دکتر حسین حمامی

دکتر حسین حمامی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر حسین حمامی

Dr. Hossein Hamami

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر برهم کنش سطوح مختلف آبیاری و سطوح شوری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) رقم آنفارم 4 در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
2 اثر تیمار آب آبیاری مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و عملکردی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 2
3 اثر تیمارهای کم آبیاری و شوری آب بر واکنش های رشدی و عملکردی گندم رقم سیروان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
4 اثر کاربرد ریزجانداران محرک رشد گیاه و کود فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و کارایی مصرف آب در سطوح آب آبیاری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 4
5 ارزیابی اثر اسموپرایمینگ بذر و سطوح آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
6 ارزیابی اثر دگرآسیبی دوره های پوسیدگی اندام های مختلف گوش بره ( Chrozophora tinctoria L) بر رشد گیاه چه گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum mill (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
7 ارزیابی اثر دگرآسیبی و ضد قارچی غلظت های مختلف عصاره آبی برگ و بنه زعفران ((Crocus sativus L. بر گیاه خرفه و قارچ پنی سیلیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
8 ارزیابی اثر مویان های کاتیونی و غیر یونی بر کارایی علف کش های بازدارنده ی استولاکتات سینتاز درکنترل یولاف وحشی Avena ludoviciana L. (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 2
9 ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 1
10 ارزیابی خشک سالی در بیرجند با تاکید برشاخص خشک سالی پالمر واسنجی شده و عملکرد نسبی محصول گندم دیم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
11 ارزیابی مدل DSSATv۴.۷ در شبیه سازی مراحل فنولوژیکی و عملکرد گندم رقم آنفارم ۴ تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
12 برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی شاهدانه در مراحل مختلف رشد در دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
13 بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی و دوره پوسیدگی اندام های گوش بره(Chrozophora tinctoria L.) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه چه هندوانه (L. Citrullus lanatus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 1
14 بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولا ف وحشی(Avena ludoviciana Durieu.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
15 بهینه سازی کارآیی علف کش های سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + متسولفورون متیل در کنترل علف هرز جو دره (Hordeum spontaneum Koch.)، در گندم با استفاده از مواد افزودنی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
16 بهینه سازی کارایی علف کش ایمازاتاپیر در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli Beauv) به وسیله روغن های گیاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 2
17 بهینه سازی کارایی علف کش های بنتازون + اسیفلورفن و ایمازتاپیر در کنترل سلمه تره ( Chenopodium album L.) با استفاده از مواد افزودنی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 1
18 بهینه سازی کارایی علف کش های کلتودیم و هالوکسی فوپ آر متیل استر در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) با استفاده از مویان سیتوگیت و روغن گیاهی منداب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 2
19 بهینه سازی کارایی کلتودیم در کنترل دم روباهی سبز (Setaria viridis) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 3
20 بهینه سازی کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) به وسیله روغن های گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
21 پیش‌نگری خشکسالی با استفاده از داده‌های گزارش پنجم ارزیابی تغییر اقلیم در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
22 تاثیر سطوح مختلف فلزهای سنگین بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه لولیوم پرنه (Lolium perenne L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 22
23 تعیین دوره بحرانی علف‌های هرز خیار گلخانه‌ای (.Cucumis sativus L) در گلخانه‌ خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 4
24 تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار مریم در دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
25 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از روش لایسیمتری در اقلیم خشک-کویری بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
26 شبیه‌سازی رطوبت خاک برای دوره آتی به‌کمک مدل SWAPبا استفاده از مدل‌ها و سناریوهای گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه موردی: مزرعه گندم (Triticum aestivum L.) فاروب نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری مغناطیسی بر جوانه زنی چای ترش در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 اثر آبیاری مغناطیسی بر رشد گیاهچه چای ترش در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 اثر تراکم و دوره های رقابت علف های هرز بر خصوصیات رشدی شاهدانه (.Cannabis sativa L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
4 اثر روغنهای گیاهی بر علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر مواد افزودنی بر بهبود کارایی علف کش پیریدیت در کنترل سلمه تره (chenopodium album L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 اثرات دگرآسیبی دورههای پوسیدگی اندامهای مختلف گوشبره ) Chrozophora tinctoria L. ) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی . Lycopersicon esculentum mill (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
7 اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اندامهای مختلف گوش بره Chrozophora tinctoria L بر خصوصیات جوانه زنی و رشدگیاهچه سورگومSorghum bicolor L (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
8 ارزیابی پتانسیل پالایش زیستی خاک الوده به سرب بوسیله خردل وحشی (Sinapis arvensis) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 ارزیابی پتانسیل پالایش زیستی خاک الوده به کادمیوم توسط تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum) و خرفه (portulaca oleracea) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 ارزیابی پتانسیل گل قاصدپاکسازی خاکهای آلوده به کادمیوم (Abutilon theophrasti ) و گاوپنبه(Taraxacum officinale) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 ارزیابی تاثیر غلظت های توصیه شده و بهینه سازی شده هالوکسی فوپ آر متیل استر بر خصوصیات بیولوژیکی سویای تلقیح شده با باکتری Bradyrhizobium japonicum (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
12 ارزیابی سمیت گیاهی فلزات سنگین بر جوانه زنی بذر مارتیغال (Silybum marianum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 ارزیابی سمیت گیاهی فلزات سنگین بر جوانه زنی بذرتلخه(Acroptilon repence) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 برآورد مقادیر بارش و دما با استفاده از داده های گزارش پنجم (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
15 بررسی اثر کاربرد روغنهای گیاهی بر کشش سطحی و کارایی علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 بررسی تثبیت زیستی نیتروژن توسط باکتری ریزوبیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
17 بررسی حذف زیستی آلودگی روان آب های ناشی از اراضی کشاورزی در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 بررسی حذف زیستی آلودگی ها در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 بررسی حذف زیستی پاراکوات توسط عصاره گیاه کالانکوئه Kalanchoe) blossfeldiana) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 بررسی نمود ماده افزودنی آدیگور بر کارایی علفکش های هالوکسی فوپ آر متیل استر وایمازاتاپیر در کنترل قیاق و گاوپنبه (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
21 بررسی وزن خشک علف های هرز تحت تاثیر زمان های مختلف تداخل در تراکم های مختلف شاهدانه (.Cannabis sativa L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
22 بهینه سازی کارایی کلودینافوپ پروپارژیل درکنترل علف قناری Phalaris minor Retz. به وسیله روغن های گیاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 پالایش زیستی سرب بوسیله شلمی (Rapistrum rugosum) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 تاثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد گندم در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
25 تاثیرکاربرد علف کشهای کلودینافوپ - پروپارژیل هالوکسی فوپ متیل و دایفنزوکوات به همراه موادافزودنی آدیگور و پروپل درکنترل یولاف وحشی Avena ludoviciana Durieu (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران