دکتر مهدی حیات زاده

دکتر مهدی حیات زاده استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر مهدی حیات زاده

Dr. Mahdi Hayatzadeh

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی برآورد رسوب با استفاده از روش های منحنی سنجه و شبکه عصبی با تلفیق پارامترهای مورفولوژیکی حوزه (مطالعه موردی حوزه باغ عباس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
2 بهینه یابی برآورد میزان رسوب معلق در مناطق خشک مطالعه موردی: حوضه فخرآباد مهریز (یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست بر اساس هندسه و سطح نمونه های تعلیمی در تهیه نقشه کاربری اراضی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
2 استفاده از تکنیک های مدلسازی در بررسی پدیده های جوی گردوغبار در منطقه جنوب غربی آسیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
3 برآورد میزان رسوبدهی حوزه آبخیز با استفاده از آنالیز حساسیت پارامترهای نه گانه مدل MPSIAC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
4 بررسی تاثیر خشکسالی بر آب زیر زمینی با استفاده از شاخص های SPIوGRIدر منطقه طرق (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 بررسی تکنیک های مدلسازی در مطالعات مربوط به تغییرات آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 بررسی روند خشکسالی هواشناسی در جنوب استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
7 بررسی روند خشکسالی هواشناسی در شمال استان فارس طی سال های اخیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
8 بررسی علل تخریب و تحلیل رفتن قنوات در دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
9 پایش خشکسالی در استان یزد طی سه دهه اخیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 پهنه بندی خطر سیل در حوزه آبخیز سرآب با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 تاثیر اندازه سلول مدل رقومی ارتفاعی بر پارامترهای فیزیوگرافی حوزه آبخیز کمه در مدل SWAT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
12 تهیه الگوی پیشبینی دبی حداکثر سیلابی با استفاده از مدل ARDL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
13 تهیه نقشه احتمال خطر سیل با استفاده از شاخص آماری میانگین نسبی در حوزه آبخیز سرآب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
14 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های سنجش از دوری و هوش مصنوعی(مطالعه موردی دشت مروست) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 مدل سازی اثر گرمایش زمین بر شرایط هیدرولوژیکی حوزه آبخیز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 مدلسازی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر شرایط هیدرولوژیکی حوزه آبخیز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 مدلسازی روند تغییرات حوزه آبخیز تحت تاثیر عوامل انسانی با استفاده از مدل مادفلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 مقایسه پهنه بندی خطر سیل در حوزه آبخیز سراب به روش آماری میانگین نسبی و منطق فازی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
19 مقایسه تاخیرهای زمانی مختلف در پیش بینی مقادیر دبی حداکثر جریان با روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
20 مقایسه داده های بارندگی و جریان رودخانه ای به منظور مطالعه خشکسالی (مطالعه موردی رودخانه رودبال_فارس) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
21 نظارت و ارزیابی روند تغییر کاربری اراضی حوزه آبخیز فخرآباد مهریز یزد با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 نقش بارش در رخداد سیل 1398 حوزه آبخیز گرگان رود (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران