دکتر سیدرضا هاشمی

دکتر سیدرضا هاشمی  استاديار فیزیولوژی دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر سیدرضا هاشمی

Dr. seyed reza hashemi

استاديار فیزیولوژی دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت بر صفات عملکردی،آنزیم های کبدی و غلظت لیپیدهای خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1
2 اثرات پیش درمانی سیترولین بر روی فشار ایزومتریک حلقه های آئورت ایزوله جدا شده از موش رت (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 12، شماره: 4
3 بررسی اثرات آنزیم زایلاناز بر هیستومرفومتری روده باریک جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 2
4 بررسی بیان ژن سیتوکروم P450 به عنوان زیست‎نشانگر فیزیولوژیک آلودگی در جوجه‎های گوشتی تغذیه شده با نانوذرات نقره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 2
5 بررسی بیان ژن فاکتور هسته ای رونویسی کاپا در بافت کبد جوجه های گوشتی تغذیه شده با زئولیت و نانوذرات نقره به عنوان شاخص القاء التهاب در تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 24
6 بررسی تاثیر پوشش دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده از انرژی و پروتئین در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 1
7 بررسی تاثیر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر عملکرد، مورفولوژی روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 28
8 بررسی عملکرد و مقایسه ایزوفرم های سیتوکروم P۴۵۰ در جگر جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 31
9 بررسی هیستوپاتولوژی بافت های کبد و کلیه در جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 2
10 پاسخ فیزیولوژیکی جوجه خروس های گوشتی به سطوح مختلف پروتئین جیره و محدودیت غذایی در شرایط تنش گرمایی حاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 4
11 تاثیر افزودن زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش روده کوچک و ویژگی های ریختشناختی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 4
12 تاثیر تری متیل گلایسین و میزان پروتئین جیره بر غلظت الکترولیت ها و لیپیدهای خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 9
13 تاثیر تغذیه کنجاله پنبه دانه تخمیر شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه وپروفایل چربی سرم خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
14 تاثیر منابع مختلف سلنیوم و ریزپوشانی کردن سلنیوم بر فراسنجه باروری و جوجه درآوری در مرغ های مادر گوشتی نژاد آربوراکرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 32
15 مقایسه اثرات استفاده از کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.) و ویتامین E بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و میزان تیتر آنتی بادی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید های آلی و نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 اثر سطوح مختلف نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
3 اثرات استفاده از سیاه دانه Nigella sativa L به عنوان محرک رشد در جیره های کم پروتئین بر عملکرد مرغهای تخمگذار تجاری (دریافت مقاله) همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی
4 اثرات استفاده از سیاه دانهNigella sativa L به عنوان محرک رشد درجیره های کم پروتئین برعملکرد مرغهای تخمگذار تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
5 ارزیابی وزن اندام های مرتبط با سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با اسید آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زیولیت در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 انجماداسپرم بز مرخز درمحلول هیپرتونیک حاوی نسبت های مساوی رافینوز ولاکتوز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
7 The Impact of Selenium Source Supplementation on Semen Quality in Commercial Male Broiler Breeders (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
8 Toll-Like Receptor as a Potential Immune Biomarker in Animal Physiology (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
9 بررسی اثر اسید های آلی و نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 بررسی اثر اسید های آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در پایان دوره رشد (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 بررسی اثر افزودن سیلور نانو پارتیکل پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت در جیره بر آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی در دوره آغازین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی اثر افزودن نانو ذرات نقره پوشش داده شد بر زیولیت بر تعداد و نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
13 بررسی اثر جنس و افزودن سیاه دانه در جیره‏های کم پروتئین بر کیفیت گوشت سینه جوجه‏های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 بررسی اثر جنس، سطح پروتئین جیره و سیاه دانه بر پایداری اکسیداتیو گوشت ران جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
15 بررسی اثر مکمل کروم و ویتامین C بر کیفیت صفات داخلی تخم بلدرچین ژاپنی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 بررسی اثرسطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه Nigella sativa L برفراسنجه های کیفی تخم مرغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
17 بررسی چندشکلی ژن VIPR-1 در مرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
18 بررسی هتروفیل و لنفوسیت و اندام های لنفاوی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر Descurainia sophia در شرایط تنش حرارتی حاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
19 پاسخ جمیت میکروبی روده جوجه های گوشتی به زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده بانانوذرات نقره پوشش داده شده برزئولیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
21 پاسخ صفات عملکردی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر (Descurainia sophia) در شرایط تنش حرارتی حاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
22 تاثیر کنجاله پنبه دانه تخمیری و خام تخمیر نشده بر وزن اندام های داخلی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
23 تاثیر گیاه گل همیشه بهار calendula officinalis بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند SRBC جوجه های گوشتی درشرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
24 تاثیر نانو پارتیکل های نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 تاثیر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر برخی از اندام های داخلی در جوجه های گوشتی در پایان دوره آغازین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
26 تاثیرنانوذرات نقره پوشش داده شده برزئولیت برفلورمیکروبی روده جوجه گوشتی درپایان دوره آغازین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
27 تخمین اثر اسید اسکوربیک و کروم متیونین بر کیفیت صفات خارجی تخم بلدرچین ژاپنی تحت استرس گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 توسعه دامپروری نوین با استفاده از پتانسیل سموم بیولوژیک جانوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
29 توسعه کشاورزی پایدار با بهره برداری بهینه از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
30 تولید طیور ارگانیک با استفاده از فایتوژنیک ها (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
31 مقایسه اثرات سطوح مختلف کنگرفرنگی (Synara scolymus L) بر عملکرد رشد و وزن اندامهای داخلی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
32 مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه کنگرفرنگی (Synara Scolymus L) بر سیستم ایمنی و ارگان‌های لنفاوی جوجه‌های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی