دکتر سعید غلامرضایی

دکتر سعید غلامرضایی عضو هیات علمی گروه آموزشي توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی

دکتر سعید غلامرضایی

Dr. Saeed Gholamrezai

عضو هیات علمی گروه آموزشي توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 1، شماره: 2
2 اولویت بندی راهبردهایSWOT با به کارگیری QSPM در راستای تحقق توسعه گردشگری روستایی (مورد: دهستان الوند غربی در استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
3 اولویت بندی نیازهای آموزشی گلخانه داران (مطالعه موردی: شهرستان نجف آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 2
4 بررسی اثر مولفه های کارآفرینی سازمانی بر عملکرد تعاونی ها از دیدگاه اعضای تعاونی های مرغ داران استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 4
5 بررسی تاثیر انواع فعالیت های کارآفرینی زنان روستایی بر امنیت غذایی پایدار خانوار (موردمطالعه: شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 2
6 بررسی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در استان لرستان با استفاده از تکنیک دلفی فازی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 1
7 بررسی عوامل موثر بر آبزی پروری پایدار (مورد: مزارع آبزی پروری استان لرستان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 1
8 بررسی عوامل موثر بر مشارکت آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اراضی زیر سد جیرفت (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 2
9 بررسی فعالیت کارآفرینی زنان روستایی با تاکید بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 3
10 تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تشکل های آب بران در استان لرستان با نقش میانجی مشارکت (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 1
11 تبدیل روستا به شهر و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان؛ (مورد مطالعه: بیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 47
12 تبیین مولفه های مدیریت بحران خشکسالی در مناطق روستایی و عشایری جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 2
13 تحلیل بازیگران موثر در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در حوضه آبریز کرخه علیا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 1
14 تحلیل بازیگران موثر در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در حوضه آبریز کرخه علیا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 1
15 تحلیل چالش های صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
16 تحلیل محدودیت های نهادی در مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان الشتر، استان لرستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 3
17 تحلیل موانع آموزشی- ترویجی توسعه کشت محصولات مقاوم به کم آبی در شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
18 تحلیل میدان نیروی عامل های موثر در انجام پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 43
19 تحلیلی بر عوامل موثر بر توسعه ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
20 تحلیلی بر نقش آفرینی زنان در مدیریت مراتع عشایری (مطالعه موردی: سامان های عرفی منطقه شول آباد لرستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
21 چالش ها و سازوکارهای اشتغال دانش آموختگان رشته جنگلداری از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 1
22 راهبردهای مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در دشت رومشکان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 3
23 ساختار سازمانی ارگانیک و کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
24 سنجش آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان های کرمانشاه، جوانرود و گیلانغرب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 0
25 سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران شهر در استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 3
26 شناسایی معیارها و سنجش سطح توسعه اکوتوریسم پایدار در بین قطب های گردشگری استان لرستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 3
27 عوامل روانشناختی موثر بر قصد کشاورزان به منظور متنوع سازی محصولات کشاورزی؛ مورد مطالعه شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 2
28 عوامل موثر بر قصد دانشجویان برای تشکیل تعاونی های کشاورزی: موردمطالعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 2
29 کاربست آینده نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه علیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 4
30 نقش آفرینی ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه کشت کلزا در شهرستان سلسله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 46
31 نقش شایستگی های کار آفرینانه درپیش بینی گرایش راه اندازی کسب و کارهای کوچک دربین دانشجویان ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه بو علی سینا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 41
32 نقش مشاغل خانگی و اهمیت آن در توانمندسازی زنان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
33 واکاوی راه کار های صندوقهای اعتباری خرد در توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: استان لرستان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 4
34 واکاوی راهکارهای مدیریت بحران خشکسالی کشاورزی (مورد: استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 1
35 واکاوی رفتار بهداشتی نسبت به استفاده از آفت کش ها (مورد: کشاورزان شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 4
36 واکاوی محدودیت های نهادی مدیریت منابع آب زیرزمینی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از روش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 1
37 واکاوی نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه کارآفرینی دانش آموختگان رشته های مرتبط در شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 7
38 واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها(مورد مطالعه: تعاونی های مرغ داران استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 2
39 واکاوی هنجارهای اخلاقی زیست محیطی کشاورزان: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب بحران هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
2 آبخیزداری جامع مشارکتی، راهکاری در راستای مدیریت محیط زیست پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
3 آمایش سرزمین، الزامی برای توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 اثرات و چالش های تغییر اقلیم بر منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
5 اجرای ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی جاده، ضرورتی جهت تحقق توسعه پایدار جنگلهای زاگرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
6 اجرای طرح های آبخیزداری، راهکاری برای جلوگیری سیل های مخرب زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
7 استفاده از بیوگاز، راهی به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
8 استلزامات بهره برداری کشاورزی با تاکید برمنابع طبیعی پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
9 اشاعه مدیریت مصرف انرژی در بخش روستایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
10 اکوتوریسم راهکاری دو جانبه در راستای حفاظت از جنگل و توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
11 الگوی پرکسیس سه گانه: هسته یادگیری کارآفرینانه در آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
12 امکان و چگونگی مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
13 انرژی بیوگاز، راهی در راستای توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
14 انرژی خورشیدی جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
15 انرژی خورشیدی راهکاری در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
16 انرژی زمین گرمایی، انرژی پاک و عظیم هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
17 انرژی های نو بعنوان راهکاری برای نگه داشت جنگل ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
18 انرژی های نو راهکاری در جهت جلوگیری از تخریب جنگل ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
19 اهمیت و جایگاه بیوگاز در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
20 اهمیت و جایگاه محصولات جنگلی در تولید انرژی بیوگاز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
21 ایران سرزمینی مستعد برای پیشرفت انرژی باد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
22 بررسی اثرات بازارچه مرزی بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی شهرستان قصر شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
23 بررسی تاثیر اقتصادی ICT تجارت الکترونیک بربازاریابی محصولات کشاورزی کشاورزان شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک
24 بررسی تأثیر آموزش بر نگرش دانشآموزان مقطع راهنمایی بخش بسطام شهرستان سلسله نسبت به منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
25 بررسی راهکارهای بهبود و توسعه نهالستان زاغه (لرستان): با هدف احیا و بهره برداری پایدار منابع جنگلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
26 بررسی راهکارهای کاهش تخریب های زیست محیطی اکوتوریسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
27 بررسی راهکارهای نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و پایدار منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
28 بررسی راهکارهایی برای دستیابی به توسعه روستایی متناسب با تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
29 بررسی رشد اقتصادی زیر بخشهاَی کشایرزی و تاثیر متغیرهای اقلیمی برآن مورد استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
30 بررسی روند تغییرات نقش زنان در بهره برداری از مراتع روستایی (مطالعه موردی: روستای جوانمرد استان لرستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
31 بررسی سازوکارهای تقویت و توسعه کارکرد خدمات برون رسانی دانشگاهی درعرصه کارآفرینی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
32 بررسی علل ریشه ای استفاده غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
33 بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر مدیریت بهینه منابع آب بخش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستانهای ازنا، کوهدشت و پلدختر استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
34 بررسی عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) پیش روی توسعه شهرک گلخانهای خرمآباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
35 بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
36 بررسی فرصت های شغلی دانش آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی دراستان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
37 بررسی مهارت‌های کشاورزان کلزاکار در زمینه مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
38 بررسی نقش شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در افزایش دانش و عملکرد کشاورزان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
39 بررسی نقش شوراهای اسلامی روستای داوود رشید در جلب مشارکت روستاییان در مدیریت منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
40 بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی، روستاهای جنگل نشین زاگرس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
41 بررسی نقش و اهمیت آبزی پروری پایدار در توسعه منابع غذایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
42 بررسی وضعیت گردشگری روستایی دهستان گریت شهرستان خرم آباد با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
43 بوم گردی اجتماع محور (CBET)؛ گامی به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان)
44 بیابان زایی و راهکارهای مدیریت جامع آبخیز جهت کنترل آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
45 بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، راهکاری در جهت توانمندسازی زنان سرپرست روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
46 پتانسیل سنجی بهره گیری از انرژی های نو در بخش روستایی با استفاده از تحلیل AHP، (مورد: شهرستان الیگودرز) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
47 پدیده برگشت پذیر خشکسالی و راههای مقابله با آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
48 تاثیر بیمه اجتماعی بر رفاه روستاییان و عشایر کشور (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
49 تبیین جایگاه اکوتوریسم پایداردرحفاظت کنترل شده منابع طبیعی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
50 تبیین نقش ترویج کشاورزی در مدیریت بحران خشکسالی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
51 تجربه کارگزاری های بیمه کشاورزی به عنوان کسب وکار کارآفرینانه؛ چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
52 تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در شبکه آبیاری و زهکشی شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
53 تدوین برنامه سیستمی، جهت استفاده از انرژی های نو در توسعه صنایع روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
54 تشکل های زنان روستایی در قالب صندوق های اعتباری خرد: ضرورتی برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
55 تلفیق دانش بومی و دانش رسمی به منظور ارایه راهکارهایی برای مدیریت منابع اب و خشکسالی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
56 توانمندسازی کارافرینانه زنان روستایی از طریق گروه های خودیار (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
57 توریسم عشایری، فرصتی کارآفرینانه در صنعت توریسم کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
58 تیم سازی جوانان روستایی، راهکاری جهت حفظ سرمایه های اجتماعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
59 جهانی شدن، کشاورزی؛ چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
60 چالش های عمده فراروی مدیریت پایدار منابع آب در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
61 چالشها و فرصتهای فراروی طرح توسعه کشاورزی :مورد استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
62 دانش بومی راه کاری مقتضی برای پایداری منابع طبیعی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
63 راهکارهای ترویج و اشاعه کاربست انرژی خورشیدی در بخش روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
64 راهکارهای ترویج و گسترش بام سبز در مناطق شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
65 راهکارهای توانمندسازی زنان روستایی در عرصه اشتغال (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
66 راهکارهای مدیریت جامع آبخیزها درجهت حفظ دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
67 راهکارهای مشارکت جوانان روستایی در مدیریت خشکسالی با تأکید بر فعالیت های حفاظت آب و خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
68 راهکارهای مشارکت دست اندرکاران در مدیریت مشارکتی و جامع حوزه آبخیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
69 راهکارهای مشارکت مردمی جهت مقابله با زوال بلوط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
70 زمینه های بهره مندی از ضایعات کشاورزی در صنایع روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
71 سازوکارهای پایدار گرای توسعه کشت گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
72 سازوکارهای پیاده سازی مدیریت جامع مشارکتی آبخیزدرای (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
73 سازوکارهای تقویت کارکرد پژوهشی دانشگاهها در پیوندی هم افزایانه با نظام تحقیقات کشاورزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
74 ساماندهی دست اندرکاران ضرورت مدیریت اثربخش بحران درخشکسالی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
75 سنجش سطح پایداری در نظام های بهره برداری کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
76 شناسایی پتانسیل های بیابان در راستای پایداری سکونتگاه های روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
77 شیوه های بهره مندی از شوراها و دهیاری ها در مدیریت پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
78 ضایعات کشاورزی و تولید انرژی بیومس راهکاری در راستای توسعه روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
79 ضرورت تلفیق ملاحظات انرژی خورشیدی در معماری پایدار روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
80 ضرورت معرفی کاربست انرژی خورشیدی در بخش روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
81 ضرورت و چگونگی مشارکت مردم در مدیریت منابع آب، راهکاری در جهت دستیابی به توسعه روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
82 طراحی الگویی سیستمی جهت مشارکت دست اندرکاران در طرحهای آبخیزداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
83 فعالیت های کارآفرینی زنان روستایی راهکاری در جهت افزایش امنیت غذایی خانوار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
84 کارآفرینی زنان روستایی راهکاری برای کاهش اثرات خشکسالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
85 کاربرد آمایش سرزمین در مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
86 کاربست فناوری بیوگاز در پسماند دامی، راهکاری جهت تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
87 کارکرد و نقش نظام اعتبارات خرد بانکی در توان مندسازی پایدارزنان فقیر روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
88 گلخانه ها راهکاری در راستای مدیریت بهره ورانه و پایدار منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
89 مدیریت آب در بخش کشاورزی ، ضرورت ها و باید ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
90 مدیریت آب واستحصال آب باران، راهکاری در جهت مقابله با خشکسالی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
91 مدیریت پسماندهای روستایی یکی از عوامل توسعه روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
92 مدیریت تلفیقی منابع آب ، راهکاری جهت مقابله با خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
93 مشاغل خانگی راهی برای کاهش فقر زنان خود سرپرست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
94 معرفی انرژی خورشیدی به عنوان راهکاری برای توسعه معماری پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
95 معماری پایدار، راهکاری در راستای مدیریت انرژی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
96 مکانیزاسیون پایدار کشاورزی:ضرورت و بایسته ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
97 مولفه ها و تجارب نقش آفرینی دانشگاهها در نظام ملی تحقیقات کشاورزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
98 نقش اکوتوریسم در توسعه روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
99 نقش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در حفظ امنیت اقتصادی کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
100 نقش بیمه کشاورزی در پایداری اشتغال های مرتبط با گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
101 نقش دانشگاه در ترویج کارآفرینی کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
102 نقش کشاورزی ارگانیک در توسعه پایذار کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
103 نقش مدیریت امنیت بر گسترش اکو توریسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
104 نقش مشاغل خانگی و اهمیت آن در توانمندسازی زنان روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
105 واکاوی سازوکارهای دستیابی به اهداف سازمانهای صنفی تخصصی: مورد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
106 واکاوی نقش توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونیهای کشاورزی وتحلیل رابطه آن با توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری