دکتر حسین صبوری

دکتر حسین صبوری دانشیار دانشگاه گنبد کاووس

دکتر حسین صبوری

Dr. Hossein Sabouri

دانشیار دانشگاه گنبد کاووس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Allelic diversity and association analysis for grain quality traits in exotic rice genotypes (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 6، شماره: 2
2 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج در شرایط محیطی گنبد کاووس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 3
3 اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 11، شماره: 39
4 اثر ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 5
5 اثر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه ژنوتیپ های گندم نان در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 3
6 اثر غنی سازی گندم با استفاده از محلول پاشی روی و آهن بر صفات کیفی و کمی در مراحل مختلف رشدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 38
7 ارتباط بین شاخص های تحمل به تنش خشکی و روش استفاده از آنها در برنامه های غربالگری گندم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 33
8 ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 2
9 ارزیابی تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد نوترکیب برنج با استفاده از شاخص‌‌های تحمل به تنش (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 35، شماره: 1
10 ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های برنج در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
11 ارزیابی تحمل به شوری در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
12 ارزیابی تحمل به شوری در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
13 ارزیابی تحمل به شوری در گیاهچههای لاینهای نوترکیب برنج ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 3
14 ارزیابی تحمل گرمای پایان فصل ژنوتیپ های جو با شاخص های تحمل و حساسیت به تنش (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 4
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های گردو (Juglans regia L.) با نشانگرهای مورفولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 20
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بیماری سفیدک پودری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
17 ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 4
18 ارزیابی شاخص های رقابت در کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum) و نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تاثیر نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
19 ارزیابی عملکرد ارقام و لاین های پیشرفته سویا تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه GGE بای پلات (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
20 ارزیابی کمی و مولکولی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های برنج (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 26
21 ارزیابی لاین های خویش آمیخته نوترکیب برنج (Oryza sativa L.) ایرانی به تنش شوری در مرحله رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 9، شماره: 4
22 ارزیابی مدل های رگرسیون غیر خطی در آنالیز رشد میوه گردو ایرانی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
23 ارزیابی و انتخاب لاین های جهش یافته برنج بر اساس شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
24 ارزیابی و گروهبندی ارقام و لاین های سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از روش های چند متغیره آماری در دو منطقه رشت و گنبد کاووس (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 3
25 اعتبارسنجی نشانگرهای منتخب تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های سویا در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
26 انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
27 انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
28 انتخاب برترین ژنوتیپ ها در برنج (Oryza sativa L.) با استفده از پارامتر های فلورسانس کلروفیل براساس شاخص های BLPSI و LPSI (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 65
29 اهمیت صفات اگرو-مورفولوژیک در شرایط آبیاری تکمیلی به عنوان معیارهای انتخاب در بهنژادی گندم بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 4
30 ایجاد تنوع به وسیله موتاسیون و شناسایی ژنوتیپ های جدید متحمل به تنش خشکی از طریق آمیزش برنج طارم بومی و موتانت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 2
31 Chromosome Numbers and Karyotypes of Four Species Rubus L. from North of Iran (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 5، شماره: 1
32 Diallel analysis of some important Morpho-Phenological traits in bread Wheat (Triticum aestivum L.) crosses (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 8، شماره: 1
33 Evaluation of Genetic Diversity in Olive Germplasm (Olea europaea L.) Using Image Processing and Molecular Markers Based on Physical Properties of Fruits and Stones (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 10، شماره: 3
34 Evaluation of water pollution from rice cultivation using Nitrogen fertilizer in North of Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 7، شماره: 1
35 Genetic Diversity and Association Analysis of Rice Genotypes for Grain Physical Quality Using iPBS, IRAP, and ISSR Markers (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 4، شماره: 2
36 Genetic Structure of Salinity Tolerance in Rice at Seedling Stage (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 5، شماره: 1
37 Genetic Structure of Wheat (Triticum aestivum L.) Grain Characteristics by Using Image Processing and Generation Mean Analysis Techniques (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 6، شماره: 2
38 Our Sense of Identity: “Who am I?” Gender and Cultural Studies (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 7، شماره: 1
39 qGW، یک QTL پایدار و بزرگ اثر برای افزایش وزن دانه برنج (Oryza sativa L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 2
40 Quantitative Genes Controlling Chlorophyll Fluorescence Attributes in Barley (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 7، شماره: 1
41 Study of antioxidant defense genes expression profile pattern of rice (Oryza sativa L.) cultivars in response to drought stress (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 8، شماره: 2
42 برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 17
43 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به شوری در گیاهچه های برنج به روش لاین × تستر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
44 بررسی اثر انواع مختلف کنترل کنندههای جوانه جانبی بر کمیت و کیفیت برگ توتون Nicotiana tabacum L (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 3
45 بررسی اثر تناوب های زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم دریا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 6
46 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بر رشد و عملکرد Datura stramonium L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 2
47 بررسی اثر کیتوزان بر الگوی بیان برخی از ژن های مرتبط با بیماری زایی در گندم آلوده به بیماری سفیدک پودری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
48 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
49 بررسی اثر محیط غرقاب و خشک بر ظهور نواحی ژنی کنترل کننده صفات گیاهچه های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای SSR (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 61
50 بررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چندمتغیره در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
51 بررسی تاثیر کاربرد زیولیت و پتاسیم بر برخی از صفات و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در مدیریتهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
52 بررسی تاثیر کود زیستی نیتروکسین و ورمیکمپوست بر بهبود عملکرد کمی گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 6، شماره: 1
53 بررسی تغییرات محتوای آلکالوئیدها و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی تاتوره (Datura stramonium L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت و سطوح تراکم بوته (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 3
54 بررسی تنوع آللی برای نشانگرهای مرتبط با کیفیت فیزیکی و شیمیایی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 3
55 بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 20، شماره: 3
56 بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به خشکی در کروموزوم شماره نه برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 2
57 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
58 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژرم پلاسم های گندم با استفاده از صفات مورفوفنولوژیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 35
59 بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های زراعی و وحشی جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 4
60 بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام برنج (Oryza sativa L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای SSR (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
61 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و ارتباط آنها با صفات مرفولوژیک مرحله گیاهچه ای تحت شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 1
62 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گندم بهاره پاییزه شمال ایران با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
63 بررسی تنوع ژنتیکی گونه های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 11، شماره: 38
64 بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی در مرحله زایشی در شرایط نرمال و شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 1
65 بررسی روابط بین برخی صفات زراعی مرتبط با عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تنش بیماری برق‎زدگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 12، شماره: 1
66 بررسی روند بهبود عملکرد دانه ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
67 بررسی ریز ریخت شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 3
68 بررسی ساختار جمعیت و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 2
69 بررسی شاخص های انتقال مجدد در گندم تحت تاثیر تراکم کاشت و مقادیر کود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
70 بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 4
71 بررسی محتوی متابولیتی و فعالیت آنتی اکسیدانی اندام های مختلف علف هرز مهاجم نیلوفر پیچ (Ipomoea tricolor Cav.) در مزارع گنبد کاووس (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 53
72 بررسی مرحله گیاهچه ای و شناسایی معیارهای مناسب انتخاب یک جمعیت در حال تفرق برنج (Oryza sativa L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 5، شماره: 12
73 بررسی وراثت پذیری و نوع عمل ژن های کنترل کننده صفات مختلف کلزای بهاره به روش تجزیه دای آلل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 39
74 پاسخ لاین های نوترکیب برنج ایرانی (Oryza sativa L.) به تنش شوری در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 29
75 پپاسخ خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رقم گندم آسمان به محلول پاشی روی و آهن در شرایط دیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 41
76 پیش بینی عملکرد سویا در شرایط دیم با استفاده از سیستم استنتاج نروفازی (ANFIS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 16
77 تاثیر اسید هیومیک، تراکم و آبیاری تکمیلی بر صفات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) محلی نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
78 تاثیر تنش های خشکی و شوری بر ویژگی های جوانه زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 2
79 تاثیر روش های آبیاری و محلول پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
80 تاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم روی خصوصیات رشدی وعملکرد سویا در سطوح مختلف کود فسفر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 1
81 تاثیر مدیریت آبیاری بر سرعت، طول دوره پر شدن دانه و محتوای نسبی آب برگ سه رقم برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
82 تاثیر مدیریت آبیاری بر سرعت، طول دوره پر شدن دانه و محتوای نسبی آب برگ سه رقم برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
83 تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) در گنبد کاووس (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
84 تجزیه ارتباط مکا نهای ژنی کنترل کننده برخی از صفات مهم مورفولوژیک توتون بااستفاده از نشانگرهایAFLP در وضعیت تنش اسمزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 1
85 تجزیه ارتباط مکان های ژنی کنترل کننده صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 3
86 تجزیه ارتباط نشانگرهای پیوسته با QTLهای مرتبط با تحمل به خشکی در تعدادی از لاین ها و ارقام برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
87 تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته با QTLهای بزرگ اثر Saltol و SKC۱ و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 1
88 تجزیه ژنتیکی-مولکولی ابعاد دانه برنج در جمعیت لاین های نوترکیب تلاقی عنبربو × سپیدرود با استفاده از نشانگرهای SSR و AFLP (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
89 تجزیه ساختار ژنتیکی تحمل به سرما در لاین های نوترکیب برنج ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 25
90 تجزیه علیت برای عملکرد دانه و خصوصیات وابسته برنج در دو آرایش کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
91 تجزیه علیت برای عملکرد دانه و خصوصیات وابسته برنج در دو آرایش کاشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
92 تجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
93 تحلیل اقتصادی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 2
94 تعیین بهترین شاخص های گزینش در لاین های جهش یافته برنج در شرایط متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
95 تعیین رقم و تاریخ کشت ایده ال گندم دیم (Triticom aestivum L.) منطقه گنبد کاووس با استفاده از تکنیک GGE بای پلات (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 2
96 تعیین مهم ترین صفات تعیین کننده عملکرد ارقام مختلف برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 14، شماره: 4
97 تغییرهای آللی، تجزیه ارتباط و تنوع هاپلوتایپی برای نشانگرهای ریزماهواره ی پیوسته به QTLهای مرتبط با تحمل به خشکی در جو (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
98 تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 31
99 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشان گرهای SSR و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به سرما (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
100 تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در نسل های جو حاصل از تلاقی بادیا × کویر با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
101 تنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 2
102 توارث صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 13، شماره: 4
103 جوانهزنی و نمو گیاهچه گندم در پاسخ به تنش غرقابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 6، شماره: 2
104 ردیابی QTLهای کنترل کننده صفات با تحمل به کمبود فسفر در لاین های خالص برنج (Oryza sativa L.) ایرانی در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
105 ردیابی مکان های ژنی کنترل کننده متابولیت های ثانویه در جو (.Hordeum vulgare L) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 3
106 ردیابی مکان های ژنی مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی برنج در تنش اسمتیک خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
107 روابط همبستگی و تجزیه علیت برخی صفات موثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ های برنج (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 28
108 روشی نوین برای تامین نیاز آبی برنج براساس پتانسیل ماتریک نزدیک به اشباع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
109 ساختار ژنتیکی مولفه‌های جوانه‌زنی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 3
110 شناسایی آلل های ریز ماهواره حاوی اطلاعات برای ژن های کنترل کننده مولفه های جوانه زنی در برنج تحت شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 3
111 شناسایی آلل‌های حاوی اطلاعات در کنترل صفات برنج تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی‌‌ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 5، شماره: 1
112 شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات زراعی در جمعیت حاصل از تلاقی ارقام بومی و موتانت برنج رقم طارم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 7، شماره: 2
113 شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت و تبدیل در یک جمعیت F۲:۴ برنج (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 16
114 شناسایی QTLهای مرتبط با تعدادی از خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ های برنج تحت تنش کمبود نیتروژن (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 27
115 شناسایی ژن های کنترل کننده صفات گیاهچه ای در جمعیت نوترکیب برنج ایرانی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
116 شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی در ژرم پلاسم برنج خارجی با استفاده از تکنیک گرافیکی GGE biplot در شرایط غرقاب و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
117 شناسایی مکان های ژنی مرتبط با تحمل به تنش خشکی در لاین های نوترکیب برنج ایرانی (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 10، شماره: 40
118 شناسایی مکان های ژنی موثر بر مولفه های جوانه زنی در جمعیت لاین های خویش آمیخته نوترکیب برنج ایرانی (. Oryza sativa L) تحت تنش های خشکی و شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
119 شناسایی نشانگرهای AFLP مرتبط با صفات تحمل به تنش غرقابی در جو (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
120 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش مرتبط با صفات ریشه برنج در مراحل اولیه رشد در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه ارتباط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
121 شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات اگرو مورفولوژیک گیاه جو در شرایط نرمال و تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
122 شناساییQTLهای مقاومت به سفیدک پودری جو با استفاده از خانواده های F۳ حاصل از تلاقی ارقام جو بادیا و کویر (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 55، شماره: 1
123 غربالگری موتاسیونی آرابیدوپسیس تراریخته در مسیر ژنتیک فعالیتنواحی کنترلی ژن متالوتایونین جو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 1
124 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد محصول کلزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 10
125 گروه بندی و بررسی تمایز بین برنج های هوازی و ایرانی از نظر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 4
126 گزارش علمی کوتاه: مطالعه واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های خارجی و داخلی برنج به تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 6، شماره: 1
127 گزینش صفات اگرومورفولوژیک مرتبط با عملکرد گندم بهاره در شرایط دیم به عنوان شاخص های انتخاب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
128 مدل سازی واکنش سرعت جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف برنج نسبت به دما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 2
129 مطالعه آناتومی گونه های Rubus زیرجنس Rubus در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 8، شماره: 27
130 مطالعه اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و عم قهای مختلف کاشت بر سبزشدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه عدس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
131 مطالعه تنوع ژنتیکی سویا (Glycine max) با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
132 مطالعه روابط بین صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
133 مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات زراعی در تناوب گندم-گندم و چغندرقند-گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 2
134 مقایسه ژنوتیپ ها و ارقام برنج (Oryza sativa L.) هوازی و ایرانی ازنظر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 1
135 مقایسه نظام های تناوب زراعی مبتنی بر گندم در منطقه گنبدکاووس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 2
136 مکان یابی QTL های برخی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 4
137 مکان یابی QTL های مرتبط با ویژگی های ریشه و اندام هوایی برنج در لاین های نوترکیب حاصل از تلاقی عنبربو × سپیدرود تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 4
138 مکان یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
139 مکان یابی QTLهای کنترل کننده تحمل به تنش های خشکی و شوری درمرحله جوانه زنی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
140 مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده متابولیت ها در گیاهچه های برنج تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
141 مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده محتوای کلروفیل در شرایط نرمال و تنش شوری در گیاهچه های برنج و مقایسه روش های مختلف مکان یابی QTL (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
142 مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات زراعی در جو (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 1
143 مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات زراعی در خانواده های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 4
144 مکان‌یابی QTLهای مربوط به خصوصیات سنبله با استفاده از خانواده‌های 3F و 4F جو حاصل از تلاقی بادیا × کومینو (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 1
145 نقشه یابی صفات سنبله و دانه با استفاده از خانواده های F3 و F4 حاصل از تلاقی بیچر× کویر در جو (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
146 همخوانی گروه بندی رقم ها و رگه های پیشرفته سویا با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره و شاخص های تحمل به تنش خشکی در دو منطقه رشت و گنبدکاووس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی بر عملکرد میرها در انواع سرطان ها (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
2 اثر تاریخ کاشت و انتقال مجدد مواد در ارقام گندم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 اثر تغییر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه گندم نان رقم کریم در شرایط دیم منطقه گنبد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر تنش خشکی روی رشد اکوتیپ های مختلف Aegilops tauschii در مرحله زایشی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
5 اثر تنش خشکی روی رشد گیاه چه های اکوتیپ های مختلف Aegilops tauschii (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 اثر تنش شوری روی رشد گیاهچه های اکوتیپ های مختلف Aegilops tauschii (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
7 اثر تنش گرمایی بر خصوصیات زراعی جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
8 اثر متقابل ژنوتیپ x محیط بر عملکرد دانه ارقام برنج تحت شرایط نرمال و خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 اثرات تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه Trifolium pratens و Sanguisorba minor (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 اثرات تنش شوری بر ویژگیهای رشدی گونه sanguisorba minor در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 اثرات مقادیر مختلف پتانسیل اسمزی حاصل از سوربیتول و دما بر خصوصیات جوانه زنی سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
12 اثرات میزان تقسیط کود نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثربرش و کود نیتروژن برتکثیر غیرجنسی گونه Sorghum halepens L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 اثرنیتروژن و الگوی کاشت گندم ونخود برعملکردواجزای عملکرد نخود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارتباط بین صفات زراعی در ژنو تیپ های مختلف گندم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
16 ارزیابی اثر دوره های مختلف کنترل علف هرز برروی ارقام برنج تحت شرایط خشکی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
17 ارزیابی ارقام برنج ایرانی برای تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیکی برنج تحت تیمار غلظتهای مختلف ترکیبات فنلی حاصل از علفهرز قاشقواش Alisma plantago aquatic در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
19 ارزیابی پتانسیل بازدارندگی ترشحات ریشه ای حاصل از علف هرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت وجو لخت بر گندم رقم گنبد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 ارزیابی تحمل گیاهچه های برنج به تنش خشکی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
21 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم با استفاده از تجزیه و تحلیلهای چند متغیره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 ارزیابی رشد هتروتروفیک گیاهچه (نمو گیاهچه) ارقام گندم در پاسخ به تنش غرقابی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
23 ارزیابی ژنوتیپهای برنج به تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
24 ارزیابی ساختار ژنتیکی صفات مختلف کلزا (.Brassica napus L) با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 ارزیابی صفات مرفولوژیک در ژنوتیپ های مختلف سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 ارزیابی عملکرد ارقام برنج در شرایط کنترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه زنی براساس شاخص های تحمل و حساسیت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 ارزیابی عملکرد دانه درصد پروتئین و عملکردپروتئین درکشت مخلوط گندم و نخود با مصرف مقادیر مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 ارزیابی مولفه های جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تنش خشکی با استفاده از روابط درون یابی خطی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
29 استخراج ترشحات ریشه ای علفهرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت و جو لخت با استفاده از روشآبکشت و ارزیابی توان دگرآسیبی آنها بر گندم رقم دورم دهدشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 استفاده ازشاخصهای گزینشی چندگانه برای انتخاب بهترین خانواده های f3 برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 C-MYC و ارتباط آن با سرطان پستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
32 Epidemiological Analosis In Neuroblastoma Patients In Mashhad From 1387-1394 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
33 IR28 × ساختار ژنتیکی صفات فیزیکی مرتبط با دانه برنج پس از پخت در جمعیت برنج شاهپسند (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
34 IR28 × مکان یابی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در جمعیت برنج شاهپسند (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
35 Locating gene-related seeds in recombinant lines of Iranian rice under flood conditions and drought stress (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
36 برآورد قابلیت وراثت پذیری و ترکیب پذیری عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 برآورداثرژنهای صفات مهم زراعی درجمعیت برنج ایرانی غریب ×خزر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه مرتعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
39 بررسی اثر دما و پتانسیل اسمزی بر مؤلفه های جوانه زنی در گلرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
40 بررسی اثرات تنش شوری برشاخص های مرفوفیزیولوژیک ارقام برنج درشرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
41 بررسی اثرکم آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف برنج هوازی درنیک شهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
42 بررسی ارتباط بین سندرم حذف 22q11.2 و بیماری شیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
43 بررسی الگوی ژنتیکی صفات زراعی برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی پارامترهای جوانه زنی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش اسمتیک با استفاده از رگرسیون خطی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
45 بررسی تاثیر انواع کود بر عملکرد روغن دانه کلزا رقم هایولا 50 در شرایط اقلیمی گنبدکاووس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
46 بررسی تأثیر ترکیب کود نیتروژن و ورمیکمپوست بر عملکرد غده و پروتئین غده سیبزمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
47 بررسی تأثیر مواد ضد تنش (گلیسین،پرولین،اسیدسالسلیک) درمدیریت های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oriza sativa) پس ازپنجه زنی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
48 بررسی تشریحی ساقه و دمبرگ گونه های Rubus زیرجنس Rubus در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
49 بررسی تفاوت ژنوتیپهای مختلف توتون بر اساس نشانگرهای AFLP با استفاده از نرم افزار GGT: Graphical Genotypes (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
50 بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریز ماهواره ناحیه QTL کنترل کننده تحمل به خشکی در برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
51 بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره در ژنوتیپهای برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
52 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی برای نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به مکان ژنی کنترل کننده تحمل به خشکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
53 بررسی تنوع ژنتیکی در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
54 بررسی تنوع ژنتیکی در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
55 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
56 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
57 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف برنج با استفاده از نشانگرمولکولی ریزماهواره (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
58 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی بین ریز ماهواره ای (ISSR) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
59 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف جو با استفاده از نشانگر AFLP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
60 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک وعملکرددانه درخانواده های F3 جمعیت برنج شاه پسند×IR28 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی تنوع هاپلوتایپی ژنوتیپ های برنج برای نشانگرهای متصل به QTL بزرگ اثر تحمل به خشکی روی کروموزوم 9 برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
62 بررسی خصوصیات کروموزومی و کاریوتیپ گونه دارویی تمشک Rubus sanctus Schreber در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
63 بررسی روابط برخی زراعی گیاهچه های برنج در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
64 بررسی روابط بین صفات درارقام جو با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
66 بررسی روابط بین صفات عملکردی جو زراعی دو و شش ردیفه با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
67 بررسی روابط بین صفات عملکردی و اجزای آن در 116 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده ازروشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
68 بررسی روابط بین عملکرد دانه و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ های جو از طریق آمار چند متغیره (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
69 بررسی ژنوتیپ های برنج هوازی و ایرانی از نظر خصوصیات جوانه زنی با استفاده از تجزیه تابع تشخیص (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
70 بررسی ساختار ژنتیکی خصوصیات فیزیکی دانه برنج با استفاده از لاینهای نوترکیب تلاقی عنبربو × سپیدرود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
71 بررسی سازگاری ارقام متحمل برنج به تنش خشکی در منطقه گنبد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
72 بررسی صفات موثر در عملکرد در ارقام مختلف ذرت با استفاده از روشهای چند متغیره آماری (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
73 بررسی صفات مورفولوژیک لاین های برنج ایرانی تحت تنش شوری در مراحل رویشی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
74 بررسی مقایسه ای کارایی استفاده از سیستم استنتاج نروفازی( ANFIS) و شبکه عصبی مصنوعی MLP در پیش بینی میزان تولید محصولات غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
75 بررسی میزان فنل، نشاسته و پرولین در گیاهچه های برنج تحت تنش شوری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
76 بررسی واکنش لاین های مختلف برنج حاصل از تلاقی اهلمی طارم x ندا تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
77 بررسی همبستگی صفات عملکردی ژنوتیپ های مختلف جو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
78 بررسی همبستگی صفات عملکردی ژنوتیپ های مختلف گندم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
79 بررسی همبستگی صفات عملکردی ژنوتیپهای مختلف جو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
80 بهبود عملکرد دانه درجمعیت برنج غریب×خزربا استفاده ازشاخصهای گزینشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 بیماری شیزوفرنی: مروری بر ژن های کاندیدای درارتبط با بیماری شیزوفرنی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
82 بیماریIBD و علت های ایجاد آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
83 تاثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر مراحل رشد، ارتفاع و عملکرد بوته ارقام ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
84 تاثیر برش و کودنیتروژن برپنجه زنی گونه Sorghum halepens L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
85 تاثیر مقادیر کود نیتروژن در عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای جو در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
86 تاثیر مقادیر کود نیتروژن در فرآیند انتقال مجدد و عملکرد ژنوتیپهای جو در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
87 تاثیر نیتروژن و کشت مخلوط برعملکرد و اجزای عملکرد گندم و نخود (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
88 تاثیرتاریخ کاشت برعملکردو اجزاء عملکردارقام مختلف جو درمنطقه گنبدکاووس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 تأثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی و رقم ذرت بر کیفیت علوفه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
90 تأثیر پیشینه کشت های مختلف بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان در شمال شرقی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
91 تأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر درصد پروتئین، عملکرد دانه و عملکرد پروتئین در نخود محلی نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
92 تأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک نخود محلی نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
93 تأثیر تناوبهای زراعی مختلف بر پایداری تولید گندم نان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
94 تأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر تعداد، وزن تر و وزن خشک گره های تثبی تکننده ازت در ریشه گیاه سویا رقم کتول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
95 تأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادیریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا رقم کتول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
96 تأثیر ورمی کمپوست و نیتروژن بر تعداد غده، وزن غده و عملکردبوته سیبزمینی ( Solanum tuberosum ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
97 تجزیه ارتباط برای صفات ریشه برنج در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
98 تجزیه برای کیفیت شیمیایی برنج - QTL (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
99 تجزیه ژنتیکی اجزای عملکرد و صفات زراعی برنج با استفاده ازروش QTL mapping (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 تجزیه ژنتیکی صفات خوشه دربرنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
101 تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج در شرایط تنش خشکیInclusive Composite Interval Mapping با استفاده از روش (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
102 تجزیه ژنتیکی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به خشکی در گیاهچه های برنج (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
103 تجزیه ژنتیکی صفات مربوط به روزنه مرتبط با تحمل به خشکی در گیاهچه های برنج (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
104 تجزیه ژنتیکی- مولکولی دیمانسیون دانه در جمعیت رگه های نوترکیب برنج با استفاده از روش نقشه یابی فاصله ای چندگانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
105 تجزیه مدل AMMI عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج تحت شرایط محیطی نرمال و خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
106 تجزیه و تحلیل سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ژنوتیپ های قدیمی و جدید جو (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
107 تشخیص نواحی کروموزومی کنترل کننده تحمل به تنش اسمتیک خشکی دربرنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
108 تعیین دماهای کاردینال و ساعات بیولوژیک مورد نیاز برای جوانه زنی با استفاده از رگرسیون غیر خطی در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
109 تعیین صفات موثربرعملکردبرنج با استفاده ازتجزیه و تحلیل های چندمتغیره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
110 تعیین گروههای هاپلوتایپی QTL کنترل کننده تحمل به خشکی در کروموزوم 2 برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
111 تعیین مدل سطح برگ توت سفید (Marus alba) با استفاده از اندازه گیری خطی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
112 تعیین مهمترین صفات تعیین کننده عملکرد ارقام مختلف برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
113 تهیه نقشه پیوستگی کروموزوم های 1 و 6 برای نقشه یابی صفات زراعی برنج در جمعیت برنج شاه پسند × IR28 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
114 رابطه عملکرد با خصوصیات سنبله در جو (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
115 ردیابی ژنهای کمی کنترل کننده صفات فیزیکی دانه برنج با استفاده از جمعیت برنج ایرانی شاهIR28 × پس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
116 ردیابی ژنهای کنترل کننده محتوای پروتئین و درجه حرارت ژلاتینه شده دانه برنج در نوترکیب عنبربو × سپیدرود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
117 روابط بین صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی در جو با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
118 روش های درمانی جدید سرطان با mir-34a (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
119 زیست سنجی ترشحات ریشه ای حاصل از برخی از گیاهان زراعی و علف هرز یولاف وحشی بر جورقم خرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
120 شناسایی اجزاء تعیین کننده عملکرد دانه با استفاده از تجزیه های چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
121 شناسایی ژن های کمی کنترل کننده ویژگی های دانه در گندم نان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
122 شناسایی مهمترین نشانگرهای AFLP مرتبط با تحمل به تنش غرقابی در جو با استفاده از تجزیه تابع تشخیص (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
123 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ISSR برای صفات زراعی در ژنوتیپ های برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
124 شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های تحمل به شوری در مرحله رویشی برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
125 طبقه بندی ارقام برنج ایرانی در سطوح مختلف پتانسیل اسمزی حاصل از سوربیتول بر اساس تجزیه خوشه ای و توابع تشخیص خطی فیشر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
126 عملکرد پروتئین گیرنده تیروزین کیناز TAM و بیماری های مرتبط با آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
127 لاتین QTL های موثر بر تحمل به شوری در مرحله زایشی برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
128 مالتیپل اسکلروزیس و گیرنده تیروزین کیناز TAM (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
129 مدیریت بهینه آبیاری و تعیین صفات موثر بر عملکرد برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
130 مطالعه اثر ترکیبات فنلی حاصل از عصاره علف هرز سوروف (Echinochlea crus-galli L.) بر جوانهزنی و رفتارهای سیتوژنتیک برنج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
131 مطالعه اثر ترکیبات فنلی حاصل از عصاره متانولی علف هرز Alisma plantago aquatic بر صفات فیزیولوژیکی و ثانویه فنلکل برنج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
132 مطالعه اثر کودهای مختلف بر عملکرد دانه کلزا در شمال شرق استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
133 مطالعه تنوع ژنتیکی لاینهای مختلف ذرت با استفاده ازصفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
134 مطالعه تنوع کرک در گونه های جنس Rubus L شمال ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
135 مطالعه روش های مختلف آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
136 مطالعه روش های مختلف آبیاری و پلیمر بر صفات مورفولوژیکی برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
137 مطالعه عدد کروموزومی دو گونه تمشک (Rubus L.) در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
138 مطالعه مورفولوژی گرده جنس تمشکRubus L. در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
139 مطالعه مورفولوژی هسته تمشک Rubus L. در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
140 مطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپهای سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
141 مقایسه روغن نیم با محلول پرایم پلاس و الکل چرب برتعداد و وزن جوانه های جانبی توتون (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
142 مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات برگ در گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
143 مکان یابی ژنهای مرتبط با دانه در لاین های نوترکیب برنج ایرانی تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
144 مکانیابی QTL های کنترل کننده برای پارامترهای جوانه زنی تحت تنش اسمتیک ناشی از مانیتول در برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
145 مکانیابی ژن های ارتفاع بوته و ویژگیهای ریشه در لاین های نوترکیب برنج ایرانی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
146 مکانیابی ژنی کنترلکننده صفات کمی (QTL )خصوصیات دانه جو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
147 مکانیابی صفات ریشه در شرایط هیدروپونیک تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
148 مکانیابی های مرتبط با صفات خوشه در جمعیت F8 برنج ایرانی (Oryza sativa L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
149 نشانگرهای مولکولی DNA و اصلاح گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
150 نقش انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در میزان عملکرد ارقام گندم فلات، زاگرس،کوهدشت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
151 نقش miR-124 در سرطان پروستات (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
152 نقش صفات موثربرعملکرددراقام برنج بومی خارجی و اصلاح شده برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
153 نقش کروموزوم 1 و 6 در کنترل ژنتیکی زیست توده و شاخص برداشت برنج (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
154 نقشه یابی QTLهای صفات برگ در گندم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی
155 واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج به کنترل علف هرز تحت شرایط خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
156 همبستگی بین صفات مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های مختلف جو (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
157 همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه در ارقام برنج در سه تراکم کاشت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران