دکتر سارا جمهوری

دکتر سارا جمهوری دانشیار گروه آمار دانشگاه بیرجند

دکتر سارا جمهوری

Dr. Sarah Jomhoori

دانشیار گروه آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.