پروفسور عبدالکاظم نیسی

پروفسور عبدالکاظم نیسی استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

پروفسور عبدالکاظم نیسی

Prof. Abdolkazem Neissi

استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر علی جهتگیری دینی و شوخ طبعی بر فشار روانی با میانجی گری خوش بینی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 50
2 اثر علی جهتگیری دینی و شوخ طبعی بر فشار روانی با میانجی گری خوش بینی DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۸.۱۴.۵۰.۷.۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 50
3 اثر فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد شغلی و نوآوری: نقش واسطه ای هوش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 30
4 اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 50
5 اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش روانی بر ترس از زایمان طبیعی و متغیرهای مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
6 اثربخشی درمان هیجان مدار بر درد ذهنی، اجتناب تجربی و بخشش زنان مبتلا به افسردگی دارای تجربه شکست عاطفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 6
7 اثربخشی مداخله روان شناختی جامع نگر بر سلامت روان شناختی زنان نابارور تحت درمان لقاح خارج رحمی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 3
8 اثربخشی مشاوره گروهی کنترل خشم با رویکرد مذهبی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 52
9 اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 2، شماره: 1
10 ارائه الگوی مدل علی درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی ازطریق ادراک از جو مدرسه در دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 40
11 ارتباط خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی با گرایش به تکالیف درسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
12 بررسی تاثیر آموزش مداخله ای گروهی شناختی رفتاری مذهبی بر سلامت روانی زوج های نابارور شهراصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی رابطه خودارزشیابی های محوری با خشنودی شغلی: نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده و تسهیل کار- خانواده (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 30
14 بررسی شرایط ارگونومیک کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر عملکرد کتابداران بامیانجیگری خشنودی شغلی به منظور ارایه مدل (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 3
15 بررسی متغیرهای روان رنجورخویی، پرخاشگری و مخاطره جویی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان صف شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
16 بررسی متغیرهای روان‌رنجوری، کارآمدی ایمنی و تمرکز تنظیمی به عنوان پیش‌بین‌های رفتار ناایمن در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 7، شماره: 3
17 بررسی متغیرهای روانشناختی به عنوان پیش‌بین‌های حادثه‌دیدگی در کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 5، شماره: 3
18 بررسی میزان اثر بخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کاهش افسردگی، علایم استرس پس از سانحه و افزایش گذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 4، شماره: 2
19 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خود ارزشیابی های مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
20 پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت و ادراک از جو مدرسه در دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 36
21 تعارض بین فردی و عدالت سازمانی ادراک شده به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی کارکنان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 7، شماره: 2
22 رابطه مالکیت روان شناختی با تعهد عاطفی و میل ماندن در شغل در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیس جنوب اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 1
23 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامد های فشارزا های چالشی و فشارزا های بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 22
24 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای غبطه در محیط کار (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 3
25 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای رفتار سازمانی مثبت (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
26 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شادکامی در کار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 42
27 عوامل استرس زای شغلی به عنوان پیش بین های بروز علائم روان تنی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 1
28 متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیشایندها و پیامدهای رهبری قابل اعتماد در کارکنان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 27
29 مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
30 مقایسه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش اضطراب و افسردگی زنان مطلقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
2 اثر برخی متغیرهای شخصیتی و سازمانی بر رفتار غیراخلاقی با میانجیگری قضاوت اخلاقی درکارکنان یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
3 اثر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی: نقش واسطه ای هوش سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
4 اثربخشی آموزش 8 مهارت هوش هیجانی بررضایت شغلی و تعهد عاطفی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 اعتبار یابی مقدماتی پرسش نامه ی همدلی تورنتو در میان گروهی از دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
6 بررسی آمادگی عملکردی ، غیر سازه ای و سازه ای مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز در قبال بلایا درسال ١٣٩٣ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
7 بررسی اثر سبکهای رهبری بر عملکرد کارکنان با نقش میانجیگر توانمندسازیروانشناختی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
8 بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای میان فردی هوش هیجانی بررضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مرد شرکت نفت اهواز (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
9 بررسی اثربخشی توانمندسازی روانشناختی برسازگاری شغلی و سرزندگی پرستاران بیمارستان آپادانا شهراهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
10 بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی با مولفه های بهداشت روانی کارکنان یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
11 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد عاطفی با نقش میانجی فرسودگی شغلی کارکنان اداره ستاد نظارت گمرکات خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
12 بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی باتعهد سازمانی دربین کارکنان مطالعه موردی :شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
13 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی گری توانمندسازی روانشناختی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
14 بررسی رابطه خوشبینی و کیفیت زندگی با رضایتمندی زناشویی در بین معلمین زن مقطع ابتدایی شهرستان اهواز در سال تحصیلی 94/95 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
15 بررسی رابطه خوشبینی، کیفیت زندگی و شادکامی با رضایتمندی زناشویی در بین معلمین زن مقطع ابتدایی شهرستان اهواز در سال تحصیلی 94/95 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
16 بررسی رابطه کیفیت زندگی و شادکامی با رضایتمندی زناشویی در بین معلمین زن مقطع ابتدایی شهرستان اهواز در سال تحصیلی 94/95 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
17 بررسی رابطه هویت سازمانی، انگیزش کارراهه و مالکیت روانشناختی بااشتیاق شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
18 بررسی متغیرهای پیش بینی رفتار ناایمن کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
19 بررسی متغیرهای شخصیتی ، شناختی ، سازمان و زیستی - جسمانی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان صف شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
20 بررسی متغییرهای جمعیت شناختی ازلحاظ رفتارشهروندی سازمانی و تعهدسازمانی مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
21 بررسی مقایسه سبک های مقابله با استرس در نوجوانان مادران شاغل غیر شاغل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
22 پیش بینی مولفه های سلامت روان بر اساس باورهای فراشناخت کارکنان مرد (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
23 تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب و پرخاشگری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
24 تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر تمایل به ترک خدمت دبیران شاغل در اداره آموزش وپرورش شهرستان مسجدسلیمان با نقش میانجی رابطه رهبر- عضو و حمایت سازمانی ادراک شده (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
25 تعیین برخی پیشایند ها و پیامد های مهم هوش سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
26 تعیین رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی با نقش واسطه ای هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
27 تعیین سطح آگاهی نگرش وعملکرد کارکنان کمپهای شرکت ملی حفاری ایران درزمینه مدیریت پسماند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
28 رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با توانمندسازی کارکنان مطالعه موردی (کارکنان شهرداری های شهرستان شوش) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
29 رابطه سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی و شادکامی کارکنان متاهل مرکز بهداشت اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
30 رابطه سبکهای دلبستگی با شادکامی کارکنان مرکز بهداشت اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
31 رابطه سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
32 رابطه نگرش مذهبی و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پیام نور شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
33 رابطه نگرش مذهبی و سرسختی روانشناختی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
34 رابطه هوش هیجانی و خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان ایذه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
35 رابطه ی استعداد خستگی شغلی با افسردگی و رفتار ضد تولید در یک شرکت صنعتی در اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
36 رابطه ی سرمایه های روانشناختی با اشتیاق کاری و رفتارهای نوآورانه درسطح تیمی: نقش میانجیگر توانمندسازی تیمی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
37 شناخت و تحلیل خشنودی شغلی کادر پرستاری بر اساس عوامل فشارزای سازمانی در بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
38 شناخت و تحلیل خشنودی شغلی کادر پرستاری بر اساس عوامل فشارزای مدیریتی- سازمانی در بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
39 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رهبری اخلاقی در شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
40 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای غنیسازی کار خانواده در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
41 طراحی و آزمودن برخی پیشایندهای رفتار سازمانی مثبت با توجه به نقش میانجی عزت نفسسازمان مثبت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
42 مقایسه کیفیت زندگی زناشویی، فرسودگی شغلی و سلامت روانی معلمان زن مقطع ابتدایی با مقطع متوسطه دوم در شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
43 مقایسه کیفیت زندگی و تعارض کار خانواده در بین افراد جانباز و افراد غیر جانباز شاغل در شرکت مناطق نفتخیز جنوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
44 نقش آموزش گروهی امید به شیوه اشنایدر بر افزایش عزتنفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
45 نقش هوش هیجانی درتوسعه رفتارشهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی