دکتر آیدین حمیدی

دکتر آیدین حمیدی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

دکتر آیدین حمیدی

Dr. Aidin Hamidi

موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر فنولوژی دورگ های دیررس ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
2 اثر اندازه بذر ارقام مختلف بر برخی خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 31، شماره: 2
3 اثر پرایمینگ ماتریکس بر بهبود برخی ویژگی های جوانه زنی بذر سه رقم سویا [Glycine max (L.) Merrill] رشد یافته تحت شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 1
4 اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 23
5 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی گونه زالزالک ایروانی (Crataegus pseudoheterophylla Pojark.) در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
6 اثر سطح خشکی در بوته مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه ارقام سویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
7 اثرتنش خشکی در دوره گل دهی و رسیدگی گیاه مادری بر برخی خصوصیات مرتبط با جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه ارقام مختلف کلزای پائیزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 2
8 ارزیابی اثر درصد جوانه زنی اولیه و اندازه و شکل بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس704 بر برخی شاخص های بنیه بذر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 1
9 ارزیابی ارزش زراعی و مصرف (VCU) دو رقم جدید خارجی پنبه در سه منطقه بیرجند، داراب و مغان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 14، شماره: 3
10 ارزیابی برخی خصوصیات جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه ارقام مختلف چغندرقند با آزمون پیری تسریع شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 14، شماره: 1
11 ارزیابی برخی ژنوتیپ ها و ارقام جدید پنبه برای تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) در ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
12 ارزیابی بنیه، تغییرات محتوی پروتئین، نشاسته و سلامت بذر ذرت(Zea mays L. ) هیبرید تحت تاثیر تاریخ-های مختلف کاشت و رطوبت های متفاوت برداشت در منطقه مغان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 1
13 ارزیابی خصوصیات ریخت شناختی ژنوتیپ های جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.) در استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 27
14 ارزیابی شاخص های مختلف مرتبط با رسیدگی فیزیولوژیک، زمان برداشت و تعیین حداکثر کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 2
15 ارزیابی صدمات فیزیکی، جوانه زنی و بنیه بذر لاین های والدین ذرت هیبرید در ماشین دانه کن بلال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 4
16 ارزیابی عملکرد وش، اجزای آن و برخی خصوصیات ریخت شناختی، کیفیت الیاف و تحمل به پژمردگی ورتیسیلیومی ژنوتیپ ها و ارقام جدید پنبه در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 3
17 Financial evaluation of wheat seed processing lines in domestic systems and the value of seed losses (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 1
18 Value of Cultivation and Use (VCU) Evaluation of Some New Promising Genotypes of Upland Cotton (Gossypium hisutum L.) in Razavi Khorasan Province (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 2، شماره: 4
19 بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 27
20 بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
21 بررسی اثر زمان پیری تسریع شده بر بنیه بذر اندازه و شکل های مختلف بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 1
22 بررسی تاثیر تلقیح ریزغده سیب زمینی با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
23 بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 2
24 بررسی عملکرد وش و اجزای آن، زودرسی و کیفیت الیاف شش رقم خارجی پنبه تارمتوسط (Gossypium hirsutum L.) برای ارزیابی ارزش زراعی و مصرف (VCU) در استان اردبیل (مغان) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
25 بررسی کارایی صفات کمی مرفولوژیک و فنولوژیک ذرت (Zea mays L.) در تهیه دستورالعمل ملی آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 1
26 بررسی کاربرد کودهای ریزو باکتریایی افزاینده رشد گیاه(PGPR) در زراعت ذرت با نهاده کافی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 4
27 تاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه PGPR برتسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
28 تاثیر باکتری های تثبیت کننده آزادزی و همزیست نیتروژن بر ویژگی های بذری و گیاهچه های بذرهای سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
29 تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه(PGPB) و قارچ های میکوریز بر برخی ویژگی های جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه سه دورگ ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 3
30 تاثیر تاریخ کشت و تراکم بوته مادری بر عملکرد و کیفیت تجاری بذر دورگ ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس704 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 2
31 تاثیر تصفیه وش و کرک گیری بر جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه پنبه(Gossypium hirsutum L.) رقم ساحل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 4
32 تاثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 2
33 تاثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتیین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
34 تاثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 3
35 تاثیر قطع آبیاری و محلول پاشی پتاسیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دو رقم و یک لاین گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
36 تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر تسهیم ماده خشک و برخی ویژگی های رشد ذرت در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 1
37 تاثیر محتوای رطوبت بذر و مدت انبارکردن بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 4
38 تاثیر مدت انبارکردن بر برخی معیارهای جوانهزنی و بنیه بذر سه رقم گندم انبار شده در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 13، شماره: 4
39 تاثیر مدت زمان نگهداری بذر سویا بر پراکسیداسیون چربی ها، قندهای محلول، پروتئین، هدایت الکتریکی، خصوصیات کیفی و ظهور گیاهچه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 4
40 رابطه شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر ارقام تجاری سویا با ظهور گیاهچه در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 1، شماره: 1
41 ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 3
42 شبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B۷۳ ذرت با استفاده از مدل DSSAT-CSM-CERES-Maize (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 2
43 مقاله مروری: مروری بر ارزیابی بهبود اثر تنش خشکی در تیمار با ریزجانداران مفید خاکزی بر جوانه زنی و بنیه بذر گیاه مادری سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 2
44 همبستگی شاخصهای قابلیت جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه لاین های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ با ظهور گیاهچه در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی بذرهای تریتیکاله کشور به عوامل بیماریزای بذرزاد قارچی در راستای تدوین استاندارد ملی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
2 اثر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر الگوی تسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تنش خشکی بر گیاه مادری روی جوانه زنی بذر ارقام بهاره کلزا طی آزمون پیری تسریع شده (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
4 اثر غلظت های مختلف هالو پرایمینگ (NaCl و KNO3) بر روی جوانه زنی و شاخص های بنیه بذر های تولید شده سویا تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
5 اثر غلظتهای مختلف هالوپرایمینگ (NaCl) بر برخی خصوصیات کیفی بذرهای تولید شده تحت تنش کم آبیاری سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
6 اثر فرایند خشک کردن بذر سویا به روش سیال سازی بر روی شاخص های مرتبط با آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر مدت نگهداری بر قابلیت جوانه زنی و برخی ویژگی های مرتبط با بذرهای تولید شده تحت تنش خشکی سه رقم سویا با آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
8 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه در منطقه ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
9 اثرتنش کم آبی بربنیه بذرهای ارقام سویاGlycin max (L.) Meril (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثرکاشت تاخیری بربنیه بذرارقام کلزای (Brassica napus L.) بهاره با آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارزیابی اثر باکتریهای افزاینده رشد گیاه برخصوصیات گیاهان حاصل از بذرهای تنش خشکی سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی اثر برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم بر غده ریشه و گیاهان بذرهای سویا حاصل از تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی اثر تنش خشکی گیاهان مادری سویا بر خصوصیات بذرهای حاصل در آزمونهای کیفیت بذر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی تاثیر ضدعفونی آفت کش های مختلف بر برخی شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر ذرت هیبرید سینگل کراس704 شده با آزمون سرعت خروج ریشه چه(ردیکل) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 ارزیابی تاثیرتنش خشکی درآزمایشگاه برویژگیهای بذرارقام تجاری تنش خشکی دیده سویا درمزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی تأثیر تنش خشکی با پلی اتیلن گلیکول 6000 در آزمایشگاه در جوانه زدن و مراحل رشد اولیه گیاهچه بذر ارقام تجاری تنش خشکیدیده سویا در مزرعه (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
17 ارزیابی تأثیر ضد عفونی بذر با قارچکش بر برخی خصوصیات کیفی و قابلیت انبارمانی بذر گلرنگ در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 ارزیابی تأثیر ضد عفونی بذر با قارچکش بر خصوصیات کیفی و قابلیت انبارمانی بذر گلرنگ در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 ارزیابی تظاهرقارچ عامل بیماری سیاهک معمولی ذرت Ustilago maydis درارقام تجاری ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی شاخص های جوانه زنی بذر ۲۱ رقم فلفل (Capsicum annuum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 ارزیابی شاخصهای جوانه زنی و برآورد ظهورگیاهچه درمزرعه برخی ارقام سویا با سطوح مختلف قابلیت جوانه زنی بوسیله آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 ارزیابی کارایی شاخص های بنیه بذر سویا و همبستگی آنها با استقرار گیاهچه در مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
23 ارزیابی مراحل سترون سازی و شاخه زایی گونه زالزالک برداشت شده در فصل زمستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
24 ارزیابی ویژگی های مورفولوژیک و کیفیت بذر حاصل از گیاهان مادری سویا تحت تاثیر تنش کم آبی و تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
25 بررسی آزمون های سرما و پیری تسریع شده بر روی برخی صفات اینبرد لاین های والدینی ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 بررسی اثر آبیاری و مصرف مقادیر ازت حاکم بر گیاه مادری بر بنیه بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدایت الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 بررسی اثر باکتری های افزاینده رشد گیاه بر خصوصیات بذرهای گیاهان حاصل از تنش کم آبی ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی اثر باکتری های برادی ریزوبیوم و ازتوباکتر بر خصوصیات بذر سویا در مزرعه و آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
29 بررسی اثر فرایند خشک کردن به روش سیال سازی بر یفیت و بنیه بذر سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
30 بررسی اثر فرایند خشککردن به روش سیال سازی بر کیفیت و بنیه بذر سویا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
31 بررسی اثر نیتروژن بر قوه نامیه، بنیه و برخی ویژگی های مرتبط با بذر سه رقم کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی اثرات تنش آبیاری و مقادیر نیتروژن بر برخی خصوصیات کیفی بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه مغان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 بررسی اثرقابلیت جوانه زنی برظهور گیاهچه درمزرعه ارقام تجاری پنبه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی اندازه بذر و مقاومت آن در برابر خشکی در سه رقم لوبیا قرمز تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
35 بررسی برخی ویژگی های مورفولوژیک گیاه گلپر در سه منطقه زنجان، طارم و گچسر و تاثیر عناصر خاک این سه منطقه بر این گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
36 بررسی بنیه بذرلاین های ذرت سینگل کراس 704 با آزمون سرما و همبستگی آن باظهورگیاهچه درمزرعه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی بنیه بذرهای با اندازه و شکل های مختلف ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با استفاده ازآزمون سرما (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی بنیه بذور ارقام سویای تلقیح شده با باکتریهای افزاینده رشد و قارچ میکوریز در شرایط سرما (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
39 بررسی تاثیر آزوسپیریلیوم لیپوفروم و تنش کم آبی بر آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
40 بررسی تاثیر زمان کاشت بربرخی خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه ارقام مختلف کلزای پاییزه درآزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی تاثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه(PGPR) بر ظهور واستقرار گیاهچه در مزرعه و برخی ویژگیهای مرتبط دورگهای دیررس ذرت. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
42 بررسی تأثیر برخی تیمارها بر شکست خواب بذر توده بومی گلپر سه منطقه زنجان، طارم و گچسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
43 بررسی تأثیر پارامترهای مرتبط با جوانه زنی بذر در فرآیند کرک گیری بذر پنبه رقم ساحل در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
44 بررسی تأثیر تیمار بیو- اوسموپرایمینگ بذر بر شاخص های بنیه گیاهچه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
45 بررسی تأثیر فرایند خشک کردن به روش سیال سازی بذر سویا بر روی قابلیت جوانه زنی و برخی شاخص های مرتبط با آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
46 بررسی تمایز برخی ارقام جدید و رایج پنبه با استفاده از خصوصیات مورفولوژیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
47 بررسی تولید، توزیع و گواهی بذر گندم در استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 بررسی شاخصهای جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه ارقام تجاری سویا Glycine maxL. با استفاده از آزمونهای بنیه بذر در شرایط آزمایشگاهی و مزرعهای (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
49 بررسی قابلیت بازیافت و کاربرد پساب و ضایعات کرک گیری بذر پنبه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
50 بررسی قارچ های بذرزاد پنبه (Gossypium hirsutum) در بذرهای دلینته و کرک دار رقم ورامین استان خراسان رضوی به منظور تدوین و بومی سازی استاندارد ملی بذر پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
51 بررسی قوهنامیه و خصوصیات جوانهزنی ارقام تجاری سویا (Glycine max L.) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
52 بررسی میزان آلودگی بذر گندم کشور به عامل بیماری سیاهک آشکار گندم Ustilago nuda f.sp. Tritici در راستای تدوین استاندارد ملی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
53 بررسی میزان آلودگی بذرهای ارقام متداول تجاری سویای کشور به قارچ بذرزاد عامل بیماری سفیدک دروغین Peronospora manshurica در راستای تدوین و بومی سازی استاندارد ملی بذر سویای کشور (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
54 بررسی میزان آلودگی توده های بذرهای گندم استان مرکزی به عامل بیماری سیاهک معمولی گندم Tilletia laevis به منظور یافتن مناطق پاک برای تولید بذرگندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 بررسی میزان تظاهر قارچ بذرزاد عامل بیماری سفیدک دروغین Peronospora manshurica در بوته های ارقام تجاری سویای استانهای گلستان و مازندران به منظور تدوین استاندارد ملی کشور (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
56 پاسخ های جوانه زنی پارت های بذری سورگوم رقم اسپیدفید (Sorghum bicolor cv. Speed feed) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
57 پزایمینگ بذور سویای تولیذ شذه تحت تنش کم آبی و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده اس کینتین (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
58 پوشش دار کردن بذر فستوکای پابلند (Festuca arundinacea) با پلیمر سوپرجاذب مایع: راهکاری در راستای بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
59 تاثیر آبیاری محدود برعملکرد دانه و کیفیت فیزیولوژیکی بذرارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 تاثیر آزوسپیریلوم لیپوفروم بر ویژگی های بخش هوایی و زیرزمینی آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
61 تاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر فنولوژی دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 تاثیر تاریخ کاشت والد مادری B73 بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت گیاهچه بذر ذرت رقم KSC704 در کرج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
63 تاثیر سطوح تنش کم آبی و تاریخ کاشت بر ویژگی های کیفی و ریختی بذور تولیدی سویا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
64 تاثیر عوامل قارچی بذرزاد بیماری سرسیاه گندم بر جوانه زنی بذر در راستای تدوین استاندارد ملی بذر کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
65 تاثیر قارچ و باکتریهای افزاینده رشد بربنیه بذوروارقام سویاGlycine max(L.) Merill (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 تاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف جیبرلیک اسید بر ویژگی های کیفی بذر سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
67 تاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف کینتین بر ویژگی های کیفی بذر سویا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
68 تاثیرباکتریهای افزاینده رشد PGPR برروندتجمع ماده خشک دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 تأثیر انبارمانی بذر پنبه در تظاهر عوامل قارچی بذرزاد در رقم ساحل استان گلستان در راستای تدوین استاندارد ملی بذر پنبه کشور (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
70 تأثیر باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگیهای مرتبط ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
71 تأثیر تیمار ضد عفونی بذر علیه بیماری زنگ گلرنگ، بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
72 تأثیر ضد عفونی بذر بر جوانهزنی و قابلیت انبارمانی بذر گلرنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
73 تأثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جنبه های مختلف رشد و نمو ذرت در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
74 تظاهر قارچ های بذرزاد بذر پنبه (Gossypium hirsutum) رقم ورامین در بذرهای مناطق مختلف تولید بذر استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
75 تظاهر قارچ های بذرزاد در بذرهای پنبه Gossypium hirsutum ارقام تجاری ساحل و ورامین استان های گلستان و خراسان در راستای تدوین و بومی سازی استاندارد ملی بذر پنبه کشور (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
76 تظاهر قارچ های بذرزاد در طبقات الیت و گواهی شده بذر پنبه (Gossypium hirsutum) رقم ورامین در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
77 تعمیر ترکهای ایجاد شده در سازه ها توسط سوراخ متوقف کننده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
78 تعیین گونه غالب کنه های تارتن خسارت زا در مزارع پنبه استان گلستان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
79 تعیین مناسبترین آزمو نقدرت بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در اندازه های متفاوت با ارزیابی روش های مختلف آزمون قدرت بذر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 تنوع خفتگی بذر و روش شناسایی انواع آن در گیاهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
81 خسارت آفت انباری سوسک سرخرطومی گندم Sitophilus granaries بر جوانه زنی و استقرار یکنواخت بوته ها در مزرعه به منظور تدوین استاندارد ملی گندم کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
82 رابطه ظهورگیاهچه در مزرعه و عملکرد دانه لاین های اینبرد والدین ذرت دورگ سینگل کراس 704 با برخی صفات مرتبط با قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
83 شناسائی آفات انباری بذور گندم و جو در انبارهای مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
84 کاربرد تحلیل تصویر دیجیتال در ارزیابی بنیه گیاه چه بامیه ایرانی توده بومی خوزستان تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
85 کاربرد کودهای بیولوژیک به منظور بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی در زراعت سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 کاربرد کودهای زیستی (بیولوژیک)، راهبردی بوم شناختی برای مدیریت پایدار بوم نظام های زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
87 مطالعه اثرفرسودگی بذربرجوانه زنی و برخی مولفه های رشدگیاهچه پنبه درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 مطالعه قوه نامیه بذر ارقام سویا (Glycine max L.) با استفاده از آزمونهای هدایت الکتریکی وPH (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
89 مقایسه اثرغلظت های مختلف عصاره تاجریزی(Solanum nigrum L.) برقابلیت جوانه زنی و بنیه بذرذرت سینگل کراس 704 با آزمونهای بررسی بنیه بذرسرما وتحمیل مجموعه ای ازتنش ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
90 مقایسه اثرغلظت های مختلف عصاره میوه تاجریزی(Solanum nigrum L.) برقابلیت جوانه زنی و بنیه بذرذرت سینگل کراس 704 درآزمونهای جوانه زنی استانداردوبررسی بنیه بذرتحمیل مجموعه ای ازتنش ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 مقایسه کارآیی استفاد از تست تیوب و پتریدیش برای تعیین فشار اسمزی بذور برخی از ارقام گندم و جو در آزمون های جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر