دکتر مهدی خیاط

دکتر مهدی خیاط استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی خیاط

Dr. Mahdi Khayat

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پوشاندن میوه قبل از برداشت بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت انار رقم شیشه کب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 2
2 اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر محتوای کلروفیل، نشت الکترولیت و رشد بنه های دختری زعفران در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریحان ( Ocimum basilicum L.‎ ) در واکنش به اسید فولویک و کود کامل ( NPK ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 4
4 بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم بنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد موثره زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم کاشت بر عملکرد گل و شاخص های رشدی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 2
6 بررسی تأثیر سطوح مختلف کود کامل NPK و اسید فولویک بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
7 تاثیر اسید هیومیک و تراکم بنه بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران در سال دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
8 تاثیر پاکت گذاری قبل از برداشت بر مقادیر کلسیم، پتاسیم، آهن و کیفیت میوه انار رقم شیشه کب در انبار سرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 2
9 تاثیر پیش تیمار بنه مادری با سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر عملکرد گل، بنه وشاخص های فلورسانس کلروفیل زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 1
10 تاثیر دمای خشک کردن و میزان بلوغ در برداشت برخصوصیات بیوشیمیایی و کیفیت میوه عناب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 1
11 تاثیر محلول پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 6
12 تاثیر محلول پاشی برگی نیترات کلسیم و کلرید کلسیم بر خصوصیات آنتی اکسیدانی و کیفیت گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بلوغ در برداشت و شرایط خشک کردن بر چروکیدگی و کیفیت ظاهری میوه عناب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
2 اثر کاربرد نیتریک اکسید و پوشش سولفان بر میزان آنتوسیانین و خصوصیات کیفی میوه انار رقم شیشه کب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
3 اثرات محلولپاشی نیترات پتاسیم بر خصوصیات انار ملس یزدی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
4 بررسی اثرات نیترات پتاسیم و سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم نخودی (Teucrium polium) Effect of potassium nitrate on seed germination of medicinal plant Teucrium polium (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
5 بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه مرزه (satureja hortensis ) تحت شرایط تنش بور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 بررسی پدیده تناوب باردهی در زرشک بی دانه (Berberis vulgaris L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
7 بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر میزان قند و عملکرد کوانتومی زرشک بیدانه در سال پربار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
8 بررسی تاثیر کاربرد نفتالین استیک اسید بر تنک و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه (Berberis vulgaris L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
9 بررسی تاثیر محلول پاشی برگی نیتروژن بر برخی صفات بیوشیمیایی میوه انار(Punica granatum L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی تاثیر محلول پاشی برگی نیتروژن بر برخی صفات فیزیکی میوه انار(Punica granatum L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی کیفیت میوه خشک زرشک بیدانه (.Berberis vulgaris L) برداشت شده از مناطق مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
12 پاسخ جوانه زنی بذور مرزه (satureja hortensis ) به شرایط تنش بور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 تاثیر پاکت گذاری قبل از برداشت بر کیفیت و کلسیم میوه انار پس از دوره انبار سرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
14 تاثیر غلظت و نوع مواد شیمیایی در محلولپاشی برگی بر خواص کیفی و بیوشیمیایی میوه انار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
15 تاثیر کیسه کردن قبل از برداشت بر برخی خصوصیات شیمیایی میوه انار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
16 تاثیر محلول پاشی برگی اسید بوریک و اسید جیبرلیک بر عملکرد میوه انار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
17 تاثیر محلولپاشی برگی با کلرید کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی زرشک بیدانه (Berberis vulgaris L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 مزایای و محل استفاده از آرماتورهای پلیمری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری