دکتر سهراب محمودی

دکتر سهراب محمودی دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر سهراب محمودی

Dr. Sohrab Mahmoodi

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران (Crocus sativus L.) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف پشمکی (Bromus tectorum L.) و خاکشیر (Descurainia sophia L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
2 اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
3 اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط آب و هوایی سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 21
4 اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (.Triticum aesativum L) و چاودار (.Secale cereale L) در شرایط رقابت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
5 اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (Triticum aesativum L.) و چاودار (Secale cereale L.) در شرایط رقابت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
6 اثر تنش خشکی و رقابت جو موشی (Hordeum murinum L.) بر رشد و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
7 اثر رقابت تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
8 اثر رقابت درون و برون گونه ای بر برخی صفات مرفولوژیکی و رشدی گندم (Triticum aestivum L.) و چاودار (Secale cereale L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
9 اثر روش کاشت و وزن بنه بر عملکرد بنه و گل زعفران در منطقه قاینات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
10 اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
11 اثر روش های مختلف کنترل علف های هرز و خاک ورزی بر مدیریت علف های هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
12 اثر سن مزرعه و منطقه جغرافیایی بر عملکرد کلاله و برخی از خصوصیات خاک مزارع تحت کشت زعفران در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 1
13 اثر غنی سازی با کودهای زیستی و سه عنصر ریزمغذی آهن، روی و مگنز بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زنیان (Carum copticum L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
14 اثر کنترل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) و سیب‌زمینی (Solanum tubersum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 4
15 اثر مالچ بقایای گیاهی مختلف روی سبز شدن و رشد اولیه گلرنگ و گندم در شرایط رطوبتی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
16 اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
17 اثر وزن بنه و مصرف انواع مختلف کود بر برخی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط مه ولات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 2
18 اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
19 اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص‌های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی( Thymus vulgaris L.) و دنایی (Thymus daenensis celak.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
20 ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد باتیوباسیلوس بر عملکرد کیفی و خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
21 ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 14
22 ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 5، شماره: 12
23 ارزیابی رفتار سبز شدن ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) تاج خروس سفید (.Amaranthus albus)، سلمه تره (.Chenopodium album) و خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
24 ارزیابی رقابت درون و برون گونهای گندم Triticum aesativum L. و ازمک ( Cardaria draba L.) تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل عکس عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
25 ارزیابی شاخصهای رقابتی گندم (Triticum astivum L.) و چاودار (Secale cereale) در شرایط تنش خشکی با استفاده از مدل عکس عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
26 ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ارقام پاکوتاه و پابلند سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
27 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط خلر و جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
28 ارزیابی عملکرد و شاخص های سودمندی در نسبت های کشت مخلوط نخود و کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
29 ارزیابی عملکرد و شاخص های کشت مخلوط ارزن (Panicum miliaceaum L.) و کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت تاثیر تراکم و نسبت های کاشت در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
30 ارزیابی قدرت رقابتی ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در برابر علف‌هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
31 ارزیابی کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت (.Zea mays L) تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 3
32 امکان سنجی تولید کینوا در شرایط کم آبیاری تحت تاثیر محلول پاشی گلایسین بتائین (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 2
33 Impact of water availability and fertilization management on saffron (Crocus sativus L.) biomass allocation (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 1، شماره: 2
34 Physicochemical Properties and Nutritional Value of Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) Fruit at Different Maturity and Ripening Stages (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 3، شماره: 1
35 بررسی اثر آللوپاتیک گیاه Achillea wilhelmsii درکنترل علف هرز Amaranthus retroflexus و میزان عملکرد رشد Glycins max (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 2
36 بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
37 بررسی اثر تنش شوری و ریزسازوارهای خاکزی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
38 بررسی اثر روشهای کاشت پیاز خوراکی (.L cepa Allium ) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (.L rotundus Cyperus ) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
39 بررسی اثر شوری و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
40 بررسی اثرات کود زیستی و نانو ذرات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 1
41 بررسی امکان کنترل شیمیایی علف های هرز در زراعت زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 4
42 بررسی تأثیر باکتری حل کننده فسفر و قارچ میکوریزا بر شاخص‌های رشدی گیاه اسفرزه در شرایط شور (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 1
43 بررسی رقابت گندم (Triticum aestivum L.) و چاودار (.Secale cereal L) در شرایط تنش شوری با استفاده از آزمایش سری های جایگزینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 4
44 بررسی ساختار جوامع و ترکیب گونه ای علف های هرز در مزارع گندم آبی (Triticum aestivum L.) استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
45 بهینه سازی کارایی علف کش های بنتازون + اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه تره ( Chenopodium album L.) با استفاده از مواد افزودنی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 1
46 بهینه سازی کارایی علف کش های کلتودیم و هالوکسی فوپ آر متیل استر در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) با استفاده از مویان سیتوگیت و روغن گیاهی منداب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 2
47 تاثیر آفتاب دهی خاک بر کنترل علف پشمکی Bromus tectorum L در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
48 تاثیر آفتاب دهی خاک روی کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
49 تاثیر استفاده از پوشش به همراه باکتری Pseudomonas fluorescens و جیبرلیک اسید بر کیفیت و خصوصیات جوانه زنی بذر جعفری (Petroselinum crispum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 2
50 تاثیر دو نوع جلبک بر خصوصیات رشدی گیاه گندم و ریحان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 3
51 تاثیر روش های مختلف کشت پیاز خوراکی (.Allium cepa L) و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
52 تاثیر روش های مختلف کم آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای (.Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 2
53 تاثیر کود آلی و شیمیایی بر رشد و گلدهی گیاه زعفران در دو رژیم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
54 تاثیر کود گاوی و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
55 تاثیر کیفیت آب آبیاری، کود زیستی و نانو ذرات آهن بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 11، شماره: 1
56 تاثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز، همراه با معرفی علف کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
57 تاثیر مصرف کودهای گاوی، کمپوست محلی و فسفره روی برخی خصوصیات رشدی و عملکردی گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 1
58 تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
59 تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
60 تأثیر مصرف گوگرد و کود دامی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
61 تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه کینوا به روش لایسیمتری در دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
62 رقابت تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L)، خرفه (.Portulaca oleracea L) و ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
63 شاخص های رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)تحت تاثیر تداخل علف هرز جودره (Hordeum spontaneum L.) در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 9
64 شناسائی برخی از معیارهای فنومرفوفیزلوژیکی برای گزینش ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با قدرت رقابتی بالا در برابر علف هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
65 غنی‌سازی زیستی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) قدیمی و جدید توسط محلول-پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
66 مطالعه تاثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
67 واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescenss) و اسیدهیومیک بر عملکرد خلر (. Lathyrus sativus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر باکتری محرک رشد سودوموناس وکودآلی اسیدهیومیک برمیزان کلروفیل و سطح برگ و تعداد برگ گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovate forsk) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
3 اثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم سپیده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
4 اثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
5 اثر تراکم و دوره های رقابت علف های هرز بر خصوصیات رشدی شاهدانه (.Cannabis sativa L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
6 اثر تلقیح بذر با کود بیولوژیک سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) برخصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus anuus L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
7 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد اولیه ارقام گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد اولیه گلرنگ تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 اثر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی رازیانه (.Foeniculum vulgare L) در تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
10 اثر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر صفات رشدی گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare L) در تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
11 اثر رقم و کم آبیاری بر عملکرد گندم در منطقه سربیشه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز باریک برگ پنبه ( Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز پهن برگ پنبه ( Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
14 اثر سطوح مختلف آبیاری و دیاتومیت بر خصوصیات رشدی گیاه کینوآ (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
16 اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
17 اثر سن مزارع زعفران بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بخشی از خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 اثر سویه های سودوموناس فلورسنس Pseudomonas fluorescence بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله Trigonella-Foenum-graecum L. (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
19 اثر کشت و کار ممتد گیاه زعفران بر غلظت فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک در مزارع چند ساله در بخشی از خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 اثر وزن بنه و مصرف انواع کود بر ویژگی های کلاله و خامه زعفران (crocus sativus L) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و امنیت غذایی و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 اثرکودهای زیستی، شیمیایی و دامی براجزاء عملکردوبیومس آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 ارزیابی اثر وزن بنه و انواع مختلف کود بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 ارزیابی تاثیر بقایای گیاهی برکنترل علف هرز سوروف درمزارع گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
25 ارزیابی تغییر محتوای رنگدانه ها و کلروفیل فلورسانس گیاه خونی واش در واکنش به غلظت های مختلف کلودینافوپ پروپارژیل تحت شرایط کمبود رطوبت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
26 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ازصفات کمی ارقام گندم Triticum aestivum L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 ارزیابی مقایسه وضعیت مصرف نهاده های کود، سم . و آب و تاثیر آنها بر عملکرد زعفران (Crocus( sativus L در شهرستان های بیرجند و کاشمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 ارزیابی واکنش های رشدی گیاه خونی واش به غلظت های مختلف کلودینافوپ پروپارژیل تحت شرایط کمبود رطوبت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
29 ارزیابی ویژگی های سبز شدن گیاه شورزی خرفه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
30 بررسی و برآورد شاخص های تنوع زیستی محصولات زراعی استان خراسان رضوی در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی اثر بنزیل آمینو پورین قبل و بعد از سرمادهی بر شکست خواب بذر در گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 بررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
33 بررسی اثر تنش شوری و باکتری افزاینده رشد (سودوموناس فلورسنت) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annus) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 بررسی اثر تنش شوری و ریزجانداران خاکزی بر تجمع عناصر معدنی در گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
35 بررسی اثر تنش شوری و ریزسازوارهای خاکزی بر برخی خصوصیات اگرونومیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی اثر تنش شوری و محلول پاشی روی بر خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
37 بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
38 بررسی اثر روشهای کاشت پیاز بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی تحت سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذور و رشد اولیه گیاهچه جودره(Hodeum spontaneum) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
40 بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات جوانه زنی و رشد خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و خاکشیر ( Descuriania Sophia L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
41 بررسی اثر شوری و کودهای زیستی بر عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 بررسی اثر عمق دفن و تنش رطوبت بر خصوصیات سبز شدن علف هرز ترشک (Rumex cripus) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
43 بررسی اثردما، کیفیت آب و مدت خیساندن بر خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز ازمک (. Cardaria draba L) و تلخه (. Acroptilon repens L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
44 بررسی پروفایل پروتیینی در بذور آنغوزه (Ferula asafoetida) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
45 بررسی تاثیر روش کاشت و مقدار کاربرد نیتروژن بر خصوصیات رشدی پیاز در حضور اویارسلام ارغوانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 بررسی تاثیر کاربرد سویه هایی از سودوموناس فلورسنس و اسید هیومیک بر برخی شاخص های رشدی خلر (.Lathyrus sativus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
47 بررسی تاثیر مصرف انواع کودها بر عملکرد مزارع زعفران (Crocus sativus) شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
48 بررسی تثبیت زیستی نیتروژن توسط باکتری ریزوبیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
49 بررسی تغییرات آنالیز های رشد مختلف گوجه فرنگی در پاسخ به سیستم های کشت متداول ،سنتی و پایدار کم نهاده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
50 بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی شهرستان بیرجند طی سال های زراعی 1391-1384 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
51 بررسی خصوصیات فیزیکی بذر شش رقم آفتابگردان (. Helianthus annuus L) تحت رقابت با تاج خروس سفید (. Amaranthus albus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
52 بررسی خصوصیات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر مصرف کود زیستی و نانو ذرات آهن در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
53 بررسی خصوصیات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر مصرف کود زیستیو نانو ذرات آهن در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
54 بررسی رقابت علف هرز ازمک بر اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
55 بررسی رقابت گندم (Triticum aesativum L.) و علف هرز ازمک (Cardaria draba) در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
56 بررسی روش های مختلف پرایمینگ بذورسویا Glycine max L. Merrill (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
57 بررسی زوال بذربرخصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی سویا Glycine max L. Merrill (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
58 بررسی شاخص شانون در استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
59 بررسی عملکرد تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) در خاک های آلوده به عناصر سنگین (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
60 بررسی و مقایسه تاث یر پارامترهای اقلیمی دما و درجه حرارت بر عملکرد پنبه تولیدی استانخراسان جنوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
61 بررسی واکنش برخی صفات رویشی گندم (Triticum aesativum L.) به رقابت درون گونه ای و برون گونه ای با علف هرز ازمک (Cardaria draba) و سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
62 بررسی واکنش عملکرد دانه گندم (.Triticum aesativum L) به رقابت با علف هرز ازمک (Cardaria draba) در سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
63 بررسی وزن خشک علف های هرز تحت تاثیر زمان های مختلف تداخل در تراکم های مختلف شاهدانه (.Cannabis sativa L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
64 بهبود عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت Zea mays L با استفاده از زئولیت در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
65 پهنه بندی پتانسیل های اقلیمی کشت گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در شهرستان اراک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 تاثیر اسموپرایمینگ و تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر کینوا (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
67 تاثیر پذیری ماده خشک تولیدی لوبیا قرمز رقم یکتا (Phaseolus vulgaris L.) و تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) تحت رقابت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
68 تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
69 تاثیر دوره های تداخل علفهای هرزو کودنیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
70 تاثیر رقابت تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) روی ماده خشک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
71 تاثیر سرمادهی مرطوب و هورمون بنزیل آمینوپورین بر شکست خواب بذر گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
72 تاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ(رقم کوسه) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
73 تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخص برداشت گندم (.Triticum aesativum L) در تراکم های مختلف گندم و ازمک (Cardaria draba) در شرایط تداخل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
74 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و سیستمهای خاک ورزی برروی برخی از خصوصیات رشد وعملکرد گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
75 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی برخی از خصوصیات رشد گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
76 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
77 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برکنترل علفهای هرز گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
78 تاثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات زایشی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
79 تاثیر کودهای شیمیایی، بیولوژیک و ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژی سیاهدانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
80 تاثیرپذیری ارتفاع و شاخص سبزینگی برگ علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) در شرایط آلودگی خاک با عناصر کروم و کادمیوم (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
81 تاثیرکودهای شیمیایی بیولوژیک وورمی کمپوست بربرخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
82 تأثیر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک بر عملکرد زعفران در منطقه کاشمر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
83 تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالسیلیک و پلی اتیلن گلایکول به همراه محلول پاشی گیاه با اسید سالسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت تحت شرایط خشکی ذرت(Zea mays L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
84 تأثیر ترکیب تیمار های هورمونی و سرمادهی مرطوب بر بهبود جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
85 تأثیر تکنیک های مختلف پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
86 تأثیر سطوح مختلف گوگرد و عصاره کود حیوانی بر جوانه زنی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
87 تأثیر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی و زمان بر خصوصیات مربوط به عملکرد دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
88 تأثیر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی و زمان بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
89 تأثیر کودهای بیولوژیک و عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشدی گیاه Carumcopticumدارویی زنیان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
90 تأثیرپذیری عملکرد بیولوژیک گندم (Triticum aesativum L). و چاودار ( Secale cereale L) تحت رقابت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
91 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی عدس الملک Securigera securidacahc L و بررسی اثر دما بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
92 تعیین دوره بحرانی کنترل علفهایهرز ذرت دانهایZea mays در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
93 توانایی ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L) در کاهش سطح برگ، ارتفاع و زیست توده علف هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
94 در اثر باکتری محرک رشد سودوموناس فلورسانس واسیدهیومیک برخصوصیات رشدی گیاه اسفرزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
95 شکست خواب و بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula asafetida) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
96 کشاورزی پایدار راهی به سوی پایداری ترسیب کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
97 کشاورزی پایدار متضمن کاهش مصرف نهاده های شیمیایی، کاهش آلودگی آب و خاک و نیل به سلامت اگرواکوسیستم ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
98 کشت مخلوط گیاهان راهی برای افزایش تنوع زیستی، سلامت اگرواکوسیستم ها و پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
99 گیاه دارویی اسفرزه، با قابلیت ارزشمند کاشت در اگرواکوسیستم های تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
100 مروری بر خواص دارویی و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
101 مطالعه خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز علف پشمکی ( Bromus tectorum ) و جوموشی ( Hordeum morinum ) تحت تأثیر دما، کیفیت آب و مدت خیساندن (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
102 مطالعه عکس العمل صفات مرفولوژیک و مرتبط با عملکرد گلرنگ(رقم کوسه)نسبت به تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
103 مقایسه تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)در کشت معمول و حفاظتی آن پس از گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
104 مکان گزینی اراضی مستعد کشت گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در شهرستان اراک بر اساس عوامل زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
105 نقش اراضی تحت آیش بر سلامت اگرواکوسیستم ها و کشاورزی پایدار(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
106 نقش استفاده از آب خاکستری بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
107 نقش بیابان زدائی بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
108 نقش تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر سلامت اگرواکوسیستم ها(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
109 نقش توسعه کشاورزی ارگانیک دررشدکشاورزی پایداری وسلامت اگرواکوسیستم ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
110 نقش فضای سبز شهری در دستیابی به سلامت اگرواکوسیستمهای منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
111 نقش کشاورزی پایدار و سلامت اگرواکوسیستم ها در توسعه روستایی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
112 واکنش برخی ویژگی های بنه های دختری زعفران (Crocus sativus) به اندازه بنه مادری و مصرف کودهای بیولوژیک ، دامی و شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
113 واکنش گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی به اسید جاسمونیک در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران