دکتر محمد جعفر آقایی

دکتر محمد جعفر آقایی دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر محمد جعفر آقایی

Dr. Mohammad Jafar Aghai

دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 2
2 بررسی تنوع زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (GS-HMW )در نمونه های crassa Aegilops بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
3 بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و پیشرفت ژنتیکی در ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی تنوع صفات مورفولوژیک وشناسایی روابط این صفات درکلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
5 بررسی رابطه برخی صفات با باردهی در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های گردو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
6 بررسی سطوح پلوئیدی در گونهها و هیبریدهای بین گونهای گردو با روش فلوسیتومتری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 3
7 بررسی صفات کاریوتایپی دربرخی گونه های کلکسیون آژیلوپس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
8 بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های مختلف آجیلوپس تایوچی (Aegilops tauschii) ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
9 تعیین تنوع ژنتیکی مورفوتیپ های گندم وحشی Triticum boeoticum ایران بر اساس تنوع آللی مکان های ژنی Glu-۱A و Glu-۳A (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
10 شناسایی پروتیین های دارای جرم مولکولی بالادرAegilops crassa بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
11 شناسایی سیتوتیپ های گندم نیاAegilops crassa از ایران و تعیین صفات ریختی متمایزکننده آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
12 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در Aegilops crassa بومی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پارامترهای آماری، همبستگی بین صفات و بررسی تنوع قسمتی از ژرم پلاسم گلرنگ بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهانی از خانواده Asteraceae در پاسخ به آلودگی ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 ارزیابی صفات مورفولوژیکی در کلکسیون Aegilops.cylindrica ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی مقاومت به سفیدک پودری در کلکسیون Aegilops.Cylindrica ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 استراتژی و چالش های حفاظت از ذخایر ژنتیکی ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
6 اولین گزارش از ارقام بلوبری و تمشک وارد شده به ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 بررسی پتانسیل تنوع ژنتیکی کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
8 بررسی پتانسیل تنوع ژنتیکی کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
9 بررسی پتانسیل گیاه پالایی ترکیبات نفتی در گونه هایی از گیاهان خانواده گرامینه در کشت درون شیشه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک در گندم های وحشی آجیلوپس تاوشی (Aegilops tauschii) دربانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات در کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی تنوع سیتوژنتیکی در میان چاودارهای ایرانی با استفاده از روش بندینگ C (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 بررسی تنوع مورفولوژیکی در جمعیت گندم وحشی Aegilops SP. (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت Aegilops tauschii شمال ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوراه (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
15 بررسی رابطه برخی عوامل با سرمای دیررس بهاره در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های گردو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 بررسی رابطه بین سطح برگ و تعداد میوه در برخی از ارقام و ژنوتیپ های گردو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی سطوح گلوئیدی نمونه های Ae.crassa ایران با استفاده از روش فلوسیتومتری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 بررسی مدل رگرسیونی و ضرایب همبستگی برخی صفات توده های عدس بانک ژن در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
19 بررسی مقاومت برخی نمونه های آجیلوپس تاوشی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران به زنگ زرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بهره برداری پایدار حلقه مفقوده در برنامه های حفاظت از منابع ژنتیکی کشور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 پتانسیل تنوع ژنتیکی درمیان نخودهای کابلی و دسی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
22 تشخیص هیبریدهای بین گونه ای، نخود با استفاده از تکنیک RAPD (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تنوع خصوصیات مورفولوژیکی وزراعی ژرم پلاسم لوبیاقرمزدرایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
24 توصیف تنوع فنوتیپی و شناسایی روابط همبستگی صفات مورفولوژیک در عدس های ا نتخابی بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 تهدیدات فراروی تنوع زیستی کشاورزی و راهکارهای مقابله با آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی؛ فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 گونه‌های عدس وحشی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
28 مدلی برای برآورد پتانسیل تولید درختان بادام در فرایند بیمه محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 مطالعه ساختار ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم لوبیا با استفاده از پروتئین های ذخیره ای دانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 مقایسه اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاه در جمعیت های لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات