دکتر یوسف محمدی مقدم

دکتر یوسف محمدی مقدم استاد گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر یوسف محمدی مقدم

Dr. Yusuf Mohammadi Moghaddam

استاد گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی روند پی جویی سرقت های مسلحانه (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 4، شماره: 43
2 ارائه الگوی خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 7، شماره: 14
3 ارائه مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 31
4 ارایه متدولوژی استراتژی مدیریت دانش بر اساس مارپیچ دانش سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 4، شماره: 14
5 ارتباط توانمندسازی کارکنان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 1
6 ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی کلانتریهای استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 17، شماره: 2
7 الگوی اثر هماهنگی د انش و مهارت پلیس د ر پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 2
8 الگوی تحول سازمانی در پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 17، شماره: 1
9 الگوی جامع دانش آفرینی در سازمان های پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 4
10 الگوی راهبردی توسعه ورزش در نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 1
11 الگوی سیستم های نرم مدیریت به منظور پیشگیری از قاچاق کالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 4
12 الگوی مدیریت دانش در سازمان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 3
13 الگوی مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری اجتماعی از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 1
14 الگوی مفهومی جهاد تبیین از دیدگاه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 25، شماره: 97
15 الگوی همسویی میان راهبرد های منابع انسانی با راهبردهای سازمان (مطالعه ی موردی: بانک رفاه) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 20
16 الگوی یادگیری دوجانبه گرایانه و سازگاری آنبا اشکال مختلف دارایی های دانشی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 39
17 اولویت بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
18 اولویت بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی ارتباط ادراک فرد از غنی بودن شغل و فشارهای روحی و جسمی ناشی از استرس در خدمات انتظامی سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 16، شماره: 1
20 بررسی تاثیر تسهیم دانش بر فرایند یادگیری سازمانی با تاکید بر فناوری و تعامل اجتماعی (مطالعه موردی: صندوق بازنشستگی صنعت نفت) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 28
21 بررسی تاثیر دانش ضمنی روسای کلانتری‌ها بر عملکرد آنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 1
22 بررسی تاثیر قابلیت مدیریت دانش بر فرایند توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 16، شماره: 31
23 بررسی تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به متغیر میانجی چابکی سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 34
24 بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 2
25 بررسی عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر بدبینی سازمانی در کارکنان ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 30
26 بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد در سال ۱۳۸۷ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 3، شماره: 4
27 بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فرا تحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 26
28 بررسی مهارت انسانی مدیران پلیس در زمینه پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 11، شماره: 3
29 بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 2
30 بررسی و تبیین شاخص های اعتماد به پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 14، شماره: 1
31 بررسی هم راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 1
32 بهره وری سرمایه های انسانی در سازمان های راهبردی و طراحی الگوی کاربردی با بهره گیری ازمدل معادلات ساختاری و ماتریس کوواریانس(مطالعه موردی : نیروی دریایی راهبردی ارتش) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 4
33 تاثیر اقدامات مدیریت انتظامی در پیشگیری وضعی از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 3
34 تاثیر تعهد سازمانی بر انتقال دانش با میانجی گری رفتار آوایی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 4
35 تاثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 6، شماره: 12
36 تاثیر تناسب فرد- شغل و فرد- سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان نقش میانجی قرارداد روانشناختی (مطالعه موردی : شرکت ملی گاز ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 21
37 تاثیر خرد سازمانی بر اعتماد بین فردی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 101
38 تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
39 تاثیر عوامل درون سازمانی موثر بر توانمندسازی کارکنان کنترل گذرنامه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 2، شماره: 3
40 تاثیر مدیریت سایبرنتیک بر اعتماد سازمانی با بررسی نقش تعاملی ادراک از عدالت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 1
41 تبیین و واکاوی انگیزه خدمت عمومی در منظومه فکری مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 8، شماره: 1
42 تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره: 1، شماره: 2
43 تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌های نشاط آفرینی سازمانی برای زنان دانشگاهی (با عنایت بر نقش‌های چندگانۀ زنان) (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 8، شماره: 2
44 رابطه کنترل سازمانی ادراک شده و ترس از مجازات با وقت گذرانی اینترنتی کارکنان در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 12
45 رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 3
46 رابطه ویژگی های فردی با اثربخشی آموزش تیراندازی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 2، شماره: 4
47 ساخت و اعتباریابی مقیاس قلدری سازمانی در کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 18، شماره: 1
48 سنجش عوامل موثر بر مدیریت استعداد در مراکز آموزش نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 4
49 شاخص های برنامه ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 3
50 شاخص های بهره وری در دانشگاه علوم انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 9، شماره: 4
51 شاخص یابی الگوی تعالی سازمانی دانشگاه علوم انتظامی بر مبناء مفاهیم بنیادین در مدل EFQM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 15، شماره: 3
52 شناسایی ابعاد و مولفه های فرآیند نخبه پروری در مدارس ابتدایی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 0
53 شناسایی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی پلیس راهور ناجا: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 3
54 شناسایی مولفه های فرهنگ سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 3
55 شناسایی و اولویت بندی معیارهای شریک راهبردی شدن منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (به عنوان قطب پدافند غیرعامل کشور) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 20
56 شناسایی و جاری سازی ارزش های فرماندهان دفاع مقدس (ارائه یک نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 7، شماره: 2
57 طراحی مدل فرایندی شریک راهبردیشدن منابع انسانی با رویکرد آمیخته (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۸۲۵۴۸۰۰۲.۱۳۹۹.۱۲.۴.۳.۶ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
58 طراحی و تبیین مدل تعلق خاطر پایدار کارکنان نسل جدید با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (مطالعه ای در کسب وکارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
59 طراحی و تبیین مدل تعلق خاطر پایدار کارکنان نسل جدید با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (مطالعه ای در کسب وکارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
60 ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻓﺮاﯾﻨﺪی شریک راهبردی‌شدن منابع انسانی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آمیخته (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
61 عوامل سازمانی موثر در نگهداشت کارکنان پلیسهای تخصصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 3، شماره: 3
62 عوامل موثر بر انگیزه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و رابطه آن با عملکرد آن ها بر اساس نظریه مک کللند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 1
63 فراتحلیل پژوهش های رابطه ی رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 77
64 فرایندهای تبدیل دانش در مشاغل سازمانی ناجا با فناوری های متنوع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 15، شماره: 1
65 کاوشی داده بنیاد بر موانع سازمانی نشاط آفرینی در محیط دانشگاه(مورد مطالعه دانشگاه الزهرا)* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 18
66 مدل تجویزی حکمرانی در مدیریت منابع انسانی بعد از شیوع ویروس کرونا با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین دوره: 1، شماره: 3
67 مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
68 مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 1
69 مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 1
70 مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای لنگرهای مسیر پیشرفت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 10
71 نشاط آفرینی و سلامت اجتماعی دانشگاهیان (ارائه یک نظریه داده بنیاد ) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
72 نشاط و راهبردهای جاری سازی آن در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 1
73 نظام معنایی گفتمان، چرایی و چگونگی آن در وصایای شهدا بر اساس نظریه لاکلا و موف (مورد مطالعه: وصایای شهدای نیروی انتظامی استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 6، شماره: 4
74 نقش مدیریت استعداد در کیفیت خدمات انتظامی - مورد مطالعه شهرستان کرج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 3
75 نیاز سنجی آموزشی گروههای شغلی قضات بر اساس رویکردشایستگی (مطالعه موردی: مجتمع های قضایی استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 16
76 واکاوی پیامدهای شبکه سازی سیاسی در نظام سیاست گذاری (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 4
77 واکاوی عوامل موثر وقوع جرم در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 4
78 ویژگی های محتوایی شرکت‎های تازه تاسیس فناوری محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 30
79 هماهنگی ساختار و فناوری و تاثیر آن بر عملکرد معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق حرفه ای در فعالیت های بانکی و تاثیر آن بر روابط بین مشتریان و سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
2 ارزیابی تاثیر مولفه های توانمندسازی روان شناختی بر کیفیت زندگی کاری در آموزش و پرورش شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
3 الگوی تحول نظام اداری ایران بر اساس فرامین و موازین اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی
4 بررسی تاثیر حمایت سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
5 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و انعطاف پذیری ساعات کاری بر وفاداری کارکنان با نقش میانجی تعهد شغلی کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
6 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و انعطاف پذیری ساعات کاری بر وفاداری کارکنان با نقش میانجی تعهد شغلیکارکنان (مطالعه موردی : کارکنان ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
7 بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد کارکنان و نقش میانجی صدا کارکنان میان آنها در شرکت مگا موتور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
8 تاثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی
9 تاثیر عدالت رویهای و اعتماد سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
10 تاثیر مدیریت استعداد بر سلامت سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در شعب بانک تجارت شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
11 تحلیل اثرات مدیریت پیش کنشی بر عملکرد مورد انتظار از کارکنان مورد مطالعه در شرکت های گروه صنعتی و بازرگانی افزون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
12 تحلیل اثرات مدیریت پیشکنشی بر عملکرد مورد انتظار از کارکنان مورد مطالعه در شرکتهای گروه صنعتی و بازرگانی افزون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
13 تحلیل اثریادگیری زدایی درسازمان برمدیریت دانش موردمطالعه: شرکت توزیع برق استان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
14 تحلیل تاثیر اجزای برند الکترونیکی (تصویر، فرهنگ، روح ، ویژگی ، شخصیت و هویت) بر وفاداری به برند الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
15 رابطه بین تعارض کار-خانواده و آسیب های روانی-سازمانی با مولفه های فرسودگی شغلی و ارائه راهبردهایی جهت کاهش فرسودگی شغلی در کارکنان پتروشیمی شهید تندگویان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
16 شناسایی زیرساخت های موردنیازبرای ارتقاء بهره وری دانشی سازمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش