دکتر محمد علی بهدانی

دکتر محمد علی بهدانی استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد علی بهدانی

Dr. Mohammad Ali Behdani

استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری محدود بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد بیولوژیکی ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 3، شماره: 2
2 اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 1
3 اثر تراکم بوته و مصرف منفرد و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد بذر و موسیلاژ در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
4 اثر روش کاشت و وزن بنه بر عملکرد بنه و گل زعفران در منطقه قاینات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
5 اثر سطوح مختلف نیتروکسین و ورمی کمپوست بر عملکرد و رنگیزههای فتوسنتزی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 2
6 اثر شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه ی گیاهچه ی ارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
7 اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
8 اثر قارچ پلوروتوس فلوریدا بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز بقایای علوفهای زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
9 اثر کاربرد برخی منابع کودی و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 2
10 اثر کم آبیاری و تراکم بر رشد و عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در گلرنگ )Carthamus tinctorius L(. پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
11 اثر وزن بنه و مصرف انواع مختلف کود بر برخی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط مه ولات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 2
12 اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
13 اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص‌های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی( Thymus vulgaris L.) و دنایی (Thymus daenensis celak.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
14 ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد باتیوباسیلوس بر عملکرد کیفی و خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
15 ارزیابی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی بنه زعفران (.Crocus sativus L) در تربت حیدریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 1
16 ارزیابی اثر گوگرد گرانوله و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 5
17 ارزیابی اختلاط برخی علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) با کود مایع پرولکس بر خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
18 ارزیابی دانش بومی و نوین زراعت زعفران (مطالعه موردی: سرایان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 1
19 ارزیابی دانش فنی کشاورزان در رابطه با زراعت زعفران ( مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 1
20 اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 1
21 بررسی اثر محلول‌پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران ( Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 3
22 بررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و استقرار دانه رست های بنگ دانه (Hyoscyamus niger L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
23 بررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
24 بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 1
25 بررسی تنوع ژنتیکی در زعفران های با بیش از سه کلاله با استفاده از نشانگرمولکولی SSR و ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
26 بررسی و شناخت مناطق مستعد کشت زعفران به لحاظ میزان بارندگی و رطوبت نسبی در خراسان جنوبی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
27 پهنه بندی توان اکولوژیک کشت ذرت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهرستان بوکان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 1
28 پهنه‌بندی زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه (Gossypium hirsutum L.) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ موردی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
29 پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
30 تاثیر سطوح ورمی کمپوست حیوانی بر خصوصیات بیوشیمیایی و مواد موثره گلبرگ وکلاله زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
31 تأثیر مصرف گوگرد و کود دامی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
32 تأثیر مصرف ورمی‌کمپوست و عناصر کم‌مصرف بر کمیت و کیفیت علوفه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
33 تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تاثیر قطع آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
34 تولید ریزبنه در زعفران (.Crocus Sativus L) از طریق کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
35 عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تأثیر کاربرد عناصر کم-مصرف و ورمی کمپوست در دو منطقه کرمان و بردسیر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
36 غنی‌سازی زیستی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) قدیمی و جدید توسط محلول-پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
37 کارایی مدل های ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی عملکرد محصول زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
38 مطالعه تاثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
39 مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 2
40 واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز باریک برگ پنبه ( Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
2 اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز پهن برگ پنبه ( Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
3 ارزیابی اثر وزن بنه و انواع مختلف کود بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 ارزیابی تحمل به خشکی سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
5 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی بذور تولیدی ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
6 بررسی تاثیر نیتروکسین بر خصوصیات بیوشیمیایی کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
7 بررسی تاثیر هورمون اسید جیبرلیک و وزن بنه بر برخی صفات بیوشیمیایی زعفران (Crocus Sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
8 پاسخ ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
9 تاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 تاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
11 تاثیر اسموپرایمنیگ بر بهبود مولفه های جوانه زنی بذور گیاه دارویی بنگ دانه ( Hyoscyamus niger ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 تاثیر کیفیت خاک و آب بر عملکرد زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
13 تأثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سویا (Glycine max L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 تأثیراستعمال برگی گلایسینبتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های سویا Glycine max L. ) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 عوامل موثرمدیریت زراعی بر عملکرد زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
16 مطالعه اثر وزن بنه و کشت پر تراکم بر برخی ویژگی های گل و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
17 مکان گزینی اراضی مستعد کشت گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در شهرستان اراک بر اساس عوامل زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
18 واکنش برخی ویژگی های بنه های دختری زعفران (Crocus sativus) به اندازه بنه مادری و مصرف کودهای بیولوژیک ، دامی و شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار