دکتر مسلم رستم پور

دکتر مسلم رستم پور استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر مسلم رستم پور

Dr. Moslem Rostampour

استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی آباد، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 1
2 مطالعه تنوع فلورستیکی، کارکردی و نسبی تیره های گیاهی منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 11، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آتش سوزی بر تولید پوشش گیاهی مراتع زاگرس غربی(مطالعه موردی: تازه آباد سریاس پاوه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
2 اثر تغییر شوری خاک بر طول ساقه چه و ریشه چه گیاه مرتعی اسفناج وحشی(Atriplex lentiformis) در نهالستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر گیاه Atripelex lentiformis بر تغییر شوری خاک زیر اشکوب در مراتع احیاء شده شهرستان طبس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر گیاه بادامشک بر میزان کربن خاک در مراتع استپی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 اثر مرحله رویشی بر میزان پروتئین گیاه مرتعی Artemisia aucheri در مراتع کوهستانی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
6 ارزیابی نقش بانک بذر خاک در پتانسیل احیای پوشش گیاهی خاک های شور (مطالعه موردی: مراتع زیرکوه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
7 استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در مقابله با تنش خشکی خاک در مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
8 اندازه گیری بیوماس هوایی و زیرزمینی و ارتباط آن با تنوع و غنای گونه ای در مراتع تحت کشت آتریپلکس و تاغ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
9 اهمیت و کاربرد پسآب ها در مدیریت بحران کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
10 بافت خاک و اثر آن بر وزن تر ساقه چه و ریشه چه نهال های گیاه اسفناج وحشی در نهالستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 برآورد تولیدعلوفه گونه مرتعی Atriplex canescense از طریق اندازه گیری ارتفاع ، سطح تاج پوشش و حجم گیاه در مناطق خشک (مطالعه موردی مراتع جنوب شرق بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی اثر تغییر مقدار ماده آلی خاک بر دو خصوصیت زیستی نهال های گیاه Atriplex lentiformis در نهالستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی ارزش غذایی دو گونه مرتعی درمنه کوهی و درمنه خراسانی در مراحل مختلف فنولوژی ( مطالعه موردی : مراتع شهرستان بیرجند ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
14 بررسی امکان برآورد تولید علوفه خشک Astragalus meshedensis با استفاده از برخی از ویژگی های رویشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی تغییرات میزان کلیسم درمنه کوهی در دو مرحله گلدهی و بذردهی (مطالعه موردی: مراتع خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
16 بررسی رابطه پوشش گیاهی وخصوصیات خاکشناسی منطقه زیرکوه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
17 بررسی رابطه توپوگرافی و ادافیکی با پوشش گیاهی دشت شاهرخت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
18 بررسی عملکرد گونه گیاهی پرند بر میزان ترسیب کربن در عرصه های منابع طبیعی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی شهرستان خوسف) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی عملکرد گونه گیاهی عجوه بر میزان ترسیب کربن در عرصه های منابع طبیعی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی شهرستان خوسف) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی گونه های حساس و مقاوم به آتش سوزی در مراتع زاگرس غربی (مطالعه موردی: تازه آباد سریاس پاوه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
21 بررسی مفاهیم تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از آن در بحران خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
22 پرایمینگ بذر راه حلی برای مقابله با تنش های خشکی و شوری خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
23 تاثیر زمان اجرای عملیات ترسیب کربن بر درصد پوشش گیاهی و تنوع زیستی (مطالعه موردی: مراتع سربیشه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
24 تأثیر گونه مرتعی بادامشک ( Amygdalus scoparia) بر تغییر میزان مواد آلی خاک زیراشکوب (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 تعیین و مقایسه میزان عناصر معدنی گیاه Iris songarica و Astragalus macropelmatus (مطالعه موردی:مراتع جنوب شرق شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 تنوع مورفولوژیکی درمنه دشتی در مراتع استپی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
27 مدل سازی رگرسیونی به منظور برآورد تولید گونه مرتعی lactuca orientalis در مراتع جنوب شرق بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
28 مقایسه مقدار آنتی اکسیدان میوه Pistacia atlantica در سه منطقه بردسکن، خواف و نهبندان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
29 مقایسه مقدار ماده آلی در خاک زیر اشکوب گیاه مرتعی اسفناج وحشی در دو منطقه احیاء شده و شاهد(مطالعه موردی:مراتع شهرستان طبس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 ملاحظات موجود در ادبیات آب مجازی به منظور مدیریت بحران آب در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
31 نقش شیب در رشد و استقرار درخچه های سماق (مطالعه موردی منطقه گناباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست