دکتر محمود ابوالقاسمی

دکتر محمود ابوالقاسمی گروه  رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر محمود ابوالقاسمی

Dr. Mahmood Abolghasemi

گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی فرایند سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛مطالع های کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
2 اجتماعات یادگیری حرفهای (PLC): راهبرد حیاتی بهبود خودکارآمدی معلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 1
3 ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران (یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 12، شماره: 26
4 ارزیابی اخلاق حرفه ای تدریس اعضای هییت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
5 اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 13
6 الگوی توسعه حرفهای معلمان ابتدایی: مطالعه موردی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
7 بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران با خلاقیت در معلمان مدارس پسرانه ابتدایی شهر پلدختر (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
8 تبیین رابطه تحقق قرارداد روان شناختی ادراک شده (PPCF) با سلامت روانی و قصد جابجایی بر پایه مدل JD-R (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 21
9 تبیین علی ظرفیت خط‌مشی‌‌های عمومی مبتنی‌بر هم‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه؛ مطالعه موردی سیاست‌های منتخب آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 4
10 تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان (مطالعه موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 30
11 تبیین نقش فرهنگ سازمانی در توسعه استعداد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 71
12 تحلیل جایگاه مؤلفه های تربیت شهروندی در محتوای برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 10
13 تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
14 تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط های دانشگاهی نگاهی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
15 توسعه ابعاد بالندگی منابع انسانی دانشی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آجا مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 1
16 توسعه مفهوم دانش پژوهی، با تأکید بردانش پژوهی تدریس ویادگیری مطالعه ای کیفی دردانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
17 جامعه یادگیری اعضای هیات علمی(FLC)؛ به مثابه توسعه حرفه ای درون زا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 23
18 چگونگی نقش آموزش های ضمن خدمت برتوسعه سرمایه اجتماعی و مولفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی معلمان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 10
19 راهبرد تولید علم بر اساس تحلیل ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 12
20 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تفکر سیستمی فردی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
21 شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه استعداد دوره: 1، شماره: 1
22 شناسایی عوامل موثر بر توسعه راهبردی استعدادها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
23 شناسایی مولفه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 1
24 طراحی چهارچوب مفهومی برای رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 21
25 کشف و شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی شایستگی مدیران پارک های علم و فناوری ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 1
26 گسست نظام دانشگاهی از فرآیند تربیت‌معلم: ضرورت پیوند نظریه‌ و‌ عمل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 3
27 مدلسازی کیفی تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 12، شماره: 25
28 مدیریت سرمایه های فکری دانشگاه : مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شریف (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 60
29 مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 27
30 معناشناسی قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی :تحلیلی پدیدارشناسانه از تجارب دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 2
31 واکاوی پیامدها و سازوکارهای جهانی شدن برنامه های درسی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی براساس مدل توتادو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
2 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت برون سپاری شده براساس مدل انتقال آموزش هالتون در شهرداری منطقه 14 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
3 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده فنی حرفه ای دختران بروجرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
4 ارزیابی محتوای کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف بر اساس نگرش معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
5 الگوی شایستگی مدیران پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
6 بررسی اثربخشی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
7 بررسی چابکی سازمانی در دبستان های غیرانتفاعی منطقه (1) آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
8 بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، نسبت به شاخص های برابری جنسیتی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
9 تحلیل استراتژیک پردیس 2 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
10 توزیع قدرت لازمه سیاست گذاری باز در آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
11 توسعه شایستگی های کارآفرینانه در دانشگاه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
12 چگونگی نقش آموزشهای ضمن خدمت برتوسعه سرمایه اجتماعی و مولفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی معلمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
13 ذهن آگاهی و کاربرد آن در مدیریت استرس و افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
14 رابطه هوش هیجانی با سبک های عمومی تصمیم گیری در دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
15 رهبری دیجیتال و چالشهای پیش رو؛ ضرورت تغییرات بنیادین در شایستگی های رهبران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
16 شباهت ها و تفاوت های شرکت های دانش بنیان با مفاهیم مرتبط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
17 شناسایی اثربخشی استفاده از بازی های رایانه ای در ارتقای یادگیری کلاس معکوس مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
18 شناسایی پیشایندهای فردی موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
19 شناسایی پیشایندهای فردی موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
20 شناسایی چالش های موجود در شرکت های دانش بنیان در ایران از دیدگاه ذی نفعان دورنی و بیرونی این شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
21 عوامل تاثیرگذار بر نیت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به منظور مشارکت در فعالیت های کارآفرینانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
22 عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
23 مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرآیند تربیت معلم؛ چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
24 مفاهیم، الزامات و چالش های استقرار کارآفرینی در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
25 نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یاد دهنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
26 نقش الگوهای شایستگی در نظام مدیریت استعداد (با تاکید بر توسعه استعدادها) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
27 نقش مدیریت پژوهش در توسعه و پیشرفت سازمانهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش