دکتر پروین فرزانگی

دکتر پروین فرزانگی دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری

دکتر پروین فرزانگی

Dr. Parvin Farzanegi

دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ۶ هفته تمرین شنا و مکمل دهی عصاره آلوورا بر سطوح سایکلواکسیژناز-۲ و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در موش های مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 7
2 اثر 8 هفته تمرین تداومی به همراه مصرف مکمل رزوراترول بر نشانگران ضد اکسایشی(SOD و GPX) و نشانگر اکسایشی (MDA) بافت هپاتوسیتی در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 4
3 اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی از فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی در رت‌های نر مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 6
4 اثر تزریق اسید هیالورونیک و تمرین هوازی بر بیان ژن های β-catenin و GSK-۳β بافت قلب در رت های مدل تجربی استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 16، شماره: 2
5 اثر تعاملی تمرین ورزشی و مصرف مکمل کورکومین و بر برخی از شاخص های آسیب بافت کبد موش های در معرض فلز سنگین سرب (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 20، شماره: 5
6 اثر تمرین منظم شنا و عصاره سیر بر مرگ برنامه ریزی شده سلول های کبدی در موش های پیر تحت القا دوکسوروبیسین (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 25، شماره: 2
7 اثر تمرین هوازی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و گلوکز در زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 8، شماره: 4
8 اثر تمرین هوازی به همراه سلول های بنیادی بر سطوح شاخص های التهابی بافت قلب موش مدل استئوآرتریت (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 1
9 اثر تمرین هوازی به همراه مصرف شیر بر میزان کمرین، رزیستین و CRP کودکان نابالغ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 2
10 اثر تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره پوست پسته بر بیان Bax، کاسپاز ۳ و Bcl-۲ بافت قلب موش های صحرایی تغذیه شده با غذای چرب (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 5
11 اثر تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان ژن های AMPK و MAFbx میوکارد موش های صحرایی دیابتی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 27، شماره: 2
12 اثر تمرینات استقامتی و مصرف گلوکزآمین بر بیان ژن های IGF-۱ و IGFBP-۳ بافت زانوی موش های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت حاد زانو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 22، شماره: 3
13 اثر تمرینات تناوبی و تداومی همراه با مصرف رزوراترول بر برخی شاخص‌های آپوپتوزی بافت قلب رت‌های مبتلا به دیابت توسط استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 1
14 اثر چهار هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز-۱ و نیم رخ لیپیدی مردان چاق غیرورزشکار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 16، شماره: 3
15 اثر درمان ترکیبی رزوراترول و ورزشهای تناوبی و تداومی بر سطح بیومارکرهای آپوپتوتیک بافت قلبی در موشهای نر مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 5
16 اثر درمان ترکیبی مکمل رزوراترول و ورزش تناوبی بر میزان آپوپتوز سلول های بافت قلبی موش های صحرایی نر دچار کبد چرب غیرالکلی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 21، شماره: 4
17 اثر درمانی ترکیبی با رزوراترول، ورزشهای تناوبی و تداومی بر وضعیت استرس اکسیداتیو و التهاب در بافت قلبی موش های نر مبتلا به کبدچرب غیرالکلی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 6، شماره: 3
18 اثر درمانی شنا و مکمل آربوتین بر استرس اکسیداتیو کلیوی ناشی از دیابت (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 22، شماره: 5
19 اثر سلول بنیادی مزانشیمی و تمرین هوازی بر بیان ژن های β-catenin و GSK-۳β بافت قلب در رت های مدل تجربی استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 15، شماره: 3
20 اثر شدت تمرین اینتروال بر بیان ژن سلول های پیش ساز اندوتلیال و سلول های بنیادی قلب رت های مسن (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 3
21 اثر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یائسه چاق (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 2
22 اثر شنا و مکمل آربوتین بر سطح آنزیم های آنتی اکسیدان و استرس اکسیداتیو قلب موش های صحرایی دیابتی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 17، شماره: 3
23 اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص‌های آتروفی کاردیومیوسیت‌های رت‌های دیابتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 3
24 اثر هشت هفته تمرین شنا و مکمل ویتامین E بر بیان ژن هایFKβ۱ و P۶۵ در موش های مدل آندومتریوز (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 223
25 اثر هشت هفته تمرین هوازی منتخب و مصرف ویتامین C بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در دختران چاق ۱۱-۸ ساله (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 19، شماره: 1
26 اثر یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز بر پاراکسوناز-1، TNF-α و CRP سرمی موش‌‌های صحرایی دیابتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 6، شماره: 1
27 اثر یک دوره تمرینات شنا و مصرف ویتامین E بر فعالیت کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و سطوح مالوندی آلدئید در بافت تخمدان موش های مدل اندومتریوز (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 23، شماره: 9
28 اثرتعاملی تمرین ورزشی و مصرف مکمل کورکومین بر برخی از شاخص های آسیب بافت کبد موش های در معرض فلز سنگین سرب (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 20، شماره: 4
29 Effect of ۴-weeks Endurance Training and Berberine on Glycemic Index and Inflammation in Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 12، شماره: 4
30 Effect of Endurance Training and Stem Cell Injection on PDGF and PDGFr Gene Expression in Knee Tissue of Rats with Knee Osteoarthritis (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 2
31 Interactive effects of eight weeks massage therapy along with Apium graveolens seed consumption on serum levels of IGF-۱ and P۵۳ in overweight women (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 2، شماره: 1
32 The Effect of Aerobic Training and L- Carnitine on BCL۲ and Mitochondrial Enzymes of Rat's Kidney (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 11، شماره: 2
33 The Effect of Intense and Moderate Interval Aerobic Exercise and Curcumin Consumption on the Gene Expression of c-Kit in Stem Cells of Old Rats Heart (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 7، شماره: 1
34 The Effect of Moderate Intensity Endurance Training with Genistein on Brain- Derived Neurotrophic Factor and Tumor Necrosis Factor-α in Diabetic Rats (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 7، شماره: 1
35 The Effect of Regular Aerobic Exercise with Garlic Extract on Heart Apoptosis Regulatory Factors in Chronic Kidney Disease (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 9، شماره: 1
36 The Effect of Regular Swimming Exercise on the Levels of Renal Matrix Mettaloproteinase-۲ and Transforming Growth Factor-β۱ in Rats with Diabetes (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 23، شماره: 4
37 The Relationship Between Dietary Diversity with General and Abdominal Obesity in Female Amateur Athletes of Mazandaran University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 22، شماره: 3
38 Vitamin D and Training Modulates Gene Expression of TLR۴ and NFkB in Lung Tissue of Obese Rats in an Experimental Study (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 12، شماره: 1
39 بررسی اثر ۶ هفته فعالیت ورزشی هوازی بر استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان های آنزیمی در زنان یائسه مبتلا به فشارخون بالا: یک گزارش کوتاه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 23، شماره: 108
40 بررسی اثر امگا-۳ بر استرس اکسیداتیو در مردان کاراته کار حرفه ای (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 91
41 بررسی بیان ژن های SIRT۱ و PGC-۱α در بافت بیضه موش های آزواسپرمی شده با بوسولفان متعاقب یک دوره تمرینات شنا (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 9، شماره: 32
42 بررسی بیان گیرنده شبه تول ۴- میلوئید تمایزیافته فاکتور ۸۸، متعاقب یک دوره تمرینات ورزشی و مصرف ویتامین E در موش های مدل آندومتریوز (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 6
43 بررسی تاثیر تمرین شنا و مصرف ویتامین Dبر مسیر سیگنالینگ B-catenin/TCF در رتهای مدل آندومتریوز (دریافت مقاله) نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی دوره: 3، شماره: 1
44 بررسی تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی، هیالورونیک اسید و تمرین هوازی بر بیان ژن های میونکتین و میوژنین و ساخت پروتئین CD۴۴ در مدل تجربی استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 6
45 بررسی میزان بیان ژن BECLINE-۱ و LC۳ در موش های مدل اندومتریوز متعاقب تمرینات هوازی منظم و مصرف امگا۳ (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 10، شماره: 34
46 تاثیر ۶ هفته پیش آماده سازی ورزش مقاومتی بر پویایی میتوکندریایی در بافت قلب رت های دیابتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 10، شماره: 19
47 تاثیر برنامه بازتوانی قلبی و مصرف مکمل ویتامین D بر میزان نیتریک اکساید، اندوتلین- ۱، VEGF، اضطراب و افسردگی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 169
48 تاثیر پیش آماده سازی فعالیت ورزشی بر میزان اینترلوکین ۶ و ۱۰ بافت قلبی در موش های مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 2
49 تاثیر تمرین تداومی و تناوبی بر نکروپتوزیس و آپوپتوز پروتئین‌ های شبکه اندوپلاسمیک قلب رت ‌های ویستار دیابتی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 5
50 تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای و مکمل یونجه بر سطوح اینترلوکین- ۱۸ و ۱۰ دردختران جوان با شاخص توده بدنی پایین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 9، شماره: 3
51 تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر تغییرات سطوح سرمی برخی شاخص های آنژیوژنیکی و آنژیواستاتیکی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 1
52 تاثیر تمرین هوازی و مکمل اکتاپامین بر سطوح بیان ژنی NFkB و TNF-α در بافت قلب رت های مسموم شده با روغن های عمیق حرارت دیده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 7
53 تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره پوست پسته بر بیان IL-۶، IL-۱ و TNF-α بافت قلب موش های صحرایی چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 4
54 تاثیر تمرینات هوازی و آربوتین بر مقادیر نیتریک اکساید، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بافت قلب موش های صحرایی دیابتی نر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 5
55 تاثیر تمرینات هوازی و مصرف ویتامین B۶ و امگا۳ بر بیان ژن های وابسته به اتوفاژی ناشی از اندومتریوز در موش های ماده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 16، شماره: 2
56 تاثیر فعالیت ورزشی قبل و بعد از ابتلاء به سرطان پستان بر میزان Bax و Bcl-۲ بافت قلب در موش های ماده (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 3
57 تاثیر وهله های تکراری تمرین ژیمناستیک در یک روز بر پاسخ IgA و کورتیزول بزاقی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 18، شماره: 67
58 تاثیر یک دوره بی تمرینی پس از شانزده هفته تمرینات هوازی بر سطوح سرمی کلسی تونین و پاراتورمون زنان میانسال مبتلا به استیوپنی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 3
59 تاثیر یک دوره مصرف استروئید آنابولیک بولدنون، عصاره عناب و تمرین بر نشانگرهای آسیب بافت بیضه در موش‌های صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 1
60 تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و عصاره دارچین بر RBP4 و شاخص‌‌های مقاومت به انسولین در موش‌‌های با مصرف نوشیدنی فروکتوز بالا (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 5، شماره: 4
61 تغییرات دهیدرواپی اندروسترون و کورتیزول بزاقی با رقابت در دختران والیبالیست (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 1
62 مروری بر اثر ضدالتهابی مکمل اکتاپامین متعاقب تمرینات ورزشی در اختلالات متابولیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 8
63 مقایسه اثر دو نوع تمرین هوازی شدید و متوسط و مصرف رزوراترول بر FGF-۲۱ و سایتوکراتین-۱۸ در موش های صحرایی مبتلا به کبدچرب غیر الکلی (NAFALD) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 31، شماره: 197
64 مقایسه اثر یک دوره تمرین هوازی و ازن‌درمانی بر بیان ژن Beclin-1، AMPKو mTOR بافت غضروف در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 4
65 مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کششی پویا و PNF (۱۵ ثانیه) بر دامنه کشش عضله همسترینگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 9، شماره: 27
66 نقش سلولهای پیش ساز اندوتلیال در رگزایی با رویکرد فعالیت بدنی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 2
67 نقش نمایه توده بدن، فعالیت بدنی و استفاده از ابزار الکترونیکی در وضعیت ناهنجاری های بالاتنه پسران نوجوان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر 8 هفته تمرین منظم هوازی و مصرف عصاره ی سیر بر برخی از شاخص های عملکرد کلیوی در موش های مسن در مدل تجربی بیماری مزمن کلیوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
2 اثر مکمل سازی عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی بر غلظت اینترلوکین -6 TAC و گلیکوژن کبدی موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
3 اثر مکمل یاری امگا 3 بر استرس اکسایشی و پروفایل لیپیدی متعاقب یک دوره تمرین با شدت فزاینده در ورزشکاران نخبه رزمی کار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
4 اثر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح آنژیو تانسین2و گیرنده آن در بافت کلیه موش های یائسه پیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
5 اثر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط و مصرف کورکومین، بر میزان TRF2 سرمی، در موش های پیر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
6 اثر یک دوره تمرینات HIT با و بدون مصرف کورکومین بر سطوح OPG در موش های یایسه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
7 اثر یک دوره تمرینات منظم هوازی به همراه مصرف عصاره سیر بر سطوح سرمی تلومراز در موش های پیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
8 اثرشش هفته مکمل گیری باگیاه تلکا آربوتین بروضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی تام بافت قلب رت های دیابتی شده با آلوکسان (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
9 اثریک نوع تمرین تناوبی HIT بر سطوح آنژیو تانسین2و گیرنده آن در بافت قلب موش های پیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
10 ارتباط تنوع غذایی با چاقی عمومی و چاقی شکمی در دانشجویان دختر ورزشکار آماتوردانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
11 انقلاب ، تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
12 تاثیر 6هفته بازتوانی قلبی (ورزش درمانی) و مصرف مکمل ویتامین دی3 بر کیفیت زندگی بیماران CABG; یک کارآزمایی بالینی 2018 (دریافت مقاله) کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی
13 تاثیر تعاملی تمرین استقامتی و عصاره الکلی خام مگنولیا بر سطوح اینترلوکین شش، اینترلوکین ده، گلوکز و گلیکوژن کبد در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
14 تأثیر تمرینات هوازی، بی هوازی و ترکیبی بر سطوح فریتین کشتی گیران نخبه استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
15 تأثیر تمرینات هوازی، بی هوازی و ترکیبی(هوازی و بی هوازی) بر سطوح آهن کشتی گیران نخبه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
16 رهیافت های جذب دانشجویان به مسجد و نماز جماعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
17 مقایسه تاثیر مکمل گیری گیاهان بابونه و خرفه بر سطوح سرمی آنزیم های عضلانی مردان جوان بدنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز اکسنتریک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی