دکتر شهرام یوسفی فر

دکتر شهرام یوسفی فر

دکتر شهرام یوسفی فر

Dr. Shahram Yusefi Fard

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتراضات مردم به نوسازی شهری در دوره پهلوی اول (مطالعه اسناد عرایض مجلس شورای ملی مجلس ششم تا هشتم تقنیه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 4، شماره: 7
2 اعتصاب غذا: کنشی نوین در ساختار زندان مدرن 1320-1304 ش (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
3 الگوهای پیدایش شهر و شهرنشینی در تاریخ ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 1
4 بازشناسی تاریخی دیوان مظالم در دوره میانه و کارکرد سیاسی آن در دوره سلجوقیان بزرگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 19
5 بازنمایی مسائل اجتماعی ایران در اسناد دیوان عدلیه اعظم، آغاز سده ۱۴ / ۲۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 9، شماره: 1
6 بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی سیاسی امرای نظامی سلجوقی در گرایش های سیاسی امرا (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی تحولات کارکردی بازار آمل از گذشته تا کنون (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی چگونگی تاثیرگذاری باورهای مذهبی بر زندگی اجتماعی شهر ری در عصر سلجوقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی فرایند بینواسازی جامعه شهری و ارزیابی واکنش فرودستان در سده دهم هجری؛ با رویکرد به منازعات قدرت در سده اول حکمرانی صفوی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 10، شماره: 2
10 بررسی کارکردهای پنهان آب انبارهای وقفی تهران در دوره قاجار (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی مفهوم جنگ در دوره سلجوقیان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی و نقد کتاب پیشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی: جستارهایی در تاریخ اجتماعی اقتصادی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 10
13 بررسی وضعیت مهاجرت داخلی در دوره قاجاربر اساس گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
14 بلدیه و اصناف: چالش‌های مدیریت شهری نوین در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
15 پیامدهای حضور نظامی متفقین در لرستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 13، شماره: 1
16 تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مذهبی در مهاجرت بلوچ ها از زاهدان به آن سوی مرز (در دوره پهلوی اول) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
17 تاثیر مناسبات اجتماعی در شکل بندی کالبدی شهر ایرانی - اسلامی بر اساس رویکرد نمونه وار به شهر ری در عصر سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 1
18 تحلیل رونق و تضعیف طریقت نقشبندیه در ماوراءالنهر و خراسان دوره تیموریان (از نظر تبارشناسی فوکو) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 2
19 تحلیل نخستین شاخص‌های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1324-1326 ه. /1287-1285 خ. ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 11، شماره: 1
20 تعامل دیوانیان و نظامیان در دوره اول خلافت فاطمیان در مصر (358-487 ق.) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 22، شماره: 15
21 جایگاه اجتماعی اهل ذمه در عصر خلافت عمربن خطاب(۱۳-۲۳ ه.ق) براساس نظریه طرد اجتماعی(مطالعه موردی اهل ذمه حجاز، شام و عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 39
22 جایگاه شعر در مناسبات سیاسی عصر تیموریان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
23 جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول ( ۱۲۸۵ تا ۱۳۲۰ش/۱۹۰۶ تا ۱۹۴۱م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 6، شماره: 3
24 چرایی و چگونگی بنده شدن ایرانیان در عصر قاجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
25 چگونگی بازنمایی زن و زنانگی در آگهی‌های تجاری روزنامه اطلاعات (1320-1304ش) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 5، شماره: 2
26 چگونگی بازنمایی شخصیت آموزگاران روستا در داستان های نویسندگان شهری و روستایی دوره ی پهلوی دوم (۱۳۵۷۱۳۴۰) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 7، شماره: 25
27 رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
28 رهیافت های جهانگیر قائم مقامی در تاریخ نگاری نظامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 10، شماره: 40
29 علل و انگیزه های رواج نام های اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی ایران12 ق تا 400 ق (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
30 عمران شهری و توجه به محیط زیست در برنامه های توسعه اجتماعی برمکیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 13، شماره: 25
31 عوامل موثر بر وضعیت تجارت خراسان و ماوراءالنهر در دوران تیموریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 12، شماره: 23
32 فرآیند اسکان شاهسون های دشت مغان در دوره رضا شاه(۱۳۱۰ -۱۳۲۰ش/ ۱۹۳۱-۱۹۴۱م) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 12، شماره: 2
33 کارکردفرهنگی آگهی های تجاری مرتبط با زنان درروزنامه اطلاعات (1305-1320) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 36
34 مسئله پرداخت مواجب موروثی در عصر قاجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
35 مسئلۀ زن و زنانگی در روزنامة اطلاعات در دورة پهلوی اول(1320-1304ش) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 10، شماره: 28
36 منصب داروغه در دوره صفویه (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
37 منصب داروغه در دوره قاجار (۱۲۱۲ تا ۱۳۱۳ق/۱۷۹۶ تا ۱۸۹۶م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 6، شماره: 1
38 منصب رئیس در شهرهای دوره ی سلجوقی و پیوستگی های محلی و اجتماعی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 2، شماره: 8
39 منصب کدخدا در جامعه ی روستایی دوره ی قاجار (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 22
40 موقعیت اجتماعی اهل ذمه در حکومت علی(ع) (۳۵ - ۴۰ه.ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 12، شماره: 23
41 نظام آبیاری و رابطه آن با مالکیت زمین در مازندران عصر قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 1
42 نقش حکومتها در ایجاد شبکه های آبرسانی کشاورزی در گستره شرقی خلافت تا حمله مغول (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 2
43 نوسازی نظام آموزشی ناظر به مدارس و معلمان و بازتاب آن در مذاکرات و مصوبات مجلس اول مشروطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1
44 نهاد زندان در دوره وزارت و صدارت میرزا حسین خان (۱۲۸۷-۱۲۹۷ه.ق.) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ساختار کالبدی شهر ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
2 گونه شناسی ساختار مساجد سنتی مصر بر اساس حکومت های اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی