دکتر سید ناصر رئیس السادات

دکتر سید ناصر رئیس السادات استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر سید ناصر رئیس السادات

Dr. Seyed Naser Raeisosadat

استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بایواستراتیگرافی و بررسی روند تکاملی اربیتولین ها در توالی سری های رسوبی کرتاسه در حاشیه شرقی بلوک لوت، جنوب غرب قاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن در سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 3، شماره: 2
3 بررسی رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپتین پیشین بر اساس نانوفسیل های آهکی و آمونیت ها در غرب منطقه کپه داغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 28، شماره: 2
4 پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های پالئوسن شمال بیرجند، خراسان جنوبی: کاربرد آن در تعیین ناحیه منشا، موقعیت تکتونیکی و شرایط آب وهوای دیرینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 2
5 تاثیر نوسان های سطح آب دریا بر گسترش آمونیت ها در نهشته های ژوراسیک میانی- بالایی شمال غرب نیشابور (رشته کوه بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 28، شماره: 4
6 چینه نگاری زیستی بخش فوقانی سازند آیتامیر بر مبنای نانوفسیل های آهکی واقع در برش چرلی (شمال غرب کپه داغ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 4
7 دوکفه ای های رودیست (خانواده رکویینیده) در رسوبات کرتاسه پیشین جنوب غرب قاین، شرق ایران؛ مطالعه ارتباط دیرینه زیست جغرافیایی آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 3، شماره: 2
8 زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه برمبنای آمونیت ها در جنوب غرب قائن (برش قومنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 1
9 مطالعه ساختهای زیست زادی نهشته های فلیشی پالیوسن ایوسن در برش چهارتگری، جنوب شرق کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولین گزارش از آمونیت های کرتاسه زیرین در برش بافق (شرق یزد) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ایکنوفسیل های رسوبات فلیش شرق ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 بایوزوناسیون سازندهای سرچشمه و سنگانه بر مبنای آمونیت ها د رحوضه کپه داغ، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 بررسی عوامل مؤثر در زمین شناسی حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 تعیین آستانه حرکت گسلش نرمال و امتدا د لغز با استفاده از حد بحرانی جابجایی در رگه های en-echelon (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
6 چینه شناسی و آمونیت های سازند سنگانه در حوضه کپه داغ ، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 چینه نگاری زیستی سازند کژدمی برمبنای آمونیت ها در شمال غرب بهبهان، حوضه زاگرس (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 چینه نگاری، دیرینه بوم شناسی و دیرینه زیست جغرافیای رسوبات کرتاسه درشرق بلوک لوت (ناحیه قائن) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 زمین ریخت شناسی مناطق خشک: مطالعه موردی پلایای سهل آباد- خاور ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 زمین گردشگری غرب رشته کوه شتری با تاکید بر واحدهای چینه شناسی (مطالعه موردی: روستاهای سرند - مودر - حوض دوراه) (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
11 زمین گردشگری ناحیه مختاران، جنوب بیرجند، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
12 زیست چینه نگاری، رده بندی سیستماتیک و تحلیل حوضه رسوبی پرمین، در برش چینه شناسی قاتانقر در جنوب بوکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
13 سنگچینهنگاری و زیستچینهنگاری مرز کرتاسه - ترشیاری در برش چینه- شناسی شوشود (شمال بیرجند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 عوامل مؤثربر زمین لغزه ها در حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 مطالعه آمونیت های کرتاسه زیرین دربرش افقی شرق یزد (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
16 مطالعه میکروفاسییس ها ومحیط رسوبگذاری توالی سنگهای کربناته کرتاسه بالایی دربرش چینه شناسی شمال بیرجند شوشود (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
17 معرفی آمونیت های رسوبات آلبین - سنومانین دربرش کرج جنوب غرب قائن (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 معرفی اولیه جلبکهای داسیکلاداسه پالئوژن غرب بیرجند (برش گرونگ) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 نانوفسیل های آهکی سازند های سرچشمه و سنگانه در مقطع تکل کوه در شمال غرب حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران