دکتر عباس افخمی عقداء

دکتر عباس افخمی عقداء Professor, Bu-Ali Sina University

دکتر عباس افخمی عقداء

Dr. Abbas Afkhami

Professor, Bu-Ali Sina University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Method Based on Ultrasound-assisted Solidification of Floating Drop Microextraction Technique for the Spectrophotometric Determination of Curcumin in Turmeric Powder (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 4، شماره: 1
2 Fabrication of an Electrochemical Sensor Based on a New Nano-ion Imprinted Polymer for Highly Selective and Sensitive Determination of Molybdate (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 5، شماره: 1
3 Hollow Polymer Nanospheres and Fe۳O۴@TFPA-Bd-COF as a Mixture Adsorbent in Microextraction by Packed Sorbent for Extraction of BTEX Biomarkers in Urine (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 10، شماره: 2
4 Nanoalumina Modified Carbon Paste Electrode for Sensitive and Rapid Determination of Hypochlorite Ion by Differential Pulse Voltammetry (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 7، شماره: 1
5 Removal of Pharmaceutical Compounds from Hospital Wastewaters Using Nanomaterials: A Review (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 3، شماره: 1
6 The Principles and Recent Applications of Bioelectrocatalysis (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 7، شماره: 3
7 Voltammetric Determination of Sumatriptan by an Overoxidized Poly(p-aminophenol) Modified Glassy Carbon Electrode (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Heavy met als removal from aqueous so lutions using TiO۲, and Mg O nanoparticles (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
2 MAGHEMITE-NANOPARTICLES IN CARBON PASTE ELECTRODE STUDY OF THE ENHANCED EFFECT FOR AN ANTI-OXIDANT DRUG DETERMINATION UTILIZING SIMULTANEOUS STATISTICAL BASED EXPERIMENTAL DESIGN OPTIMIZATION (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
3 Removal Co2+ from Aqueous Solutions by Maghemite Nanoparticles Modified by EDTA (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
4 Removal of pb2+ from polluted water samples using maghemite nanoparticles modified by EDTA (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
5 Sensitive determination of imatinib in human biological samples by differential pulse voltammetry based on carbon paste electrode modified by MMWCNTs/PAN NFs (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
6 Study the possibility of CuO an d ZnO n anoparticles for the removal of h eavy metals from waste water s (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
7 Synthesis and functionalization of maghemite nanoparticles and application for removal of rhodamine 6G from aqueous solution (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
8 Using a new ionophore and nano materials for design and fabrication of novel chemicaly modified carbon paste electrode for response of a potentiometric sensor to Nd(III) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
9 Zn2+-mediated fluorescent ZnS quantum dots as indirect sensor for selective and sensitive detection of glutathione (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران