دکتر هاجر مومنی حجت آبادی

دکتر هاجر مومنی حجت آبادی استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

دکتر هاجر مومنی حجت آبادی

Dr. Hajar Momeni hojatabadi

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.