دکتر محمد شریفی کیا

دکتر محمد شریفی کیا گروه سنجش از دور وGIS، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد شریفی کیا

Dr. Mohammad Sharifikia

گروه سنجش از دور وGIS، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت ها و سکونتگاه ها از پدیده فرونشست زمین در دشت دامغان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی پویایی تپه های ماسه ای حاشیه پلایای دامغان (کویر حاج علی قلی) با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و طبقه بندی شیءگرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 2
3 ارزیابی توانمندی ژیومورفوتوریستی لندفرم ها براساس روش پرالونگ مطالعه موردی: شهرستان داراب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی توزیع زمانی توفان های ریزگرد و ارتباط عوامل موثر با فراوانی وقوع این پدیده در استان خوزستان طی سال های 2000 تا 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
5 ارزیابی فعالیت های نو زمین ساختی حوضه های آبریز با شاخص های ژئومورفولوژیک مطالعه موردی: حوضه آبریز پاسخن، استان فارس (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 1
6 ارزیابی کارایی سنجنده های ASAR و PALSAR به کمک تداخل سنجی تفاضلی در شناسایی‎ ‎و پایش زمین لغزش ها در زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 3
7 امکانسنجی استفاده از تصاویر رادار سار برای تشخیص و اندازه گیری ناهمواری های سطح دریا در منطقه دریایی نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 26، شماره: 102
8 Risk assessment of gas and oil pipelines due to land sliding hazard based on D-InSAR technique (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 3
9 بازسازی فراوانی و سطح سیلاب های قدیمی رودخانه نکا با استفاده از دندروژیومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
10 بازیابی و تحلیل ضریب بازپخش سیگنال در قطبیدگیVV و HH با سری زمانی تصاویر راداری به منظور پایش محصول گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 29
11 بررسی فضایی انعطاف پذیری مناطق شهری پس از زلزله با استفاده از روش OWA در منطقه ۱۲ تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 2
12 بررسی نقش نوزمین ساخت، عوامل مورفوکلیماتیک و آنتروپوژنیک در پیدایش و تحول مخروطافکنهها (مطالعه موردی: مخروط افکنه گرمسار) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 2
13 برنامه ریزی و ساماندهی روستاهای پراکنده  مورد؛ دهستان کورین زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 1، شماره: 1
14 به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچا نرودی دلتای مند - بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 93
15 پایش روند افزایش شوری خاک در مخروط افکنه دامغان با استفاده از داده های ماهواره ای و پیمایشی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
16 پهنه بندی خطر روانگرایی در دشت سیلاخور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 21
17 تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی زراعی به باغی از دیدگاه باغداران در غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 4
18 تحلیل روند تغییرات آماری دبی و رسوب حوضه آبریز مند و کاربرد آن در برنامه ریزی محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 2
19 تحلیل فضایی لندفرم های بادی با استفاده از نظریه فرکتالی (مطالعه موردی: ریگ اردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 2
20 تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 10
21 تحلیل فضایی و سنجش مخاطره ژیومورفولوژیکی شوری زایی در مخروط افکنه گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 5
22 تحلیل مخاطرات فرآیندهای جریانی خشکی مناطق ساحلی خلیج فارس مطالعه موردی : ازکنگان تا بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
23 تحلیل میزان توانمندی گردشگری لندفرم های ژئومورفولوژیک، مطالعه موردی: شهرستان داراب (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 2
24 سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در برابر مخاطره فرونشست زمین مطالعه موردی ( بخشی از جنوب شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 5
25 شبیه سازی تغییرات اقلیمی آینده در منطقه ی جاسک و تاثیر آن بر جنگل های حرا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 41
26 فرایندهای غالب شکل زا در تشکیل توده های ماسه ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 15، شماره: 2
27 قابلیت سنجی کارآمدی روش های ترکیب و تلفیق داده های رادار و اپتیک با هدف شناسایی مناطق دگرسانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
28 کاربرد تداخل سنجی تفاضلی راداری در شناسایی و پایش زمین لغزش ها، مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرم چای میانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 3
29 نقش نوزمین‎ساخت در تحولات ژئومورفولوژیک مرز ساختاری البرز جنوبی ایران مرکزی (مطالعه‎ی موردی: حوضه‎ی حبله‎رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج ارتفاع موج از تصاویر ماهواره ای در منطقه دریایی نور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
2 اولویت بندی فرسایش زیرحوزه ها با مدل FSM (مطالعه موردی: حوزه آبریز نمارستاق استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
3 بررسی توزیع مکانی جزایر حرارتی شهر تهران با استفاده از باند حرارتی سنجنده ETM+ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
4 بررسی نقش سیستم های کم فشار بریده شده در شکل گیری گردو غبارهای فراگیر جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
5 پایش کیفی منابع آب زیرزمینی دشت سمنان با استفاده از ضریب هدایت الکتریکی آب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
6 تبیین الگوی مکانی توزیع کانون های بحرانی آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 تحلیل تغییرات سطحی پوسته زمین حاصل از پدیده زلزله بکمک تکنیک های سنجش از دوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
8 تولید نقشه سیاهه زمینلغزشهای فعال مبتنی بر تکنیک تداخل سنجی راداری (INSAR-D (مطالعه موردی (جنوب شهرستان چالوس) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
9 تهیه نقشه بارندگی با استفاده از مدلهای مختلف روش کریجینگ در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 چالش های هیدروژیومورفولوژیکی ناشی از خشکسالی در محیط شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
11 مقایسه کارایی برخی شاخصهای هواشناسی برای تعیین خشکسالی شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
12 موقعیت ترانزیتی و ژئوپلیتیکی سیستان و بلوچستان و استراتژی‌های نوین اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 نقش بیابان های استان خوزستان و جنوب شرق عراق در توفانهای ریزگرد این استان در سالهای2003 تا 2014 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
14 نقش تغییر کاربری اراضی حوضه آبریز نکا در رفتارهای هیدرولوژیکی وژئومورفولوژیکی رودخانه نکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها