دکتر مهدی پناهی

دکتر مهدی پناهی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

دکتر مهدی پناهی

Dr. Mahdi Panahi

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه میناب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 3
2 استخراج قواعد انجمنی جهت تحلیل رفتار آبخوان شهرستان قزوین توسط الگوریتم Apriori (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
3 بررسی مقدار و تاثیرات Ph در زه آب خروجی از بام سبز فشرده در محیط شهری (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
2 ارزیابی اجرای آبیاری قطر ه ای در باغات مرکبات غرب استان مازندران به منظور بررسی و تعیین مساحت بهینه اجرای طرح (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
3 ارزیابی تاثیر اصلاحگرخاک (پرلیت) در میزان نگهداشت رواناب و زهآب در مسیر حفظ آب و توسعه مدیریت شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
4 ارزیابی سه مدل نرم افزار weka در پیش بینی تبخیر تعرق پتانسیل و رطوبت نسبی ماهانه برای ماه بعد (مطالعه موردی : استان یزد ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت قیدار از نظر مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی مدل CART درتخمین تبخیرتعرق پتانسیل و درصد رطوبت نسبی هوای ماه بعد (مطالعه موردی ایستگاه اراک) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی مدل M5P در پیش بینی متوسط دما و درصد رطوبت نسبی هوا به صورت ماهانه برای ماه بعد در ایستگاه سینوپتیک یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 ارزیابی هفت مدل نرم افزار weka در پیشبینی تبخیرتعرق پتانسیل ماهانه برای ماه بعد درایستگاه هواشناسی سینوپتیک بابلسر (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
9 انتخاب مناسبترین الگوریتم دادهکاوی در تخمین تبخیر تعرق پتانسیل دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
10 برآورد مساحت بهینه و اقتصادی اجرای سیستم های آبیاری قطره ای با استفاده از شاخص B/C و NVP در باغات مرکبات غرب استان مازندران (مطالعه موردی 44 باغ دارای سیستم پمپاز از چاه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11 بررسی آسیب پذیری کیفیت آب زیرزمینی بااستفاده از GIS ومدل دراستیک اصلاح شده (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
12 بررسی خصوصیات هیدرولیکی تعدادی از دریپرها در محدوده فشارهای ثقلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
13 بررسی روند تبخیر و تعرق پتانسیل در استان فارس و تأثیر دمای م توسط و ساعات آفتابی بر میزان روند آن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
14 بررسی روند تغییرات دبی رودخانه قزل اوزن به روش ازمون من کندال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
15 بررسی روند تغییرات نیاز آبی و پارامترهای هواشناسی مؤثر بر نیاز آبی ذرت دانه ای و علوفه ای در استان فارس (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
16 بررسی کیفیت آب زیرزمینی منطقه جلفا – دوزال از نظر SAR و EC (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
17 بررسی لایه سطحی و عمق زهکش بر میزان نگهداشت آب در ترانشه نفوذ (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
18 بررسی مقدار و تاثیرات Ph در زه آب خروجی از بام سبز فشرده در محیط شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی
19 بررسی میزان نگهداشت آب باران و کنترل سیلاب شهری در بام سبز وتجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی
20 بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده ازمدل GMS( مطالعه موردی دشت زنجان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 بهینه سازی هیدرولیکی شبکه های آبیاری قطره ای در اراضی شیب دار با نرم افزار WaterGems مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
22 پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از GIS (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
23 پیش بینی خشکسالی شهر آمل با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره مارکف و تعیین روند با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
24 تاثیر روش آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت در منطقه کرج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
25 تحلیل شاخص پوشش گیاهی در شبکه آبیاری دشت قزوین با استفاده قابلیت های سنجش از دور (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
26 تحلیل شاخص پوشش گیاهی درمراحل حساس فنولوژیک رشد ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دشت قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
27 تشخیص و تعیین زمان تغییر روند آبدهی جریانات رودخانه در مقیاسهای زمانی مختلف مطالعه موردی: رودخانههای باراندوزچای و نازلوچای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
28 سیلاب عاملی برای بیابانزایی یا بیابان زدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 شبیه سازی کیفی زنجانرود با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
30 فناوری نانو رویکردی برای بحران آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
31 مروری بر روش های حذف آرسنیک از آب های آشامیدنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
32 مقایسه چند الگوریتم داده کاوی در تخمین تبخیر تعرق پتانسیل ماه بعد در سه ایستگاه هواشناسی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
33 مقایسه دوروش کوددهی به صورت مصرف خاکی و کود آبیاری درشرایط آبیاری بارانی برروی گندم درکرج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
34 و مدل دراستیک اصلاح شده(مطالعه GIS مقایسه نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزارموردی دشت ورامین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست