دکتر فرهاد آذرمی آتاجان

دکتر فرهاد آذرمی آتاجان استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر فرهاد آذرمی آتاجان

Dr. Farhad Azari Atajan

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کاربرد ریزجانداران محرک رشد گیاه و کود فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و کارایی مصرف آب در سطوح آب آبیاری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 4
2 ارزیابی اثر اسموپرایمینگ بذر و سطوح آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
3 برهم کنش باکتری های سودوموناس فلوروسنت و روی بر توزیع شکل های شیمیایی و فراهمی روی در ریزوسفر نهال های پسته (.Pistacia Vera L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی در منطقه آیسک سرایان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 اثرانتخاب روش آبیاری بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی و کارآیی مصرف آب در منطقه آیسک سرایان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تاثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 بررسی تاثیر تاریخ کشت بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم رقم روشن در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 بررسی تاثیر محلول پاشی برگی نیتروژن بر برخی صفات بیوشیمیایی میوه انار(Punica granatum L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی تاثیر محلول پاشی برگی نیتروژن بر برخی صفات فیزیکی میوه انار(Punica granatum L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی نقش باکتری های تولید کننده اکسین و ایندول استیک اسید(IAA)بر ریشه زایی قلمه های انار (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
8 بررسی و مقایسه عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه سه رقم گندم سیروان، روشن و ارگ در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
9 تاثیر باکتری های سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات رشدی و زایشی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
10 تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر رشد و جذب عناصر توسط نهال های پسته تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 تاثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 تاثیر کاربرد باکتری های حل کننده فسفات بر رشد و جذب فسفر در نهالهای انار در شرایط شور (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
13 تغییرات شیمیایی منگنز در ریزوسفر نهال های پسته تلقیح شده با باکتری های سودوموناسفلوروسنت در شرایط شور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 روند تغییرات تبخیر و تعرق واقعی دشت نیشابور با استفاده از الگوریتم سبال (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
15 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- نقش باکتری های تولید کننده سیدروفور بر رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف در قلمه های انار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- نقش باکتری های حل کننده فسفات و کودهای فسفاتی بر برخی شاخص های رشدی و مقدار فسفر در نهال های پسته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر کاربرد کودهای زیستی و مواد آلی بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک زیر کشت گندم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران