دکتر علی یلفانی

دکتر علی یلفانی استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

دکتر علی یلفانی

Dr. Ali yalfani

استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.