دکتر بهمن گرجیان

دکتر بهمن گرجیان دانشیار

دکتر بهمن گرجیان

Dr. Bahman Gorjian

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای گفتمانی بین قضات و متهمان در دادگاه های کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 14، شماره: 45
2 Effect of Reflective Teaching Instruction (RTI) on Learners' Listening Skill (دریافت مقاله) دوفصلنامه پیشرفتهای نوین در اموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
3 Effects of Input Enhancement Cues on EFL Learners Intake of English Grammar: The Case of Connectors (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
4 Estimating Pragmatic Competence of EFL Learners' Listening Comprehension via Gricean Cooperative Principles (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 3
5 Interactive Effect of Pragmatic Eliciting Tasks on EFL Pre-intermediate Learners' Speaking Proficiency (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 6، شماره: 21
6 The Effect of Critical Thinking and Brainstorming as Pre-Writing Stage Activities on EFL Pre-Intermediate Learners’ Expository Writing (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 6، شماره: 24
7 The Effect of Eliciting Tasks on Listening Comprehension among Iranian Pre-Intermediate EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 4، شماره: 2
8 The Effect of Recognition and Comprehension Test-types on Listening Comprehension at Junior High School (دریافت مقاله) دوفصلنامه پیشرفتهای نوین در اموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
9 The Effect of Sentence Order Techniques on Learning Adverbs among Pre-intermediate Students (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 1
10 The Effect of Using PRAAT Software on Pre-Intermediate EFL Learners’ Supra Segmental Features (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 1
11 The Evaluation of Using Computer Assisted Language Learning (CALL) Facilities in Developing EFL Among Islamic Azad University Practitioners: The Case of Computer Literacy (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 9، شماره: 0
12 Using Physical Environment of the Classroom Representing Visual Cues to Boost Iranian EFL Learners' Speaking Skill (دریافت مقاله) دوفصلنامه پیشرفتهای نوین در اموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
13 بازنمایی خط ذهنی زمان در ساختار زبانی گویشوران فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 41
14 بررسی تطبیقی رویکرد معناشناختی مفسرین و رویکرد زبان شناسی شناختی در درک آیات مرتبط با سوره های مکی و مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی تطبیقی عوامل انسجام در ترجمه داستان ادبی «برف‎های کلیمانجارو» براساس رویکرد انسجام متن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 34
16 بررسی زمان و نمود در گویش بختیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی کاربست طرح واره های تصویری جانسون در قرآن کریم، با تکیه بر اشاره های تربیتی و آموزه های اخلاقی در کلام وحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی و تجزیه و تحلیل کارگفت های اعلامی در سور و آیات نازله در غزوات رسول خدا(ص) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
19 تجزیه و تحلیل گفتمان دادگاه براساس اصول همکاری گرایس از دیدگاه زبان شناسی حقوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 33
20 چارچوب ارجاعی زمان در گویش‌وران زبان فارسی از منظر استعاره‌های مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 1
21 طبقه بندی تشخیص های بازپرسی با کمک نشانگرهای ساختاری و سبکی مکالمات دادگاه در چارچوب زبان شناسی حقوقی مک منامین (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 4
22 قدرت، هویت و نظام آموزشی: بررسی برساخت هویت در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 19، شماره: 70
23 کارگفت های ترغیبی در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 6، شماره: 2
24 مشکلات داوطلبان آزمون شنیداری تافل در استنباط معانی تلویحی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 37
25 واکاوی گفتمان هویت ملی در کتاب های مطالعات اجتماعی متوسطه اول از منظر لاکلائو و موف (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluating the Reading Error Patterns in Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
2 Proverbial Phrases Learning through Making Comic Strips among Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
3 Teachers and Learners Attitudes towards Using Computer Assisted Language Learning (CALL) in Teaching and Learning English Language Skills in Academic Contexts (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
4 THE EFFECT OF CLIL METHOD ON TEACHING READING COMPREHENSIONTO JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 The Effect of Content-based Materials on Teaching English for Specific Purposes (ESP) to Air Traffic Controllers (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
6 The Effect of Pre-speaking Tasks on Learning Oral Performance at the Intermediate Level (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
7 The Role of EFL Learners Self-Autonomy in Developing Oral Performance at the Pre-Intermediate Level (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
8 Using Computer Grammar Software among Elementary EFL Learners to Develop their Performance of Sentence Order (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ