دکتر اصغر آقایی

دکتر اصغر آقایی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر اصغر آقایی

Dr. Asghar Aghai

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.