دکتر سید وحید اسلامی

دکتر سید وحید اسلامی دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر سید وحید اسلامی

Dr. Seyed Vahid Eslami

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 1
2 اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علف کش تریفلورالین (EC ۴۸%) بر ترکیب گونه ای علف های هرز آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 3
3 اثر تنش خشکی و رقابت جو موشی (Hordeum murinum L.) بر رشد و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
4 اثر رقابت تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
5 اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
6 اثر روش های مختلف کنترل علف های هرز و خاک ورزی بر مدیریت علف های هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
7 اثر سایه اندازی و نیتروژن بر فنولوژی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica) در رقابت با تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
8 اثر شرایط محیطی بر جوانه زنی و ذخیره سازی بذرهای ازمک (.Cardaria draba L) در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
9 اثر شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه ی گیاهچه ی ارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
10 اثر غنی سازی با کودهای زیستی و سه عنصر ریزمغذی آهن، روی و مگنز بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زنیان (Carum copticum L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
11 اثر کنترل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) و سیب‌زمینی (Solanum tubersum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 4
12 اثر مالچ بقایای گیاهی مختلف روی سبز شدن و رشد اولیه گلرنگ و گندم در شرایط رطوبتی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
13 اثر موقعیت مکانی بذر بر روی سنبله بر مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 2
14 اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف های هرز مهم آن (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 1
15 ارزیابی اختلاط برخی علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) با کود مایع پرولکس بر خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
16 ارزیابی رفتار سبز شدن ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) تاج خروس سفید (.Amaranthus albus)، سلمه تره (.Chenopodium album) و خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
17 ارزیابی رقابت درون و برون گونهای گندم Triticum aesativum L. و ازمک ( Cardaria draba L.) تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل عکس عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
18 ارزیابی قدرت رقابتی ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در برابر علف‌هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
19 بررسی اثر روش های مختلف کشت بر شاخص های رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود سولفات پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 2
20 بررسی اثر روشهای کاشت پیاز خوراکی (.L cepa Allium ) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (.L rotundus Cyperus ) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
21 بررسی اثر محلول‌پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران ( Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 3
22 بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف( Echinochloa crus-galli Var:oryzicola) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 1
23 بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
24 بررسی اثرپسماندگندم و تراکم آفتابگردان برزیست توده علف های هرز وعملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
25 بررسی امکان کنترل شیمیایی علف های هرز در زراعت زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 4
26 بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد و پراکنش علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
27 بررسی تاثیرالگوی کشت و سطوح کود پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد سیب زمینی (.Solanum tubersum L) در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
28 بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب های مختلف زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 4
29 برهم کنش محدودیت تشعشع و نیتروژن بر رقابت دو گیاه چهارکربنه ارزن دم روباهی Setaria italica L و تاج خروس سفید Amaranthus albus L (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 4
30 پویایی جمعیت علفهای هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (.L durum Triticum ) در سامانه های بدون خاکورزی و خاکورزی رایج (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 2
31 تاثیر آفتاب دهی خاک بر کنترل علف پشمکی Bromus tectorum L در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
32 تاثیر آفتاب دهی خاک روی کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
33 تاثیر آفتابدهی خاک در کنترل اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
34 تاثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی Cyperus rotundus L. (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 2
35 تاثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
36 تاثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور سس شرقی (Cuscuta monogynaVahl.) و شب بوی صحرایی (Malcolmia africana L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
37 تاثیر روش های مختلف کشت پیاز خوراکی (.Allium cepa L) و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
38 تاثیر زمان و نحوه مصرف کود اوره بر میزان پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن تحت تاثیر آبیاری تکمیلی در گندم دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 2
39 تاثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
40 تاثیر غلظت های عصاره جلبک دریایی آکادین و کود مرغی مایع بیومکس بر صفات کیفی، مواد موثره و زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 1
41 تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
42 تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
43 تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر تغییرات وزن خشک و عملکرد گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) در دو سامانه خاک‌ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
44 تأثیر مصرف ورمی‌کمپوست و عناصر کم‌مصرف بر کمیت و کیفیت علوفه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
45 رقابت تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L)، خرفه (.Portulaca oleracea L) و ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
46 شکستن خواب و تاثیر برخی عوامل محیطی بر روی جوانه زنی بذور اسپرک زرد Reseda lutea L.)) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
47 شناسائی برخی از معیارهای فنومرفوفیزلوژیکی برای گزینش ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با قدرت رقابتی بالا در برابر علف هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
48 عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تأثیر کاربرد عناصر کم-مصرف و ورمی کمپوست در دو منطقه کرمان و بردسیر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
49 گزارش علمی کوتاه: تاثیر تنش های شوری و خشکی بر قابلیت جوانه زنی ریزوم های علف هرز سمج حلفه ((Imperata cylindrica (L.) Beauv (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
50 واکنش علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) به نوع و مقدار منابع آمونیومی و نیتراتی کود نیتروژنه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استعمال برگی گلایسین بتائین بر تخفیف تىش شوری در مرحله رشد ریشی گیاه سویا (.Glycine max L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
2 اثر اسموپرایمینگ بر شاخصهای جوانه زنی سویا (. Glycine max L ) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اثر اسموپرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی کلزاBrassica napus L.)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
4 اثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم سپیده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
5 اثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
6 اثر پرایمینگ بذر با هورمون آبسیزیک اسید بر تغییرات رشدی و خصوصیات گیاهچه لوبیا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 اثر رطوبت، عمق و بافت خاک بر سبز شدن علف هرز اُزمک (Cardaria draba) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز باریک برگ پنبه ( Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
9 اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز پهن برگ پنبه ( Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
10 اثر شرایط مختلف انبارداری بر روی شاخص های جوانه زنی بذور اسموپرایم شده سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
11 اثر گلیفوسیت بر روی جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 اثر محلول پاشی و کود سرک اوره در مراحل مختلف نمو بر پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن در در ارقام گندم نان در شرایط دیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثر محیط گیاه مادری بر مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانهزنی و سبز شدن علف هرز شیرتیغک (Sonchus oleraceus L) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
14 اثر نور و دماهای متناوب بر جوانه زنی بذور اسپند (Peganum harmala) منطقه مهمویی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 اثر نور و دماهای متناوب بر جوانه زنی بذور توده بومی اسپند (Peganum harmala) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 اثر نوع کود نیتروژن و میزان آن بر خصوصیات رشدی علف هرز یولاف وحشی (. Avena fatua L ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
17 اثر نوع و میزان کود نیتروژن بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 اثر هورمون آبسیزیک اسید بر القاء خواب در تاج خروس سفید (Amaranthus albus (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
19 اثرات دمای بالا و مدت زمان در معرض بودن بر زنده مانی غده توده های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
20 اثرمالچ کاه و کلش گندم بر سبز شدن و رشد گیاهچه علف های هرزتاج خروس سفید (Amaranthus albus L) و جوموشی (Hordeum murinum L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
21 ارزیابی اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
22 ارزیابی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و سبز شدن خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio L) توده بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
23 ارزیابی تغییر محتوای رنگدانه ها و کلروفیل فلورسانس گیاه خونی واش در واکنش به غلظت های مختلف کلودینافوپ پروپارژیل تحت شرایط کمبود رطوبت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
24 ارزیابی واکنش های رشدی گیاه خونی واش به غلظت های مختلف کلودینافوپ پروپارژیل تحت شرایط کمبود رطوبت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
25 ارزیابی ویژگی های سبز شدن گیاه شورزی خرفه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
26 بررسی آلودگی بذور گندم گواهی نشده به بذر علف های هرز در مناطق مختلف شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
27 بررسی اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علفکش تریفلورالین (EC 48%)روی ترکیب گونهای و وزن خشک علفهایهرز آفتابگردان .(Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
28 بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر شاخصهای جوانه زنی بذور اسپند (Peganum harmala) منطقه سربیشه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
29 بررسی اثر روشهای کاشت پیاز بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی تحت سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
30 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذور و رشد اولیه گیاهچه جودره(Hodeum spontaneum) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
31 بررسی اثر شوری بر شاخص جوانه زنی ریزوم حلفه (Imperata cylindrica (L.) Beauv) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 بررسی اثر عمق های مختلف دفن بر خصوصیات رشدی ریزوم حلفه (Imperata cylindrica L. Beauv) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 بررسی اثرات دوره ای مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی ریزوم های حلفه (Imperata cylindrica (L.) Beauv) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 بررسی اثرات عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی گل داودی (Cherysanthemum indicum) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز ازمک Cardaria drab (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
35 بررسی اثرات عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی گل داودی (Cherysanthemum indicum) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
36 بررسی اثردما، کیفیت آب و مدت خیساندن بر خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز ازمک (. Cardaria draba L) و تلخه (. Acroptilon repens L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
37 بررسی پاشش برگی گلایسین بتائین بر محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و هدایت روزنه ای گیاهان کلزا تحت شرایط آبیاری با آب شور در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
38 بررسی تاثیر بستر بذر زودهنگام بر زیست توده و تراکم علف های هرز مزرعه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
39 بررسی تاثیر بقایای گیاهی جو بر سبز شدن و صفات رشدی پنبه رقم خرداد در مرحله اولیه رشد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
40 بررسی تاثیر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
41 بررسی تاثیر روش کاشت و مقدار کاربرد نیتروژن بر خصوصیات رشدی پیاز در حضور اویارسلام ارغوانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 بررسی تاثیر مدیریت بقایای گیاهی بر تراکم علف های هرز پنبه (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
43 بررسی تاثیر نوع و مقدار مالچ کاه و کلش گیاهی بر تناوب دمایی سطح خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
44 بررسی تأثیر پیشت یمار آبسیزیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی لوبیا چیتی رقم کوشا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
45 بررسی توالی سبز شدن علف های هرز مزارع زعفران شهرستان قاینات (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
46 بررسی خصوصیات فیزیکی بذر شش رقم آفتابگردان (. Helianthus annuus L) تحت رقابت با تاج خروس سفید (. Amaranthus albus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
47 بررسی رقابت علف هرز ازمک بر اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
48 بررسی رقابت گندم (Triticum aesativum L.) و علف هرز ازمک (Cardaria draba) در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
49 بررسی کارایی علف کش های ACCase در کنترل علفهای هرز باریک برگ زعفران واثر اختلاط آنها با کود مایع پرولکس با روش EWRC (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
50 بررسی واکنش برخی صفات رویشی گندم (Triticum aesativum L.) به رقابت درون گونه ای و برون گونه ای با علف هرز ازمک (Cardaria draba) و سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 بررسی واکنش عملکرد دانه گندم (.Triticum aesativum L) به رقابت با علف هرز ازمک (Cardaria draba) در سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
52 تاثیر آفتابدهی خاک در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
53 تاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 تاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
55 تاثیر برهمکنش کیفیت آب و علفکش گلیفوسیت بر کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
56 تاثیر بستر بذر زودهنگام و زمان اعمال کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
57 تاثیر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر زیست توده علف های هرز پنبه در دو سامانه خاک ورزی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
58 تاثیر دماهای بالا و زمانهای متفاوت بر زنده مانی اکوتیپ های مختلف غده اویار سلام ارغوانی (.Cyperus rotundus L) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
59 تاثیر دوره های تداخل علفهای هرزو کودنیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
60 تاثیر رقابت تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) روی ماده خشک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
61 تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخص برداشت گندم (.Triticum aesativum L) در تراکم های مختلف گندم و ازمک (Cardaria draba) در شرایط تداخل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
62 تاثیر مالچ پلی اتیلن بر خصوصیات مرتبط با تولید غده در توده های اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
63 تأثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سویا (Glycine max L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 تأثیر عمق دفن غده بر پتانسیل تولید غده توده های اویارسلام ارغوانی (. Cyperus rotundus L ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
65 تأثیر کاربرد کود گاوی پوسیده شده و تازه روی سبز شدن گندم (. Triticum aestivum L) و جو موشی (.Hordeum morinum L) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
66 تأثیر کودهای بیولوژیک و عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشدی گیاه Carumcopticumدارویی زنیان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 تأثیراستعمال برگی گلایسینبتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های سویا Glycine max L. ) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 توانایی ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L) در کاهش سطح برگ، ارتفاع و زیست توده علف هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
69 مطالعه خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز علف پشمکی ( Bromus tectorum ) و جوموشی ( Hordeum morinum ) تحت تأثیر دما، کیفیت آب و مدت خیساندن (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
70 مطالعه رقابت داخل و بین گونه ای در شرایط کشت خالص و مخلوط گندم و تربچة وحشی در استرالیای جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
71 مقایسه تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)در کشت معمول و حفاظتی آن پس از گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 واکنش جوانه زنی توده های اسپند در پاسخ به تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران