دکتر بهنام کامکار

دکتر بهنام کامکار استاد مهندسی کشاورزی (زراعت)گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهنام کامکار

Dr. Behnam Kamkar

استاد مهندسی کشاورزی (زراعت)گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون دقت شبیه سازهای LARS-WG، WeatherMan و CLIMGENدر شبیه سازی پارامترهای اقلیمی سه اقلیم مختلف (گرگان، گنبد و مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 35
2 آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در۹ منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
3 اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
4 اثر تراکم های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر شاخص های رشد ارقام گندم در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 2
5 اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
6 اثر تنش اسمزی بر دماهای کاردینال جوانه زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
7 اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و لایم سولفور روی برخی از شاخصهایکمی و کیفی نشاء گوجه فرنگی رقم سوپرآ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 1
8 اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره وری آب در برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 4
9 اثر وزن اولیه پیاز خوراکی بر اجزای عملکرد و کیفیت بذر پیاز و پیشنهاد دو مدل به روش رگرسیون گام به گام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 2، شماره: 1
10 اثرات زیست محیطی آفت کش های مصرفی مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شهرستان بندر ترکمن، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
11 ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه های جوانه زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 1
12 ارزیابی پایداری کشت بوم های کلزا (Brassica napus L.)بر پایه تحلیل انرژی، ردپای کربن و گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 21، شماره: 2
13 ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن توسط گیاه جو در خاک های شور (مطالعه موردی: شهرستان گمیشان، استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 3
14 ارزیابی تاثیر کیفیت زیستگاه بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
15 ارزیابی تغییرات عملکرد سویا با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسی و ماهواره ای در غرب استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 3
16 ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه قرهسو) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 1
17 ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
18 ارزیابی تناسب اراضی و امکان سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
19 ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه ای در حوزه قره سوی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 1
20 ارزیابی حاصل خیزی اراضی برای کشت ذرت با استفاده از GIS، منطق فازی و ANP (مطالعه موردی: چهار حوضه استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 3
21 ارزیابی راهکار های سازگاری نخود دیم (Cicer arietinum L.) به تغییرات اقلیمی آینده در استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
22 ارزیابی روشهای زمین آمار جهت تخمین و پهنه بندی عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
23 ارزیابی زراعی بوم شناختی اراضی شهرستان آق قلا (استان گلستان) جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 1
24 ارزیابی سلامت سامانههای زراعی تحت کشت گندم (Triticum aestivum) درحوزه قرهسو (شهرستان گرگان)بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت کشها (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 3
25 ارزیابی عملکرد ذرت علوفه ای (Zea mays L.) در کشت مخلوط با لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط کم آبیاری و محلول پاشی اسپرمیدین (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 1
26 ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
27 ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
28 ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه سازی عملکرد و بهره وری تولید برنج تحت مدیریت های زراعی. (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
29 ارزیابی مدل های رگرسیون غیرخطی در کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی به دما در سه رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 2
30 ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 4
31 ارزیابی و کمی سازی خدمات بوم سازگان در کشت بوم گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
32 ارزیابی وضعیت پایداری در بوم نظام های زراعی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان کلاله، استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
33 ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 1
34 امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 3
35 امکان سنجی کشت یونجه یکساله (Medicago scutellata) در شهرستان آق قلا (استان گلستان) با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
36 برآورد پارامترهای تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
37 برآورد خلا عملکرد مزارع گندم با استفاده از رهیافت های GIS، RS و مدل SSM (مطالعه موردی: حوضه قره سوی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 2
38 برآورد عملکرد پتانسیل برنج و نیاز کودی در استان گیلان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی گیاه زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 12، شماره: 1
39 برآورد میزان پتانسیل ترسیب کربن در مزارع سویا با استفاده از شاخص های گیاهی سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان گرگان، استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 1
40 برآوردتغییرات سطح زیرکشت گندم و سویا با استفاده از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در غرب استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 31، شماره: 3
41 بررسی اثر سیستم های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 2
42 بررسی اثر عوامل مدیریت زراعی بر شاخص های تنوع بیماری های قارچی و عملکرد گندم در شهرستان گرگان با استفاده از روش تحلیل درخت تصمیم گیری CART (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 4
43 بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی های مورفولوژیکی با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
44 بررسی تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی با استفاده از چهار گونه قارچ گندروی خاکزی و چوبزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
45 بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 4، شماره: 1
46 بررسی تغییرات عملکرد و موازنه آب برنج در استان گیلان تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 2
47 بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 3
48 بررسی تنوع زیستی گیاهی در یک چشم انداز کشاورزی (مطالعه موردی: دشت ناز ساری) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 4
49 بررسی هیبریدهای منورم چغندرقند (.Beta vulgaris L) تولیدشده در شرایط آب و هوایی مختلف ازنظر مقاومت به خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
50 پایش مکانی و زمانی خشکسالی کشاورزی در اراضی تحت کشت گندم با استفاده از شاخص بارش استاندارد‌شده (مطالعه موردی غرب استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
51 پهنه بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 3
52 پهنه بندی و ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن، تولید خالص اولیه و ضرایب تخصیص کربن در گیاه سویا (Glycine max L.) در شهرستان گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
53 پهنهبندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قرهسو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 2
54 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر تناسب اراضی کشت کلزا (Brassica napus L.) در استان مازندران با استفاده از مدل های ریز مقیاس نماییSDSM و Lars-WG (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
55 تاثیر بقایای پنبه و سویا بر آزاد سازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت های میکروبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
56 تاثیر بقایای گندم، یونجه، ذرت، سویا و پنبه بر محتوای پتاسیم خاک و جذب آن در گندم(Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
57 تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
58 تاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
59 تاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
60 تاثیر جدایه های Pseudomonas fluorescens بر شدت بیماری، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در غده های بذری تولیدی ارقام سیبزمینی آلوده به Rhizoctonia solani در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 2
61 تاثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
62 تاثیر عوامل زراعی و خصوصیات خاک بر تنوع و ترکیب جامعه علف هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.) در شهرستان جاجرم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
63 تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم خانه ای (K326) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 2
64 تحلیل وضعیت عملکرد و رابطه آن با سطح برگ در مزارع گندم بر اساس روش های درون یابی (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ارتش استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 2
65 تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
66 تعیین تناسب اراضی استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی برای کشت زیره سبز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و رهیافت مدلسازی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 1
67 تعیین تناوب مناسب با کارایی مصرف آب بالا در منطقه گالیکش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 2، شماره: 1
68 تفکیک اراضی زیر کشت برنج و سویا با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل 2 در الگوهای کاشت تابستانه جهت تحلیل تغییرات سطح زیر کشت دو محصول در چهار حوضه آبخیز استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
69 توصیف کمی اثر کاهش پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدلهای هیدروتایم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 10
70 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 4
71 شبیه سازی عملکرد و بهره وری برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت با مدل Aquacrop (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
72 کاربرد مدل هیدروتایم در کمی سازی پاسخ جوانه زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.) به پتانسیل آب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 1
73 کمی سازی و تحلیل واکنش های جوانه زنی گیاه دارویی مرزه به دما و تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 1
74 کمی سازی و تعیین پارامترها و دامنه های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی وش (Corchorus olitorius L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
75 کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 4
76 کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل آب با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
77 کیفیت نشاء و میوه گوجه فرنگی Solanum lycopersicum L. رقم سوپرآ در پاسخ به تغذیه ساکارز و اسیدبوریک (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 2، شماره: 2
78 مدل سازی تاثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب ذرت در شرایط محیطی گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
79 مدل سازی جوانه زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه یافته بر مبنای توزیع ویبول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
80 مطالعه اثر رقابت کنجدشیطانی بر تغییرات شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سویا و پتانسیل تولید بذر این علف هرز در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 88، شماره: 2
81 مطالعه تغییرات جمعیت و بانک بذر علف‌های هرز و عملکرد سویا تحت تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
82 مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 4
83 مقاومت علف های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) و شلمی (Rapistrum rugosum) به علف کش تری بنورون متیل در آق قلا (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
84 مقایسه روش زمین آمار و استفاده از داده های سنجش از دور به منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 2
85 مقایسه روش های زمین آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
86 مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق قلا (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 1
87 مقایسه شاخص های گیاهی در تخمین زیستتوده بقایای محصولات زراعی بهاره و پاییزه (در حوضههای آبخیز جنوب غرب استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
88 مقایسه شاخص‎های مختلف استخراج شده از تصاویر ماهواره لندست برای پهنه بندی شوری خاک در مزرعه نمونه ارتش گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
89 مقایسه عملکرد گندم در سامانه های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
90 واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
91 واسنجی و ارزیابی مدل IXIM برای شبیه سازی رشد و عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در شرایط آب و هوایی گرگان (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 2
92 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی L.) (Sinapis arvensis در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An investigation on the effects of elevated CO2 and temperature on Chickpea yield in Zanjan (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 اثر بهاره سازی بر فنولوژی و سرعت نمو در برخی ارقام گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تاریخ کاشت بر سطح برگ و ارتباط آن با عملکرد ماده خشک در ارزن نوتروفید (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 اثر تاریخ کاشت تأخیری و تراکم بوته بر صفات کمی و کیفی رقم RGS-003 کلزا در گرگان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تاریخ کشت بر فیلوکرون و تعداد برگ در ارزن نوتروفید (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر زوال بذر و تنش های محیطی بر سبز شدن گندم نان (Triticum aestivum L.) رقم زاگرس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول و دما بر جوان هزنی گندم (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
8 اثرتاریخ کاشت برتغییرات ضریب تخصیص ماده خکش درسه رقم گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثرتغییر اقلیم برمراحل فنولوژیک وعملکردنخوددرشرایط دیم آببر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
10 اثرتغییراقلیم برمراحل فنولوژیک و عملکردنخود درشرایط دیم زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
11 ارزیابی اثر مدیریت بقایاء و روش های خاکورزی بر ویژگی های کیفی عملکرد سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 ارزیابی برخی صفات زراعی ژنوتیپهای سویا در تاریخهای کاشت مختلف در گرگان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
13 ارزیابی پتانسیل تولید گیاه زیره سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی تاثیر کاربرد خارجی اسپرمیدین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی ( Phaseolus (vulgaris L. تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگانرود جهت کشت گندم با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی جوانه زنی ماریتیغال (Silybum marianum L.) نسبت به دما (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
17 ارزیابی شاخصهای طیفی استخراج شده ازتصاویرماهواره لندست 8 به منظور تخمین میزان بیوماس محصول کلزا مطالعه موردی: چهارحوزه آبریزاستان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
18 ارزیابی شاخصهای طیفی استخراج شده ازتصاویرماهواره لندست 8 به منظور تخمین میزان بیوماس محصول گندم مطالعه موردی: چهارحوزه آبریزاستان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
19 ارزیابی شبیه ساز داده های اقلیمی CLIMGEN برای شبیه سازی دمای حداقل، حداکثر و تعداد روزهای دارای دمای بحرانی در نواحی اقلیمی مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی محیط زیست و بوم نظام های کشاورزی جهت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
21 ارزیابی مدل های رگرسیون غیرخطی برای پیشبینی سرعت پنجه دهی ارزن مرواریدی در پاسخ به دما و طول روز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 ارزیابی مدلهای مبتنی بر کریجینگ جهانی (زمین آمار) در برآورد توزیع مکانی بارش برای کشت پاییزه گندم در استان گلستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
23 ارزیابی مدلهای مبتنی برکریجینگ جهانی زمین آماردربرآورد توزیع مکانی بارش برای رازیانه Foeniculumvulgare mill دراستانهای خراسان شمالی رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 ارزیابی مقایسه ای تناسب اراضی با عملکرد واقعی مزارع گندم حوزه گرگانرود با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
25 استفاده از رابطه عملکرد و شاخص سطح برگ برای تولید نقشه های عملکرد با استفاده از روش IDW(مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 استفاده از روابط آلومتریک در تعیین مهم ترین جزء موثر بر سطح برگ در دو گونه ارزن جهت پایدار سازی تولید در اراضی حاشیه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
27 اصول طراحی الگوهای کاشت کلیات و مطالعات موردی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 امکان سنجی اجرای لی فارمینگ در شهرستان آق قلا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
29 برآورد تابش رسیده به اراضی زراعی طی فصل رشد گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه های قره سو، زرین گل قرن آباد) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
30 برآورد دماهای پایه، بهینه و بیشینه بذر رازیانه (Foeniculum vulgare mill) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 برآورد دماهای کاردینال برای مدلسازی روز تا سبز شدن در ارزن دم روباهی Setaria italica (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
32 برآورد سطح برگ سویا با استفاده ازاندازه گیری ابعاد برگچه انتهایی رقم DPX (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 برآورد سطح زیرکشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در استان گلستان (مطالعه موردی: حوزه های قره سو، زرین گل، قرن آباد و محمد آباد) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 بررسی اثر آللوپاتیک غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ گزنه (Urtica dioica) و روی جوانه زنی بذر، رشد ریشه چه و ساقه چه گاوپنبه ( Abutilon theophrastii) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
35 بررسی اثر آللوپاتیک غلظتهای مختلف عصاره آبی پوست انار (Punica granatum) بر روی جوانه زنی بذر، رشد ریشه چه و ساقه چه فالاریس ( Phalaris minor Retz) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
36 بررسی اثر آللوپاتیک غلظتهای مختلف عصاره آبی پوست سبز پسته (pistacia vera) بر روی جوانه زنی بذر، رشد ریشه چه و ساقه چه گاوپنبه ( Abutilon theophrastii) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
37 بررسی اثر تغذیه ای نشا با اسید بوریک بر روی برخی خصوصیات بوته گوجه فرنگی تحت تنش سرما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
38 بررسی اثر عوامل مدیریتی بر تنوع زیستی علف های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزهقرهسو) با استفاده از روش CRT (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
39 بررسی اثر کاربرد آب مغناطیسی بر میزان مصرف کود نیتروژن و عملکرد پنبه درشرایط خاک شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی اثر کاربردآب یونیزه شده بر تغییرات سطح برگ و وزن قوزه پنبه در سطوح مختلف کود نیتروژن تحت شرایط خاک شور (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
41 بررسی اثر محلول پاشی توسط عنصر بر B)بر روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی میوه توتفرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
42 بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر صفات کمی،درصد روغن و پروتئین دانه کنجد(رقم ناز تک شاخه) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر (B) بر روی برخی از خصوصیات رشدی میوه گوجه فرنگی رقم سوپر آ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
44 بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر (B) بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژی میوه سیب رقم رداسپار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
45 بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر B)بر روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی توتفرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
46 بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر بر روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی گوجه فرنگی رقم سوپر آ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر بر روی برخی از خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی رقم سوپر آ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
48 بررسی اثر محلول پاشی متانول بر روی خصوصیات پس از برداشت و موثر در صنایع تبدیلی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
49 بررسی اثر محلول پاشی متانول بر صفات کمی،درصد روغن و پروتئین دانه کنجد(رقم ناز چند شاخه) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 بررسی اثرات باکتری‮های حل کننده فسفات و بیوچار بر شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک در گیاه سویا (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
51 بررسی اثرمحلول پاشی اسیدسالیسیلیک برصفات کیفی و مورفولوژیکی بادام زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی الگوهای تخصیص ماده خشک درگندم با استفاده ازتیمارمختلف بقایا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 بررسی الگوهای توزیع فضایی عوامل اقلیمی موثر بر توسعهکاربری کشاورزی در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
54 بررسی تاثیر بقایای گیاهان مختلف برحفظ رطوبت خاک درمراحل مختلف فنولوژیکی گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 بررسی تاثیر بقایای گیاهان مختلف روی عملکردواجزای عملکرد درگندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی شش ژنوتیپ سویا در گرگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
57 بررسی تاثیر تاریخ کاشت برعملکرد پروتئین و روغن دانه شش ژنوتیپ سویا در گرگان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
58 بررسی تاثیر سطوح مختلف عنصر بر بر روی برخی از صفات بیوشیمیایی سیب رقم رداسپار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
59 بررسی تاثیرات رابطه شوری با ماده آلی خاک بر روی گندم در مزرعه ارتش گرگان بااستفاده از روش های درون یابی کلاسیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
60 بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
61 بررسی تنوع زیستی علف‏های هرز سامانه‏های تحت کشت گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‏سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
62 بررسی توانایی مدل های ریزمقیاس نمایی Lars-wg و SDSM در شبیه سازی دماهای اصلی و بارش استان گلستان برای سال ۲۰۵۰ میلادی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 بررسی جنین زایی در توت فرنگی رقم کاماروزا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
64 بررسی رابطه بین عملکرد گندم و عوامل اقلیمی و توپوگرافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در شهرستان مینودشت (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
65 بررسی رابطه شوری (ECباعملکرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روش های درون یابی کلاسیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 بررسی رابطه شوری با عملکرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روش های درون یابی کلاسیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
67 بررسی ریشه دار کردن قلمه های کیوی در محیط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
68 بررسی عنصر بر روی میزان برخی از متابولیت ها ثانویه سیب رقم رداسپار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
69 بررسی عوامل مدیریتی کمی و کیفی برعملکردگندم آبی و دیم با استفاده ازمدل درختی C&R مطالعه موردی شهرستان مینودشت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 بررسی مدیریت بقایاء و روش های خاکورزی بر ویژگی های مرتبط با همزیستی در سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
71 بررسی مقایسه ای شاخص های خشکسالی ( درصد نرمال، دهک ها Drought Monitor US، SPEI، SPI و NDVI) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
72 بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری آترازین در خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
73 بررسی نقش موادآلی و تأثیر میزان مصرف علف کش آترازین در پایداری آن در خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
74 بررسی نقش موادآلی و تأثیر میزان مصرف علف کش تریفلورالین در پایداری آن در خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
75 پهنه بندی زراعی - بوم شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 پیامدهای بوم شناختی تغییر اقلیم برمناسبات علف های هرز و گیاهان زراعی در بوم نظام های کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
77 تاثیر باکتری‮های محرک رشد در حضور بیوچار بر عملکرد و اجرای عملکرد سویا‬‬ (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
78 تاثیر تراکم بوته بر تولید و پیر شدن برگ در ساقه اصلی گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
79 تاثیر تنش خشکی برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقمکنجد ناز تک شاخه و نازچند شاخه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
80 تاثیر کاشت گیاهان پوششی زمستانه بر کنترل علف های هرز توتون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
81 تاثیرتراکم بوته بر رابطه آلومتریک ارتفاع بوته و وزن خشک ساقه در گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
82 تاثیرگیاه پوششی شبدربرکنترل علف هرزتابستانه تاج خروس Amaranthus retroflexu و عملکردپنبه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
83 تاثیرگیاه پوششی ماشک برکنترل علف هرزتابستانه چسبک Setaria viridis و خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
84 تاثیرمالچ بقایای ماشک برکنترل علفهای هرزتابستانه پنجه مرغیCynodon dactylon وتاج خروس Amaranthus retroflexus ورطوبت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
85 تأثیر کاشت گیاهان پوششی زمستانه بر کنترل علف های هرز توتون (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
86 تأثیر مالچ گیاهان پوششی و بی خاکورزی بر کنترل علفهای هرز توتون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
87 تجزیه میکروبی علف کش سولفوسولفورون در خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
88 تحلیلی بر اصول 12 گانه پایداری در نظام های کشاورزی ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 تخمین عملکرد سویا در حوضه های زرینگل، محمدآباد، قرنآباد و قره سو استان گلستان با استفاده از شاخص NDVI و شاخصهای مورفولوژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
90 تعیین الگوی کاشت گیاهان زراعی با استفاده از نرم افزار Cropwat (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه قاین) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 تعیین الگوی کاشت گیاهان مطالعه موردی منطقه اسفیورد شوراب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 تعیین الگوی کاشت و تناوب زراعی بهینه کاشت گیاهان برای اراضی ده نوملک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
93 تعیین بهترین مدل کریجینگ در تعیین مکانی pH جهت کشت پاییزه گندم با استفاده از GIS در حوزه قره سوی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
94 تعیین پارامترهای پاسخ به دمای ارزن معمولی (Panicum miliaceum جهت استفاده درشبیه سازی روزتاسبز شدن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 تعیین پراکنش گونه‏های غالب علف‏های هرز در مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‏ سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
96 تعیین پراکنش گونههای غالب علفهای هرز در مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
97 تعیین عوامل مدیریتی موثر بر تنوع زیستی علف های هرز مزارع گندم سمپاشی نشده گرگان (حوزه قره سو) با استفاده از روش CRT (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
98 تعیین عوامل مدیریتی موثربرتنوع زیستی علفهای هرزمزارع گندم سمپاشی نشده گرگان حوزه قره سو بااستفاده ازروش Crt (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 تکثیر درون شیشه ای کیوی از طریق جنین زایی رویشی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
100 تناسب دمایی اراضی زراعی استان گلستان به منظور کشت گندم پاییزه با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
101 تنوع‏زیستی، پای دار امروز، پایدارساز فردا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
102 تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ های فالاریس (Phalaris minor) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
103 چشم انداز اکوبیوتکنولوژیکی تولید گیاهان تراریخته: مطالعه موردی مقاومت به علفکشها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
104 رابطه تاخیر زمانی بین شاخص های خشکسالی SPI و SPEI و شاخص پوشش گیاهی NDVI در حوضه سنگ بست خراسان رضوی با استفاده از مدل علیت هشیایو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
105 رتبهبندی عوامل مؤثر بر تولید گندم و توصیه به کشاورزان با استفاده از AHP (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
106 طراحی الگوی کشت بهینه برای اراضی آق قلا جهت افزایش کارایی استفاده ازآب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
107 کاربرد تحلیل سلسل مراتبی در مکانیابی کشت گل لال در سطح استان گلستان در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
108 کاربرد تصاویر ماهواره‎ IRS جهت تهیه نقشه پراکنش گندم (مطالعه موردی: حوضه قره‎سو گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
109 مدل سازی جوانه زنی گندم در واکنش به اثرات متقابل دماو پتانسیل آب (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
110 مطالعه تغییرات بیوشیمیایی سیب رقم رداسپار پس از محلولپاشی با عنصر بر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
111 مطالعه صفات دانه گرده ارقام زیتون در دو محیط کشت مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
112 مطالعه گرده افشانی و خودناسازگاری گرده به منظور تعیین بهترین رقم گرده زا برای ارقام زیتون میشن و زرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
113 معرفی گیاه آمارانت و کینوا جهت پایدار سازی اراضی حاشیه ای در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
114 مقایسه الگوریتم‎های مختلف طبقه‎بندی تصاویر ماهواره‎ IRS در تهیه نقشه پراکنش گندم (مطالعه موردی: حوضه قره‎سو، گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
115 مقایسه توانایی جنین زایی رویشی در برخی از اندام های دو رقم اصلاح شده و خودروی خیار در محیط کشت B5 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
116 مقایسه توانایی جنین زایی رویشی در برخی از اندام های دو رقم اصلاح شده وخودروی خیار در محیط کشت B5 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
117 مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت سیستم‏های مختلف خاک‏ورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
118 مقایسه میزان تولید گندم در مزرعه نمونه استان گلستان با توسط تولید شهرستان آق قلا با کمک رهیافت سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
119 مکانیابی کشت گل لاله در استان گلستان با استفاده از منطق بولین در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
120 نقشه پراکنش بیماری های قارچی مزارع گندم شهرستان گرگان حوزه قره سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
121 نقشه تنوع بیماری های قارچی سامانه های تحت کشت گندم شهرستان گرگان حوزه قره سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
122 همسوئی کشاورزی سنتی با تنوع گیاهی در کشت بو م ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی