دکتر ابراهیم حسن بیگی

دکتر ابراهیم حسن بیگی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر ابراهیم حسن بیگی

Dr. Ibrahim Hassanbeigi

استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.