دکتر مسعود خوش سلیقه

دکتر مسعود خوش سلیقه گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مسعود خوش سلیقه

Dr. Masoud Khoshsaligheh

گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.