دکتر محمد جواد رحیم دل

دکتر محمد جواد رحیم دل استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد جواد رحیم دل

Dr. Mohammad javad Rahimdel

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Artificial neural network to predict the health risk caused by whole body vibration of mining trucks (دریافت مقاله) دوفصلنامه مبانی نظری و کاربردی علم آکوستیک و ارتعاشات دوره: 3، شماره: 1
2 Reliability analysis of a fleet of mining trucks (A case study in Iran) (دریافت مقاله) مجله زمین-معدن دوره: 1، شماره: 2
3 تحلیل بیرون زدگی ناشی از پدیده انفجار ناگهانی گاز و زغال سنگ در معدن کاری زیرزمینی با استفاده از معیار شکست ناپایدار (مطالعه موردی: معدن پروده زغال سنگ طبس) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 11، شماره: 2
4 تحلیل و بررسی پتانسیل زمین لغزش به کمک مدل سازی عددی (مطالعه موردی: محور قائن - افین در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 5، شماره: 1
5 طراحی نگهداری اولیه تونل انتقال آب گلاب با تاکید بر خطرات زمین شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک رابطه تجربی بین اندیس سختی و مقاومت فشاری تک محوری سنگ (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان کامیون های معدنی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
3 ارزیابی پدیده انفجار هوا درآتشباری تونل ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
4 ارزیابی قابلیت اطمینان و نگهداشت پذیری ماشین استخراج پیوسته زغال سنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
5 استفاده از روشهای تجربی در بررسی نگهداری تونل انتقال آب گلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
6 انتخاب روش معدن کاری زیر زمینی برای کانسار طلای کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
7 Health Risk Analysis of the Imposed Vibrations to Mining Trucks (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
8 بررسی پتانسیل مخاطرات انفجار هوا در آتشباری سازههای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
9 بررسی تحلیلی و عددی نشست ناشی از حفاری مکانیزه تونلهای دوقلو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
10 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه و تونلهای انحراف سدبهشت آباد (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
11 بررسی شدت انفجار سنگ در تونل انتقال آب سبزکوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
12 بررسی شدت همگرائی درتونل انتقال آب سبزکوه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
13 بررسی مچاله شوندگی در تودهسنگهای مسیر تونل انتقال آب گلاب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 بررسی مخاطرات زمینشناسی محتمل در جریان حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
15 بررسی نگهداری اولیه تونل انتقال آب سبزکوه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 پیش بینی آثار مخرب انفجارهوا بر سازه های سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
17 پیش بینی پدیده انفجارسنگ و کنترل آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
18 پیشبینی مچالهشوندگی و تونلزنی در شرایط همگرائی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
19 تحلیل انفجار سنگ در معدنکاری عمیق زغالسنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
20 تحلیل پایداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش تفاضل محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
21 تحلیل پایداری تونل شماره هفت راهآهن قزوین-رشت با مقایسه نتایج حاصل از روشهای عددی و تجربی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
23 تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشتآباد به کمک مدلسازی عددی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
24 تحلیل پایداری و تعیین نگهداری تونل انتقال آب بهشتآباد با استفاده از روشهای عددی (مطالعه مقایسهای) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 تحلیل قابلیت اطمینان ناوگان کامیون ها در معدن مس سونگون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
26 تخمین قابلیت نفوذ سرمته های دورانی در توده سنگ های معادن سنگ آهن سنگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
27 تخمین نرخ نفوذ TBM با استفاده از روش NTH (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
28 تعیین شرایط بهینه فرآوری آزوریت معدن مس میدوک با استفاده ازطراحی آزمایش (دریافت مقاله) اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه
29 خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازی محیط کار تونل انتقال آب بهشت آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
30 راهکارهای عملی جهت کاهش لرزش و ریسک سلامت رانندگان در کامیونهای معدنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس معادن روباز ایران
31 رزیابی احتمال وقوع انفجارسنگ در تونل انتقال آب بهشتآباد و ارائه راهکارهائی به منظور کنترل آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
32 زمینشناسی مهندسی و بررسی نگهداری تونل راهآهن قزوین-رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
33 فن آوری استفاده از سنگ شکن های متحرک و نیمه متحرک در معدنکاری روباز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
34 مطالعه پتانسیل انفجارسنگ در تونل انتقال آب گلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
35 هشدار مخاطرات زمینشناسی در تونل گلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران