دکتر سجاد رشیدی منفرد

دکتر سجاد رشیدی منفرد استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سجاد رشیدی منفرد

Dr. Sajad Rashidi Monfared

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ترکیبات مختلف تیمارهای هورمونی بر شکست خواب بذر اکوتیپ های مختلف زیره سیاه (Bunium persicum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 1
2 ارزیابی پاسخ ارقام لوبیاقرمز با دو عادت رشدی مختلف به رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 12، شماره: 1
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های هاپلوئید مضاعف شده کاملینا با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی REMAP (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 11، شماره: 2
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم دوروم ( Triticum turgidum var. durum) با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی (SSAP) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم دوروم ( Triticum turgidum var. durum) با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی (SSAP) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
6 ارزیابی راندمان تعدادی از ژن های مرجع در آلوروپوس تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 25
7 Essential Oil Profile of Areal Part of Datura stramonium L. and D. innoxia from Iran (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 3، شماره: 2
8 Identification of some Echinophora platyloba miRNAs using computational methods and the effect of these miRNAs in the expression of TLN۲ and ZNF۵۲۱ genes in different human body organs (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلولی، مولکولی و زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 1
9 Karyological studies and chromosome variation among Iranian endemic Allium species (Amaryllidaceae) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 11، شماره: 1
10 Quantitative Assessment of Diosgenin from Different Ecotypes of Iranian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) by High-performance Liquid Chromatography (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 5، شماره: 1
11 بررسی اثر ۲۴- اپی براسینواستروئید بر بیان برخی از ژن های درگیر در مسیر بیوسنتز دایوسجنین در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)تحت تنش دمای بالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 3
12 بررسی اثرات مقدار اینوکلوم و سرعت هوادهی بر تولید بیوماس و اسید شیکوریک در کشت ریشه های مویین گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در بیوراکتور ستون حباب دار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 3
13 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‎های شوید (Anethum graveolens L.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 2، شماره: 1
14 بیان موقت عامل های رونویسی دو خانواده WRKY و MYB و دو آنزیم DBR2 و OPR3 در دو کموتایپ Artemisia annua آنامد و وحشی ایرانی به منظور افزایش تولید پیش ماده آرتمیزینین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
15 تنظیم بیان ژن کلیدی ADS در مسیر بیوسنتز آرتمیزینین در ژنوتیپ های گونه Artemisia annua ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
16 جداسازی، مدل سازی ساختاری و بررسی بیان ژن استریکتوزیدین سنتاز دخیل در مسیر بیوسنتز ایندول آلکالوئیدها در گیاه Papaver somniferum (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 4
17 ریزازدیادی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) از طریق بافتهای سوماتیک: تکثیر انبوه و سازگاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 38، شماره: 4
18 شناسایی In Silico ژن های دخیل در بیوسنتز توکوفرول در گیاه عدس(Lens culinaris) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز شبکه ی هم تنظیمی ژنهای مسیر بیوسنتز بنزیل ایزوکوئینولین آلکالوئیدهای خشخاش به روش Insilco (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)
2 ارزیابی تنوع مرفولوژیک برخی از تودههای بومی خیارچنبرCucumis melo flexuosus ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 Volatile constituents of areal parts of Datura stramonium from Iran (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 بررسی بیان ژن Strictosidine synthase دخیل درسنتزایندول آلکالوئیدها درگیاه خشخاش Papaver somniferum L (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی بیان نسبی ژن عامل رونویسی WRKY در گیاه خشخاش Papaver somniferum L (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی پاسخ آنزیم گایاکول پراکسیداز در گیاه وایه گل سفید (Ammi majus) تیمار شده با ملاتونین تحت شرایط تنش گرما (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
7 بررسی پاسخ رنگریزه های کلروفیل در گیاه وایه گل سفید (Ammi majus) تیمار شده باملاتونین تحت شرایط تنش گرما (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
8 بررسی تنوع مورفولوژیک برخی از تودههای بومی دستنبوی ایرانی(Cucumis melo var. dudaim) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی روابط برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک در توده های بومی خربزه-طالبی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی کشت بساک درتعدادی ازارقام بادمجان Solanum melongena L (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 بهینه سازی روش استخراج RNA از گیاه فندق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
12 پیشبینی و بررسی بیوانفورماتیکی توالی ژنی عوامل رونویسی WRKY۳۳،هMYB۳،ERF۱۵ و MYC۲a با استفاده از دادههای ترنسکریپتومی پایگاه داده SRA و TSA در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
13 ردیابی، تکثیر و توالی یابی بخشی از ژنHMGR در زیره سیاه کرمانی(Bunium persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 شناسایی ژن TDAT)Taxadien-5α-ol-O-acetyltransferase) مسیر بیوسنتزی تاکسول در فندق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 شناسایی ژن کلیدی SMT1 دخیل در مسیر بیوسنتزی دایوسجنین در شنبلیله Trigonella foenum-graecum L. (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
16 شناسایی و جداسازی ژن Strictosidine synthase دخیل درسنتز ایندول آلکالوئیدها درگیاه خشخاش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
17 شناسایی وجداسازی ژن محتمل عامل رونویسی wrky ازگیاه خشخاش Papaver somniferum L. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
18 ضرورت مطالعه بر روی تروپان آلکالوئیدهای موجود در دو گونه گیاه دارویی داتوره (Datura stramonium, D. innoxia) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 مطالعه قرابت ژنتیکی گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران