دکتر اعظم جعفری

دکتر اعظم جعفری استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر اعظم جعفری

Dr. Azam Jafari

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A novel edible coating for apple fruits (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 1، شماره: 1
2 اثر آب شور رقیق شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 3
3 اثر قارچ میکوریز و تغذیه فسفر بر خصوصیات میوه سه رقم بادام دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 2
4 Optimizing shelf life of pomegranate fruits during traditional storage by Tragacanth gum coating (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 3، شماره: 1
5 تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی پسته در خاک شور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 2، شماره: 2
6 تاثیر عناصر غذایی آب خروجی استخر پرورش ماهی بر عملکرد ریحان و خرفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 2، شماره: 2
7 کانی شناسی رسی خاک ها در چهار ردیف ارضی از مناطق خشک و نیمه خشک و ارتباط آن با سینتیک واجذبی فسفر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پوشش خوراکی سریش، بر مشخصات کیفی و ماندگاری میوه گیلاس رقم تکدانه مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
2 اثر تغذیه فسفر و قارچ میکوریز بر خصوصیات میوه سه رقم بادام دیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 اثر تنک میوه بر مقدار آسکوربیک اسید و ظرفیت ضد اکسایشی میوه انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر تیمارهای مختلف بر خواب شکنی بذر گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assafoetide) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر سطوح مختلف تنش شوری بر مشخصه های مورفولوژیکی پایه های جوان عناب(Zizyphus jujuba) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
6 اثر کاربرد تیمارهای ترکیبی بر روی کیفیت و عمرقفس های آریل های انار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
7 ارتباط بین درصد سدیم تبادلی و نسبت جذب سدیم در بخشی از خاک های استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
8 ارتباط پارامترهای سرزمین با تغییرات مکانی ماده آلی خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک نتایج حاصل از گرده افشانی کنترل شده و آزاد ارقام به (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیکی در شش ژنوتیپ انار در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اهمیت کشت ارگانیک انار بویژه تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
12 بررسی اثر تیمار گرمایی بر جوانه زنی بذور سه رقم ملس یزدی، شهوار، رباب (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 بررسی ارتباط صفات فنولوژی با پتانسیل عملکرد در لاین های بین المللی گندم نان بهاره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
14 بررسی تأثیر نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بدور سه رقم انار ملس یزدی، شهوار، رباب (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی تغییرات فیزیولوژیکی پسته تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رده بندی خاک های دشت بردسیر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
17 بررسی روند خشکسالی و تخریب اراضی با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستماطلاعات جغرافیایی در منطقه سراوان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 بررسی ریزافزایی تمشک بی خار با استفاده از ریزنمونه جوانه جانبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 تاثیر پوشش خوراکی ژل کتیرا بر عمر انبارمانی و کیفیت خوراکی میوه سیب رقم گلدن دلیشز و رد دلیشز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
20 تاثیر پوشش خوراکی ژل کتیرا بر عمر انبارمانی و کیفیت خوراکی میوه گوجه فرنگی رقم فالکاتا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
21 تاثیر تنش شوری بر مشخصه های فیزیولوژیکی پایه های جوان عناب (Zizyphus jujuba) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
22 تاثیر تنک دستی بر اندازه میوه انار رقم ملس یزدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 تاثیر تنک دستی میوه بر میزان عناصر برگ انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
24 تاثیر تنک میوه بر کیفیت میوه انار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 تاثیر ژل کتیرا بر کیفیت میوه دو رقم انار در انبار سنتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 تاثیر عصاره های گیاهی بر افزایش عمر انبارمانی پرتقال تامسون با اندازه گیری صفت کاهش وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
27 تاثیر عملیات تنک برروی افزایش کیفیت و بازار پسندی انگور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
28 تاثیر غلظت های مختلف بنزیل آدنین بر شاخه زایی دو رقم انار در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
29 تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت اتفن و جیبرلین بر برخی مشخصه های میوه انار رقم شیرین شهوار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 تاثیر نوع اکسین بر ریزازدیادی جوانه های جانبی کیوی فروت ( Actinidia deliciosa) ، رقم هایوارد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 تاثیر نوع کود کمپوست و ورمی کمپوست بر خصوصیات فیزیولوژیکی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
32 تاثیر نیترات کلسیم بر خصوصیات رشدی ژنوتیپ های انتخابی انار تحت شرایط شور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 تأثیر لجن فاضلاب و کود فسفری بر جذب فسفر و رشد گندم در شرایط تنش تغذیهایفسفر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
34 تأثیر نانوذرات مس و کلرید و سولفات مس بر شاخص های رشدی تربچه (.Raphanus sativus L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
35 تجزیه فضایی صفات کمی 54 امین خزانه بین المللی غربال گندم های نان بهاره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
36 تغییرات غلظت فلزات مس، کادمیوم و نیکل غبار اتمسفری رفسنجان نسبت به مجتمع صنعتی مس سرچشمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
37 خواص سوپر جاذب ها در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
38 راهکارهای مقابله با پدیده قهوه ای شدن در کشت بافت گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
39 عوامل موثر در ریز ازدیادی موفق درخت به Cydonia oblanga (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
40 غلظت برخی از عناصر سنگین در غبار رفسنجان با سه کاربری متفاوت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
41 کاربرد نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی در بررسی تنوع ژنتیکی انار (دریافت مقاله) همایش ملی انار
42 کشت درون شیشه ای پایه گارنم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 مدلسازی هوشمند میزان بارندگی و دمای حوزه آبریز ابرکوه با مدلهای سری زمانی ARIMAو حوزههای تاثیرگذار آباده و اقلید و برآورد ریسک تداوم خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
44 مطالعه آلودگی فلزات سنگین خاکهای اطراف کارخانه زغال سنگ زرند بر اساس شاخصهایآلودگی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
45 مطالعه برخی صفات مورفولوژیک در لاین های بین المللی گندم نان بهاره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
46 مطالعه و ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در لاین های بین المللی گندم نان بهاره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
47 نقش اسیدهای آلی و کلسیم بر افزایش عملکرد پسته در خاک شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
48 نقش تغذیه آهن بر برخی فاکتورهای رشدی پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
49 نقش تغذیه آهن بر برخی فاکتورهای عملکردی پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران