پروفسور خدیجه سفیری

پروفسور خدیجه سفیری

پروفسور خدیجه سفیری

Prof. Khadijeh Safiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «بررسی تاثیر سرمایه های کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینی زنان دانش آموخته آموزش عالی، ساکن در تهران» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 20، شماره: 1
2 «بررسی نقش خانواده های خاستگاه و خودساخته بر کارآفرینی زنان، با رویکرد نظریه زمینه ای» (مورد مطالعه: زنان دانش آموخته آموزش عالی ساکن تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 10، شماره: 21
3 احساس ناسازگاری میان نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 4، شماره: 2
4 ارائه الگوی تعارض هویتی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 10، شماره: 38
5 ارائه مدل سبک رهبری زنان در پست های مدیریتی بخش عمومی با تاکید بر نقش فرهنگ ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 1
6 استراتژی های کودک همسران در مواجهه با مسائل زندگی زناشویی (مقایسه دو گروه از کودک همسران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 13، شماره: 50
7 اعتماد به همسر: مطالعه موردی زنان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 1
8 بازنمایی بحران در خانواده در نقاشی های کودکان ۷-۱۲ ساله (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
9 بررسی ارتباط هویت جنسیتی زنان متاهل با نگرش آن ها به حقوق زوجین (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 6، شماره: 13
10 بررسی پیوند ناهم سان همسری فرهنگی با میزان اختلافات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 3
11 بررسی تاثیر شکاف نسلی بر وقوع فرار از منزل در بین نوجوانان شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 9
12 بررسی تاثیر ویژگی های فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 46
13 بررسی تاثیر ویژگی های فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 46
14 بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 10، شماره: 38
15 بررسی جامعه شناختی احساس طرد شدگی زنان در بین خانواده های زن سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 1
16 بررسی جامعه شناختی مقایسه مدیریت بدن بین زنان و مردان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 4، شماره: 15
17 بررسی جامعه شناسی بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 60
18 بررسی رابطه استفاده از رسانه‎های ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان (مورد مطالعه: زنان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 29، شماره: 4
19 بررسی رابطه تفکر انتقادی و میزان و زمینه تبعیت از گروه های مرجع دینی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 31
20 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت دینی با هویت دینی نوجوانان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 3
21 بررسی رابطه گرایش به مدرنیته با سبک زندگی زنان جوان؛مورد مطالعه: زنان جوان 15 تا 29 ساله شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 24
22 بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 2
23 بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی خانواده با سلامت اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 4، شماره: 3
24 بررسی روابط انسجام کارکردی و ارزشی و ساختار خانواده از منظر فرزندان ازدواج کرده تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 14، شماره: 1
25 بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 2
26 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به باروری در بین زنان ۱۸- ۴۰ سال شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 9، شماره: 35
27 بررسی عوامل درون سازمانی بر ارزیابی از وضعیت شغلی زنان (بخش غیر دولتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 1، شماره: 1
28 بررسی عوامل موثر بر فرهنگکار در بین هیئت علمی دانشگاهها(اعضای هیئت علمی دانشگاههای الزهراء و شهید بهشتی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 22
29 بررسی هم کناری تفکر انتقادی و ابعاد دین داری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 11، شماره: 23
30 بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهر تهران با تأکید بر تأثیر خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 2، شماره: 2
31 برساخت اجتماعی محصولات تراریخته در ایران: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
32 برساخت اجتماعی و فرهنگی مساله اجرای مهریه در ایران: مطالعه کیفی انگیزه های زنان شیرازی از به اجرا گذاردن مهریه هایی خود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 44
33 برساخت مفهوم اعتماد به همسر در فضای مجازی (موردمطالعه: زنان ساکن شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 5، شماره: 18
34 پدیدارشناسی تجربه زیسته مادری (مورد مطالعه مادران ۲۰ تا ۴۵ ساله شهر اراک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 8، شماره: 18
35 تاب آوری افراد در شرایط بحران کرونا در شهر تهران (دریافت مقاله) نشریه مطالعات توسعه اجتماعی – اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
36 تاثیر عوامل اجتماعی در روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 9، شماره: 1
37 تاثیر مصرف کالاهای فرهنگی بر تغییر ارزش ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 26
38 تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر تعارض هویتی زنان شهر نقده (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 6، شماره: 2
39 تبیین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
40 تبیین رابطه ی میزان سرمایه ی فرهنگی زنان شاغل، با نوع روابط همسران در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 8، شماره: 1
41 تجربه زیسته دختران حاشیه نشین از مفهوم «محرومیت»: مورد مطالعه منطقه حاشیه نشین دولت آباد-استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
42 تحرک اجتماعی بین نسلی زنان در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 4، شماره: 1
43 تحلیل تماتیک جوکهای مبادله شده دربرنامه اتاق جوک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 35
44 تحلیل جامعه شناختی علل و پیامدهای خشونت خانگی (مورد مطالعه: شهرهای زلزله زده تازه آباد و جوانرود) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
45 تحلیل جامعه شناختی نقش فرسودگی شغلی در ایجاد بطالت شغلی؛ مورد مطالعه کارمندان دانشگاه صنعتی شریف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 2
46 تحلیل محتوای کیفی مصوبات مجلس شورای اسلامی با محوریت زنان در بازه زمانی بیست ساله (۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 13، شماره: 50
47 ترکیب جنسیتی در دسترسی به سرمایه اقتصادی- اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (زنان و مردان متاهل ساکن در شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 0
48 تعاریف و سنخ شناسی کارآفرینی و خود اشتغالی زنان دانش آموخته آموزش عالی، شاغل در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 15، شماره: 4
49 تفاوت های جنسیتی در اوقات فراغت (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1389، شماره: 1
50 تناقض های هویتی جوانان درکنش و واکنش با خانواده و جامعه با رویکرد زمینه محور (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
51 جهانی شدن و هویت دینی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 3
52 حمایت شبکه های اجتماعی غیررسمی و رضایت از اوقات فراغتزنان متاهل شاغل در شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 2
53 روابط خانوادگی و کنش مبتنی بر دلبستگی عاطفی تعمیم یافته در جوانان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 4
54 زنان و تحصیلات دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 3
55 سلامت خانواده و عوامل اجتماعی موثر بر آن در شهرهای تهران و یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 2، شماره: 2
56 سنجش رابطه حمایت شبکههای اجتماعی غیررسمی و رضایت شغلی زنان در شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 2
57 طرد زنان در فضای شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 40
58 عملکرد کودکان در فعالیت های مشارکتی محیط زیستی؛ موردکاوی محله سنبلستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 2
59 فراتحلیل مطالعات و تحقیقات جنسیت و سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
60 کلیشه های جنسیتی و سلامت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 2
61 مدل دستیابی زنان کرد به جایگاه های رهبری در اقلیم کردستان عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 17، شماره: 2
62 مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
63 مطالعه انسجام های معاشرتی، اظهاری، ساختاری و رابطه آنها با یکدیگر در خانواده های تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 2
64 مطالعه انسجام های معاشرتی، اظهاری، ساختاری و رابطه آنها با یکدیگر در خانواده های تهرانی (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 5، شماره: 10
65 مطالعه ای کیفی از پدیده خودسوزی زنان شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 7، شماره: 25
66 مطالعه تجربه زیسته مادری و همسری در بین زنان سرپرست خانوار تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 19، شماره: 1
67 مطالعه تفاسیر زیارت کنندگان مسجد جمکران از آموزه غیبت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 2
68 مطالعه رابطه هویت جنسیتی و میزان اعتماد در بین جوانان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 11، شماره: 2
69 نقاشی و نگارش تکنیکی برای تحقیق با کودکان در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
70 نقدی بر کتاب مقدمه ای بر پژوهش در جامعه شناسی خانواده در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 12
71 نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 10
72 نقش مادران در آموزش سلامت به دختران: تبدیل دانش سلامت به رفتار مرتبط با سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
73 واکاوی چالش های روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر ۲۰ تا ۲۶ ساله یک دانشگاه دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 2
74 واکاوی وضعیت روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر 26-20 سال دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 1395؛ با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 3
75 هویت جنسیتی مادران و دختران، شکاف یا تفاوت؟ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش عالی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
2 بررسی ادراک زنان از فضاهای شهری به عنوان فضاهای عمومی (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
3 بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی خانواده با سلامت اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
4 بررسی نقش روابط خویشاوندی در تبیین سلامت خانواده مطالعه تطبیقی: شهرهای یزد و تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 بررسی نقش مشارکت زنان در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
6 چالش های اشتغال زنان مهاجر عشایر در محیط های خانواده و اجتماعات شهری (مطالعه موردی زنان مهاجر قشقایی ساکن در شهرک های اقماری شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
7 چالش های روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر متولد دهه 70 با تاکید بر عوامل فرهنگی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
8 چالشهای هویتی زندگی روزمره جوانان در بستر تفاوت و تضادهای نسلی مطالعه کیفی جوانان 20-30سال شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 مطالعه امید به آینده کودکان کار خیابانی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی