دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

Dr. Aliyeh Kord Zafaranlu Kambuziya

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتصال پی بست های ضمیری به اسامی مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی بست های ضمیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 10، شماره: 20
2 استعاره در عبارات خطاب زبان ترکی آذری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 2
3 استعاره های وجه نمایی در آموزش زبان تافل با تکیه بر مهارت شنیداری: رویکرد زبان شناسی نقشگرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 9، شماره: 16
4 اصل توالی رسایی در خوشه های انسایشی در واژه های بسیط در مقایسه با توالی های انسایشی در مرز ترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 3
5 انطباق واجی واکه های وام واژه های زبان عربی در فارسی، رویکرد بهینگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
6 انگاره زبان شناختی نگارش و گزینش خبر: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 4
7 L’étude de la sonorité des consonnes labiales employées dans le groupe CC en position finale de la syllabe CVCC (Le cas du lexique pur et emprunté en persan contemporain) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 3
8 Russian Loanword Adaptation in Persian; Optimal Approach (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 1
9 برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 3، شماره: 5
10 برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 1، شماره: 2
11 برخی فرایندهای واجی در گونه زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 4، شماره: 7
12 بررسی اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه‌های سه‌هجایی با هجای آغازین CVCC در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 10، شماره: 1
13 بررسی افراشتگی واکه در گویش سبزواری در چارچوب واج شناسی زایشی (دریافت مقاله) مجله زبان فارسی و گویش های ایرانی دوره: 6، شماره: 1
14 بررسی تحولات معنایی و ساخت اطلاع ساخت های نشانداری در فرایند ترجمه از انگلیسی به فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی رابطه ساخت هجایی با میزان زایایی وندهای اشتقاقی فعل افزای زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
16 بررسی ساخت هجا و اصل توالی رسایی در زبان فارسی باستان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 4
17 بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 1
18 بررسی عبارات خطاب در زبان ترکی آذری گونه گفتاری خوی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 1
19 بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 5، شماره: 19
20 بررسی قانون مجاورت هجا در واژه های بسیط زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 10
21 بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 4، شماره: 9
22 بررسی مفهوم «بصیرت» در زبان قرآن در چارچوب معنی شناسی شناختی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 3، شماره: 5
23 بررسی مقابله ای نظام اعداد در زبان فارسی و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 1، شماره: 1
24 بررسی مقابله ای نظام اعداد در زبان فارسی و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 1، شماره: 2
25 بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 12
26 بررسی واج آرایی گویش بلوچی سیستانی در چارچوب واج شناسی زایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 12، شماره: 1
27 بررسی واج شناختی گویش بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 7، شماره: 2
28 بررسی واژ واجی ستاک گذشته در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
29 بررسی ویژگی های خانواده های زبانی و تاثیر آن بر روی انواع خطاهای تولیدی در افراد دارای شکاف کام پس از عمل جراحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 3، شماره: 5
30 بررسى زمان واقعى و زمان دستورى در قرآن مجید بر اساس رویکردى زبان شناختى (دریافت مقاله) دو فصلنامه اسلام پژوهی دوره: 3، شماره: 3
31 تبیین واج شناختی نون وقایه در زبان عربی قرآنی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 13، شماره: 2
32 تحلیل زبان شناختی واژه های حمد و شکر در آیات قرآن کریم بر پایه الگوی ارتباطی یاکوبسن و رده بندی کولماس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 6، شماره: 1
33 تحلیل گفتمان روابط قدرت بین کنشگران در داستان های تالیف شده برای کودکان ایرانی به زبان فارسی با رویکردشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 12، شماره: 2
34 تعیین الگوی آوایی فواصل قرآنی براساس مشخصه های تمایزدهنده واجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 2، شماره: 1
35 تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 1، شماره: 1
36 توزیع واج های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی های توزیعی-واج شناختی وام واژه ها در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 7، شماره: 12
37 توصیف دستگاه واجی گویش دلواری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 2، شماره: 4
38 توصیف، تحلیل زبان شناختی و ارائه الگوی تولید و انتخاب خبر در حوزه های اجتماعی و ورزشی در چارچوب نظریه ایدئولوژیک وندایک (2006) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
39 حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 2
40 درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 13
41 دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 3
42 رابطه ساخت هجایی پسوند و وزن مورایی ستاک پایه در واژه های سه هجایی زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 8، شماره: 1
43 رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 15
44 رو و آبرو دو روی مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی: پژوهشی قوم نگارانه در کاربردشناسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 6
45 رویکرد قدرت جایگاهی به تقویت آغازه در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 10، شماره: 2
46 رویکرد قدرت واجی به فرایند تضعیف انسدادی های دهانی در زبان فارسی بر مبنای دیدگاه تاریخی فولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 6، شماره: 1
47 ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 2
48 سطح بندی متون پزشکی فارسی برای غیر فارسی زبانان: انگاره ای برپایه ی دستور نظام مند- نقش گرای هلیدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 5، شماره: 1
49 شناسایی طبقات طبیعی هم خوان ها با توجه به سجده پایانی آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 3، شماره: 5
50 شناسایی و توصیف گفتار های قالبی شده زبان فارسی برپایه نقش عوامل جامعه شناختی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 2، شماره: 3
51 شیوه تغییر واکه های مرکب در وام واژه های انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 3
52 شیوههای دستیابی به اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا: نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
53 طبقات طبیعی در واکه های زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 15
54 فرآیند تضعیف در گویش لری بالاگریوه: رویکرد بهینگی (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 8، شماره: 31
55 فرآیند حذف در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 1
56 فرایند تکرار در گویش شوشتری: نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 6، شماره: 2
57 فرایند حرکت تکواژ به دلایل صرفی- واجی: بررسی نمونه ای در کردی کلهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 4، شماره: 2
58 فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا» (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 1
59 فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 4
60 فرایندهای واجی،همخوانی در گویش کردی کلهری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 1
61 کارآمدی الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در نقد واثر « خواهران » ارزیابی برابر ها در متون ترجمه شدهجیمزجویس (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 3
62 کوتاه شدگی واکه ای در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 9، شماره: 17
63 گویش سنجی گونه های زبانی رایج در حدفاصل جنوب استان همدان تا شمال استان خوزستان: با استفاده از رویکرد فاصله لونشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 12، شماره: 1
64 مجهول سازی افعال مرکب فارسی از منظر معنایی و نظریه معنی شناسی مفهومی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 2
65 محدودیت عملکرد فرایند ارتقاء واکه /ɑ/ قبل از خیشومی ها در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 2
66 محدودیت عملکرد فرایند هماهنگی واکه ای در زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله زبان فارسی و گویش های ایرانی دوره: 8، شماره: 1
67 محدودیت های حضور خیشومی [n] در پایانه ریشه فعل ساده پس از افزودن وند گذشته در زبان فارسی: نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 4
68 محدودیت های همنشینی همخوان ها در مرز اشتقاق در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 11، شماره: 1
69 مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 11
70 مفهوم سازی های استعاری مبتنی بر مفاهیم «ایستادن» و «نشستن» در زبان قرآن (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 4، شماره: 7
71 مفهوم‌سازی‌ فرهنگی در داستان‌های کودکان به زبان فارسی: رویکرد شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 37
72 مقایسه فرایندهای واجی همخوان های گویش لری بالاگریوه با فارسی معیار (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 1
73 مقایسه متون فیزیولوژی گایتون و فارسی ویژه ی پزشکی: تحلیلی پیکره-بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 4، شماره: 1
74 مقایسه مشدد سازی و تشدید زدایی در زبان فارسی و گویش های ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
75 مقایسه واژه های آموزشی مجموعه های شیراز و پرفا با تمرکز بر بسامد واژگانی: پژوهشی پیکره بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 10، شماره: 18
76 مقایسه واژه های مشتق و مرکب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 7، شماره: 2
77 مقایسۀ همخوان‌های سایشی و انسدادی در خوشه با توالی آنها در مرز ترکیب بر اساس محل تولید و اندام‌های تولید فعال (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 11، شماره: 2
78 نسبت طرح واره در عصب شناسی شناختی با طرح واره کانتی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 3
79 نقد و تصحیح مقاله محمدرضا مجیدی و المار ترنز (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 2، شماره: 3
80 نقدی بر بررسی و طبقه بندی اوزان شعر سنتی در چارچوب واج شناختی وزنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
81 نقش راهبردهای نحوی در بازنمایی ایدئولوژی مترجمان فارسی درمتون ترجمه‌شده مکتوب سیاسی- اجتماعی با نگاه تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 19
82 نگاهی تازه به پی بست ضمیری سوم شخص مفرد (‍‍‍ش/aš/eš) در فارسی محاوره ای از منظر نقش گرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 15، شماره: 4
83 واج آرایی کلمات فارسی با ساخت هجایی (C)V.CVC(C) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 1
84 وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم‌نگارانه مفهوم آبرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 9، شماره: 17
85 هماهنگی واکه ای در صرف افعال گویش مشهدی: واج شناسی زایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 13، شماره: 2
86 همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر یادگیری ریتمیک و آهنگین مفاهیم ادبی در کودکان 4 و 5 ساله فارسی زبان (دریافت مقاله) الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،مراکز زبان‌آموزی،دانشگاه‌ها و فضای مجازی
2 بررسی تغییرات معنایی در واژگان زبان فارسی مطالعه موردی گلستان سعدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
3 توالی های هجایی در واژه های مشتق و مرکب زبان فارسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی