دکتر مجید چهکندی

دکتر مجید چهکندی استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

دکتر مجید چهکندی

Dr. Majid Chahkandi

استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.