دکتر احمد رضا خزاعی

دکتر احمد رضا خزاعی دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر احمد رضا خزاعی

Dr. Ahmadreza Khazaei

دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 دوکفه ای های رودیست (خانواده رکویینیده) در رسوبات کرتاسه پیشین جنوب غرب قاین، شرق ایران؛ مطالعه ارتباط دیرینه زیست جغرافیایی آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 3، شماره: 2
2 دیرینه شناسی و دیرینه زیست جغرافیای مرجان های اسکلراکتینیا در واحدهای کربناته رودیست دار سازند تاربور، برش سمیرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 2، شماره: 1
3 ریز رخساره ها و محیط رسوبی توالی کربناته پالیوسن ایوسن در جنوب شرق بیرجند، شرق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 4، شماره: 2
4 زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 12، شماره: 1
5 محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند پروده (ژوراسیک میانی) در برش کمرمهدی (جنوب غرب طبس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 9، شماره: 1
6 محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سنگهای کربناته سازند بهرام (دونین میانی ـ پسین) در برش قلعه بالا (ازبک کوه، شرق ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 8، شماره: 1
7 مطالعه بوم شناسی دیرینه و محیط دیرینه سازند پروده بر اساس مرجانهای اسکلرکتینا (ژوراسیک میانی) در جنوب غرب طبس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجتماعات کربناته سازند تاربور درناحیهسمیرم جنوب غرب اصفهان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
2 بازسازی جغرافیای دیرین سازند قلعه دختر در بلوک لوت با استفاده از نمودار فنس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
3 بایوزوناسیون واحدهای کربناته پالئوژن ناودیس چینگدر (غرب بیرجند) بر مبنای فرامینیفرای کفزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 بررسی پالئواکولوژی سازند سرچشمه در برش بهمن جان علیا (کپه داغ) و تاثیر عوامل محیطی بر مرفولوژی مرجان های اسکلراکتینا (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بررسی ریزرخسارهها و محیط رسوبی سازند قلعه دختر در محل برش الگو (کوه شتری، شرق ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی سنگ چینه نگاری سازند تاربور در برش سکزبید و مقایسه با برش تنگ زندان در منطقه سبزه کوه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
7 پالیواکولوژی رسوبات فلیش شرق بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
8 تفسیر تاریخچه سیمانی شدن سنگ های سیلیسی آواری ژوراسیک زیرین – میانی در شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
9 تفسیرتاریخچه دیاژنز سنگهای کربناته سازند قلعه دختر ژوراسیک میانی - بالایی درشرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
10 چینه نگاری، دیرینه بوم شناسی و دیرینه زیست جغرافیای رسوبات کرتاسه درشرق بلوک لوت (ناحیه قائن) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 زیست چینه نگاری نهشته های پالئوژن برش روستای کفاز (جنوب شرقی بیرجند) بر مبنای نانوفسیل های آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی دولومیت های سازند آسماری در تاقدیس بنگستان، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
13 سنگ چینه نگاری و چینه نگاری زیستی سازند تاربوردربرش سمیرم جنوب غرب اصفهان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
14 شناسایی و معرفی رودیست های سازند تاربور در کوه چهل چشمه خرامه جنوب شرق شیراز (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
15 قدیمی ترین ردپای پرندگان در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 مطالعه رودیست های سازند کلات در برش الگو (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 معذفی سنگ دولومیت به عنوان مصالح سنگی مناسب جهت احداث سازه های دریایی در کرانه های خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
18 معرفی فونای شکم پایان در نهشته های تریاس بالایی سازند نای بند، شمال غرب فردوس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
19 معرفی لیتوسوم های رودیستی در نهشته های کرتاسه پسین شمال و شمال شرق بجستان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
20 نانوفسیل های آهکی رسوبات فلیش جنوب شرق بیرجند در برش روستایی روبیات (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
21 نخستین گزارش پالیواکولوژی رودیست های کرتاسه بالایی سازند تاربور در برش سکزبید منطقه سبزه کوه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
22 نخستین گزارش رخساره ریف ازسازند قلعه دختر ژوراسیک میانی - پسین درپهنه لوت (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 ویژگیهای سنگ چینهای سازند جهرم در سه برش از زیرپهنه فارس داخلی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور