دکتر جعفر خوشبختی

دکتر جعفر خوشبختی دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

دکتر جعفر خوشبختی

Dr. Jafar Khoshbakhti

دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هییت های ورزشی استان بوشهر (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
2 ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی - ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 18
3 پاسخ میزان فشار درک شده، لاکتات خون و VO2max به یک فعالیت بیشینه روی چرخ کارسنج پس از تمرینات پلیومتریک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
4 تاثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
5 روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی TOPS در جامعه ورزشکاران بزرگ سال ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی پیاده سازی و استقرار مولفه های مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی ( مطالعه موردی: دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه بیرجند ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
2 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی روان شناختی با نقش میانجی رهبری دانش(مورد مطالعه: معلمان ورزش استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
3 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی (مورد مطالعه: معلمان ورزش استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
4 بررسی حمایت اجتماعی دانشجویان دختر شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
5 بررسی سبکرهبری تحول آفرین مربیان زن شرکت کننده درسیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان از دیدگاه ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
6 بررسی عوامل توسعه ورزش همگانی استان خراسان رضوی بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
7 بررسی وضعیت اثربخشی تیمی در دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
8 بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از طریق عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
10 پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی در دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
11 روایی یابی و پایایی سنجی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعه ی ورزشکاران بزرگسال ایرانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
12 مقایسه تاثیر هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی