دکتر محمد رضا بخشی

دکتر محمد رضا بخشی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد رضا بخشی

Dr. Mohammadreza Bakhshi

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سن مزرعه و منطقه جغرافیایی بر عملکرد کلاله و برخی از خصوصیات خاک مزارع تحت کشت زعفران در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی آثار حذف یارانه ی کودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بر الگوی کشت و مصرف نهاده ها (مطالعه ی موردی: زیربخش زراعت شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی برخی عوامل موثر بر محتوی نیتروژن کلاله زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
5 مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام های بهره برداری خرده مالکی و تعاونی تولید روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 2
6 مقایسه شاخص های زیست محیطی موازنه و کارایی نیتروژن در تولید زعفران و گندم در شهرستان قائنات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 2
7 مقایسه شاخص های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قاینات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 4
8 مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قاینات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 2
9 واکاوی عوامل بازدارنده و پیش‌برنده‌ی مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی زراعی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان نهبندان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پیامدهای حذف یارانه کودهای شمیایی بر عملکرد محصولات و درآمد زارعین (مطالعه موردی: زیربخش زراعت خراسان شمالی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 ارزیابی ظرفیت های گردشگری روستاهای هدف گردشگری از دیدگاه ساکىان محلی در شهرستان سلسله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
3 ارزیابی مقایسه وضعیت مصرف نهاده های کود، سم . و آب و تاثیر آنها بر عملکرد زعفران (Crocus( sativus L در شهرستان های بیرجند و کاشمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 اولویت بندی عوامل مدیریتی، مالی، آموزشی، مشارکتی و انگیزشی موثر بر سطح توانمندی اعضای شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 اهمیت توجه به پدیده خشکسالی و اثرات آن (گزارش وضعیت منابع اب شهرستان کوهدشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 اهمیت صنایع دستی در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان سلسله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
7 بررسی اثرات باقی مانده کود سکسترین آهن بر شکل های شیمیایی مس بومی در برخی خاک های آهکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 بررسی تاثیر مصرف انواع کودها بر عملکرد مزارع زعفران (Crocus sativus) شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 بررسی تأثیر سکسترین آهن در توزیع شکل های شیمیایی آهن در تعدادی ا ز خاک های آهکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 بررسی جایگاه بخش کشاورزی در بین بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1378 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
11 بررسی راهکارهای توانمندسازی جوامع محلی در اجرای مشارکتی پروژه های آب و خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 بررسی روند مصرف انرژی شیمیایی در تولید غلات ایران در طی سالهای 87 - 1376 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
13 بررسی سطح توانمندی اعضاء شرکت تعاونی دامداران شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
14 بررسی سنجه های سموم و مدیریت آفات و علفهای هرز و نقش آنها در شاخص پایداری زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
15 بررسی عوامل موثر بر نیتروژن موجود در اندام هوایی گندم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 بررسی فرصت ها و زمینه های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان فردوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
17 بررسی فرصت های کسب و کار خانگی در بخش صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی - دامی (مورد مطالعه: دهستان باغستان شهرستان (فردوس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
18 بررسی موانع و محدودیت های اقتصادی گردشگری در توسعه روستاهای نمونه هدف گردشگری از دیدگاه ساکنان محلی شهرستان سلسله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
19 تأثیر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک بر عملکرد زعفران در منطقه کاشمر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 تأثیر ویژگی های فیزیک و شیمیایی خاک های اهکی بر توزیع شکل های شیمیایی مس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 تحلیل مزیت نسبی تولید خربزه در شهرستان تربتجام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
22 توزیع شکل های شیمیایی منگنز و ارتباط آن ها با شکل قابل جذب و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های آهکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
23 سیاست گذاری نهاده های شیمیایی و اثرات آن بر محیط زیست (با تاکید بر یارانه کودهای شیمیایی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
24 شناسایی عوامل محیطی بهبود دهنده توسعه کارافرینی کشاورزی مطالعه موردی: دهستان گلیان شهرستان شیروان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
25 شناسایی فرصتها و زمینه های کسب و کار تولیدات دامی در مناطق روستایی شهرستان فردوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
26 کاربرد برنامه ریزی آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تاکید برکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
27 مدیریت مشارکتی راهبردی مناسب جهت کاهش آسیب پذیری از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
28 مشاغل خانگی، کارآفرینی، سرمایه گذاری در روستا به منظور توسعه پایدار با کمک تعاون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
29 مقاسیه تطبیقی ت تحلیلی شاخصهای زیست محیطی در تولی محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: زیر بخش زراعت شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
30 مقایسه اثرات زیست محیطی جایگزینی سیاست پرداخت مستقیم با سیاست پرداخت یارانه کودهای شیمیایی از دیدگاه توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 مقایسه شاخص های زیست محیطی موازنه و کارایی نیتروژن در تولید زعفران و گندم درشهرستان قائنات (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در زراعت زعفران و گندم در شهرستان قائنات (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 نقش دانش بومی آبیاری (سیستم قنات) در تعیین الگوی کاشت محصولات باغی (منطقه القورات شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی