دکتر موسی مسکرباشی

دکتر موسی مسکرباشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر موسی مسکرباشی

Dr. mousa meskarbashi

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلیورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
2 اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 3
3 اثر ریزگردها بر فلئورسانس کلروفیل و خصوصیات فتوسنتزی نیشکر (Saccharum officinarum L.) دراهواز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 3
4 اثر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر صفات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 2
5 ارتباط بین صفات رشدی ریشه و شاخص های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
6 ارزیابی ترکیب شیمیایی، کیفیت تخمیر و قابلیت هضم علوفه سیلو شده آفتابگردان در مراحل مختلف نموی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
7 ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد ارقام گلرنگ در واکنش به محلولپاشی اسیدسالسیلیک و تنش گرمای پایانفصل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 3
8 ارزیابی سرعت پر شدن دانه و انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول ساقه در ارقام جو تحت تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
9 ارزیابی فیلوکرون و شاخص‌های نمو برگ در ارقام نیشکر (Saccharum officinarum L.) در شرایط اقلیمی جنوب خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 1
10 ارزیابی لایسیمتری تاثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
11 ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ های متحمل به خشکی برنج با کاربرد روش های فلئورومتری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 3
12 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات فتوسنتزی ارقام کلزا (.Brassica napus L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
13 بررسی تغییرات تجمع برخی تنظیم کننده های اسمزی معدنی و آلی در ارقام مختلف چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 10
14 بررسی عملکرد، بهره وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
15 تاثیر سطوح مختلف نانوپتاس و پتاس معمولی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گندم در شرایط شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
16 تاثیر قارچ میکوریزا (Glomus spp.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticumaestivum) تحت تاثیر کیفیت آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
17 تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی چغندرقند در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
18 تاثیر محلولپاشی کود کمپلکس فلوریش میکروکمبی و تراکم بوته بر عملکرد و برخی صفات کمی ارقام امیدبخش آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 1
19 غربال گری ژنوتیپهای برنج با استفاده از برخی صفات مورفوفیزیولوژیک درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 2
20 مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم چغندرقند Beta vulgaris L به تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
21 مقایسه واکنش های فیزیولوژیک ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus) به سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید سالیسیلیک بر کاهش خسارت تنش شوری در گیاه چغندرقند Beta vulgaris L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
2 اثر افزایش غلظت کلریدسدیم خاک برتغییرات تجمع برخی تنظیم کننده های اسمزی در سه رقم چغندرقند Beta vulgaris L. (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 اثر پرایمینگ و سطوح متفاوت پتانسیل آب (تنش خشکی) بر شاخص های فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی گیاهچه اکوتیپ های کاسنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ومرفولوژیکی دو رقم گلرنگ در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 اثر تراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در شرایط دیم در شمال خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تراکم بوته و رقم بر شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد کیفی سه رقم کلزا تحت شرایط دیم در خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر تنش شوری بر جوانه زنی شش ژنوتیپ چغندرقند (Beta vulgaris L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
8 اثر تنش شوری بر میزان فتوسنتز، هدایت روزنه ای و محتوی کلروفیل برگ گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر تنش شوری بر میزان نفوذپذیری غشا سلولی در گندم (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
10 اثر تنش های شوری و خشکی بر موئلفه های جوانه زنی دو رقم کلزا (Brassica napus L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 اثر تنش های شوری و خشکی روی برخی مولفه های فیزیولوژیکی کلزا در اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
12 اثر رژیم های مختلف کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گلرنگ در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 اثر ریزگردها بر خصوصیات عملکردی گیاه نیشکر (Saccharum officinarum L.) در اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
14 اثر همزیستی میکوریزایی بر میزان قندهای محلول، پرولین و محتوای کلروفیل در گندم درشرایط شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
15 اثر هیدروپرایمینگ واسموپرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی ژنوتیپ های چغندرقند (Beta vulgaris L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
16 اثرات سطوح آبیاری و روش های مختلف کاشت بر کارایی مصرف آب دو رقم گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثرتاریخ کاشت برعملکردواجزای عملکرد وبرخی خصوصیات فیزیولوژیکی ومرفولوژیکی دورقم گلرنگ درشرایط آب وهوایی اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
18 اثرمحدودیت مبدا براجزای عملکرد گندم درشرایط اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 ارایه مدل تخمین مشارکت آب زیرزمینی کم عمق شور در تأمین نیاز آبی نهال خرما (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ چغندرقند vulgaris L.) (Beta در خاک شور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد علوفه ای چند ژنوتیپ مختلف یولاف زراعی در اهواز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 ارزیابی تاثیر تنش گرمای آخر فصل بر مولفه های موثر در عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی یازده رقم گندم در اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
23 ارزیابی توان ذخیره سازی و انتقال مجدد کربوهیدراتهای ذخیره ای ساقه در ارقام جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپهای منتخب جو لخت در اهواز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 ارزیابی روش آبیاری تناوبی و غرقابی در گیاهچه های خو گرفته با خشکی بر برخی صفات زراعی و مصرف آب در ارقام برنج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
26 ارزیابی ژنوتیپ های برنج با استفاده از برخی سازوکارهای فیزیولوژیکی و رنگیزه های فتوسنتزی کلروفیل به منظور انتخاب ارقام متحمل به خشکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
27 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو تحت تنش انتهای فصل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
28 ارزیابی مصرف بهینه و کارایی مصرف آب گیاه سیب زمینی در اهواز (Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
29 ارزیابی واکنش گلرنگ (Carthamus tinctorius L) به اعمال رژیم های آبیاری مختلف در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
30 بررسی آب مجازی در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی در کشت ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
31 بررسی اثردونوع نمک NaCl وNa2SO4 برپتانسیل اسمزی محتوی نسبی آب و میزان کلروفیل a,b و کارتنوئیدها دردورقم کلزا Brassica napus L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی امکان غربال ژنوتیپ های گندم متحمل به گرمای پایان فصل با آزمون پایداری غشا در برابر گرما (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 بررسی انتقال مجدد ذخایر ساقه در ده ژنوتیپ گندم نان در شرایط تنش گرما طی دوره پر شدن دانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
34 بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک ارقام مختلف چغندرقند Beta vulgaris L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
35 بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیک دو رقم گندم نان در حضور کلرید سدیم و کلرید پتاسیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 بررسی برخی تغییرات فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ مختلف کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش آبیاری با آب شور طی مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
37 بررسی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت تنش شوری در کاربرد شاخساره ای سالیسیلات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
38 بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر روی برخی اجزاء عملکرد پنج ژنوتیپ مختلف یولاف زراعی (Avena sativa L.) در اهواز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 بررسی تاثیر هورمون سیتوکینین درکاهش خسارت سرما درمزارع نیشکر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی تاثیرفاصله ردیف کاشت و زمان وجین برعملکردواجزای عملکردباقلاVicia faba ووزن خشک علفهای هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی تأثیر کود اُ رگانامین بر روی برخی خصوصیات مورفولژیک و عملکرد دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 بررسی تأثیر کود اُرگانامین بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
43 بررسی تغییرات محتوی یون + Naدر گیاه گندم تحت تاثیر نمک NaCl (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
44 بررسی روند تغییرات شوری خاک در حضور سطح ایستابی کم عمق شور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
45 بررسی روند شاخص سطح برگ سه رقم گندم با استفاده ازروش کلروفیل سنجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی چهار رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L) در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
47 بررسی کارایی ریشه نیشکر درجذب و انتقال عناصریونی درشرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 بررسی و ارزیابی کاربرد مدل کامپیوتریCERES-Maize برای شبیه سازی رشد و نمو ذرت دانهای رقم SC-604 تحت شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
49 بررسی واکنش دو رقم گلرنگ به تاریخ کاشت های مختلف در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
50 بررسی وضعیت علف های هرز در تراکم های مختلف کشت آفتابگردان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 تاثیر آرایش کاشت بر راندمان مصرف نور و تجمع ماده خشک در کانوپی سه رقم کلزای بهاره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 تاثیر آرایش کاشت بر صفات مورفولوژیک، اجزا عملکرد و عملکرد در کانوپی سه رقم کلزای بهاره در منطقه اهواز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 تاثیر تنش شوری بر تجمع یون های سدیم و پتاسیم در گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 تاثیر تنش شوری در دوره های پیش از زایشی و پس از آن بر عملکرد گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 تاثیر مدیریت بقایای گندم بر مواد آلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 تاثیرگرمای پایان فصل برروابط آبی و ظرفیت فتوسنتزی سه رقم گندم دراهواز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 تأثیرمقادیر مختلف نمک در خاک بر رشد و تبادلات گازی سه ژنوتیپ چغندرقند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
58 شبیه سازی اثر تاریخ کاشت و کود ازته بر روند پویایی ازت در خاک و گیاه ذرت دانه ای رقم SC-604 در شرایط آب و هوایی اهواز با استفاده از مدل کامپیوتریCERES-Maize (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
59 کاربرد داده های طیفی در برآورد نیاز آبی گندم زراعی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
60 مدیریت تقاضای مصرف آب گیاه ذرت با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
61 مدیریت سطح ایستابی در راستای کاهش آلودگی نیترات منابع آبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
62 مطالعه آفتابگردان به عنوان یک گیاه مفید برای تهیه علوفه درمنطقه اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 مطالعه اثر شوری ناشی از املاح مختلف بر جذب آنها توسط نیشکر در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
64 مطالعه برخی تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از تنش شوری طی مرحله رشد رویشی در سه ژنوتیپ مختلف کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
65 مطالعه تغییرات فلئورسانس کلروفیل دو رقم کلزا در شرایط تنش های شوری، خشکی و توام (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
66 مقایسه اثر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه 4 رقم چغندرقند (Beta vulgaris L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
67 مقایسه کشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر درصد پروتئین دانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار