دکتر محمد حسین خسروی

دکتر محمد حسین خسروی استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر محمد حسین خسروی

Dr. Mohammad Hossein Khosravi

استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.