دکتر سید مهدی اصغری

دکتر سید مهدی اصغری استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر سید مهدی اصغری

Dr. Seyed Mahdi Asghari

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.