دکتر سیدعلی سیادت

دکتر سیدعلی سیادت استاد علوم تربیتی - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان- ایران

دکتر سیدعلی سیادت

Dr. Seyedali Siadat

استاد علوم تربیتی - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 میزان کاربست مولفه های منشور اخلاق حرفهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 1
2 ارزیابی توانمندسازها در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بهره گیری از الگوی سرآمدی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 21
3 استراتژی های تمرکززدایی در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 2
4 الگوی پارادایمی تمرکززدایی از نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 1
5 الگوی ساختاری روابط علی بین نوع جهان بینی رهبری و نوآوری سازمانی با نقش میانجی هشیاری سازمانی (موردمطالعه: کارکنان اداری دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
6 Designing a Model of Personal Branding for Employees With an Emphasis on Organizational Training: The Case of the Administrative Staff of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 4
7 Organizational agility in public and private schools (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی تاثیر شناخت فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد مرند ) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 2
9 بررسی رابطه بین جو سازمانی با ویژگی های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی رابطه بین خودپنداری مدیران و عملکرد آنها از نظر دبیران مقطع متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی ۸۰- ۱۳۷۹ (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی رابطه بین رهبری اصیل و جو سازمانی (ملاحظه گری - نفوذوپویایی) در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 3
12 بررسی رابطه بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 3
13 بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 52
14 بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر کرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 1
15 بررسی رابطه ساده و چندگانه یادگیری سازمانی و اعتماداجتماعی در سازمان با توسعه کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیرپزشکی جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
16 بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های شایسته سالاری و خلاقیت بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
18 بررسی روابط چندگانه میان یادگیری سازمانی، توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 9، شماره: 2
19 بررسی سهم نسبی تاثیر فرایند تبدیل دانش بر مولفه های سرمایه ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تاکید بر اجتماعی سازی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
20 بررسی مقایسه ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ایمه معصومین(ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 3، شماره: 4
21 بررسی میزان انگیزش کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همبستگی آن با ویژگی های شغلی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 8، شماره: 34
22 بررسی میزان کاربست مولفه های نظریه انسان گرایی توسط معلمان ابتدایی شهرستان بابل (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 1، شماره: 3
23 پیش بینی و تبیین سکوت سازمانی با استفاده از راهبردهای رهبری مثبت گرا و نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 1
24 تبیین مدل معادله ی ساختاری تاثیر فرایند تبدیل دانش بر سرمایه ی انسانی در دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 0
25 تحلیل عوامل زمینه ای بازاریابی آموزش عالی در مراکز علمی کاربردی با توجه به تاثیر شخصیت برند(مطالعه مورد: مراکز علمی کاربردی شهراصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 1
26 تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه ها در جامعه؛ با تاکید بر انتظارات جامعه محلی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
27 تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان وارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 8
28 تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
29 تدوین الگوی دانشگاه نسل چهارم برای دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 4
30 تدوین الگوی مطلوب معیارهای گزینش رئیس دانشگاه جهت کاربست در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 3
31 تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بین اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه های پیام نور استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 41
32 جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیطهای کاری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
33 رابطه بین حمایت سازمانی و آمادگی استقرار نظام پیشنهادها در بین کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
34 رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از طریق نقش میانجی هوش سازمانی در دانشگاه های دولتی منتخب اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
35 رابطه ی بین اعتماد معلمان به مدیر و سازمان باادراک انها از عدالت توزیعی ،رویه ای و تعاملی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 24
36 رابطه یادگیری سازمانی با رهبری تحولی مدیران و عملکرد کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 7، شماره: 3
37 رهبری تیمی در سازمان بر اساس نقش سازمانی و فرهنگ ملی مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 1
38 ساخت مقیاس سنجش رهبری هم افزا برای دانشگاه ها و اعتباریابی آن در دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 2
39 سنجش میزان دانش آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعهسازمانی با کاربرد Amos graphics (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهانو علوم پزشکی اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
40 شناسایی شیوه های مستندسازی و انتقال تجربه های (حرفه ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
41 شناسایی شیوه های مستندسازی و انتقال تجربه های (حرفه ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
42 شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تحقق نوآوری در سازمان های ایرانی وارائه راهکارهایی برای توسعه آن (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
43 شناسایی و اعتباریابی مولفه های مدیریت استعداد در دانشگاه علوم پزشکی اهواز (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 3
44 شناسایی و تبیین ارزش های فرهنگ سازمانی جانشین پرور در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 36، شماره: 1
45 شناسایی و تبیین رفتارهای مشاهده پذیر فرهنگ جانشین پروری در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 2
46 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اهمال کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 13، شماره: 27
47 طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 34
48 عوامل سازمانی مرتبط با سوء رفتار پژوهشی با تأکید بر اخلاق حرفه‌ای در پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
49 مدل سازی تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران مدارس بر اساس معیارهای شایستگی مدیریتی در آموزش وپرورش اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
50 میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 7
51 نقش رهبری راهبردی در نوآوری های دانشگاهی با میانجی گری ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 12، شماره: 2
52 نقش رهبری مشارکتی و توانمندی های اجتماعی بر مهارت های کار تیمی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 8
53 نقش میانجیگری خودکارآمدی، انگیزش شغلی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی و مدیریت زمان در رابطه ی با سلامت روان و اهمال کاری در سازمان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش الکترونیک در نظام تربیت معلم ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارزیابی چگونگی تربیت جنسی درخانوادههای شهر اصفهان بر اساس مدل کرکلر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
3 ارزیابی کیفیت مدیریت ارشد، دانشکده و گروه آموزشی دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر روابط انسانی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
4 ارزیابی مقایسه ای میزان سرمایه فکری در بانکهای دولتی و خصوصی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
5 اندازه گیری بهر وری دانش کارکنان شرکت ایران مارپیچ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 بررسی اجمالی مدلهای سنجش سرمایه فکری در حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 بررسی انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی
8 بررسی تاثیر روش تدریس حل مسأله بر میزان تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی رابطه استخدام و به کارگیری افراد تحصیلکرده در رشته علوم تربیتی و بهره وری سازمانی اموزش و پرورش شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشکده ریاضیات و فنی و حرفه ای شهرستان خوانسار در سال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران
11 بررسی رابطه بین بلوغ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با دلبستگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
12 بررسی رابطه بین رهبری اصیل و جو سازمانی(ملاحظه گری نفوذوپویایی) در دودانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 بررسی رابطه بین رهبری معنوی و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
14 بررسی رابطه بین شایسته گزینی و سلامت سازمانی در بین مدیران دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
15 بررسی رابطه بین شایسته گزینی و سلامت سازمانی در بین مدیران دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
16 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان کارآفرینی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
17 بررسی رابطه بین کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده بر اساس اصول پنجگانه پیترسنج بامیزان بهبود کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان درسال تحصیلی 85- (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با بهره وری متصدیان امور بانکی بانک ملی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
19 بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با بهره وری متصدیان امور بانکی بانک ملی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
20 بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و خلاقیت مدیران بانک تجارت چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
21 بررسی رابطه پژوهش و کارآفرینی در آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
22 بررسی رابطه مدیریت استعداد با سرمایه معنوی در بین دبیران تربیت بدنی شهراصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
23 بررسی رابطه ی استراتژی های حل تعارضبا دلبستگی شغلی و تعهد شغلی معلمان ابتدایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
24 بررسی زمینه ها و شرایط اجرایی تحقق مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
25 بررسی کارایی درونی آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 2اصفهان (سروش) از بدو تأسیس تا پایان سال 1383 (ورودی 1374-1381) اصفهان3133 (اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
26 بررسی مسائل و مشکلات دبیرستانهای شبانه روزی استان اصفهان از دیدگاه مدیران، سرپرستان، دبیران، و دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
27 بررسی مقایسهای میزان کاربست مولفه های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دانشگاه دولتی شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
28 بررسی میزان پذیرش بانکداری اینترنتی در جوامع روستاییبر اساس تئوری عمل استدلالی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
29 بررسی میزان مؤلفه های چابکی سازمانی در مدارس ابتدایی ناحیه 5 اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
30 بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر شکل گیری چابکی سازمانی در ادارات ×آموزش وپرورش مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
31 بررسی نقش و جایگاه هوش معنوی در معناداری زندگی (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
32 بررسی و مقایسه وضعیت چابکی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی شهراصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
33 بهبود مدیریت آموزشی راهکاری برای افزایش کارائی واثربخشی درآموزش وپرورش (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
34 تاثیر اعتماد سازمانی بر بدبینی سازمانی : حلقه مفقوده در آموزش عالی (مورد مطالعه:اعضای هیات علمی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران
35 تاثیر چابکی سازمانی بر سرمایه اجتماعی در آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران
36 تاملی بر پدیده برندسازی شخصی در سازمان ها: رویکردی مروری- تحلیلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
37 تحلیل روابط ساده و چندگانه بین مؤلفه های سرمایه فکری با مؤلفه های مدیریت استعداد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
38 توانمندسازی منابع انسانی پیش نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
39 خلاقیت، نوآوری و مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
40 دوزبانگی در کودکان، چالش یا فرصت (دریافت مقاله) همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)
41 دین و معنای زندگی (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
42 رابطه بین فناوری اطلاعات و تعالی سازمانی با هوش معنوی معلمان هنرستان های شهر شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
43 رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش سازمان یادگیرنده در دانشگاه های شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
44 راه یابی معنایابی در نظریه لوگوتراپی (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
45 رهبری اجتماعی چالشی در نظام مدیریت سازمانهای آموزشی (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
46 سنجش روابط علی منابع قدرت مدیر با آمادگی کارکنان برای تغییر با تاکید بر نقش تسهیم دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
47 سیر تحول مدیریت فرهنگی در معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
48 طراحی نرم افزارهای آموزشی: نگرشی نو بر آموزش مبتنی بر رایانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
49 عوامل منتخب مؤثر بر سود آوری بانک های تجاری ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
50 فرهنگ سازمانی و تاثیر آن برعملکرد و عملکرد مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
51 کارآفرینی هوشمندانه: ترکیب اندیشه خلاق و عمل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
52 مدیریت دانش بسترساز نوآوری در سازمان های پیشرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
53 مقایسه ادراک اعضای هیئت علمی از وفاداری و اشتیاق شغلی براساس ویژگی های دموگرافیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
54 نقش مدیران آموزشی خلاق و نوآور (با تاکید بر مدیریت دانش) در توسعه اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
55 ویژگی دانشگاه کارآفرین و نقش آن در آموزش و توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
56 ویژگی های سازمانهای خلاق و نوآور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران