دکتر عبدالرضا قدس

دکتر عبدالرضا قدس عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دکتر عبدالرضا قدس

Dr. Abdolreza Ghods

عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز رخساره ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه ی رسوبات پیش بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
2 برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 1
3 پیش بینی های میان مدت زمین لرزه در ایران براساس الگوریتم M۸ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 1
4 تعیین روابط کاهندگی دامنه امواج لرزه ای در ناحیه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 79
5 کاهش عدم قطعیت مکانی در الگوریتم M۸ با استفاده از چشمه های بالقوه زمین لرزه (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 1
6 لرزه خیزی پی سنگی کمان لرستان زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 113
7 لرزه زمین ساخت پهنه های البرز خاوری و کپه داغ با استفاده از داده های شبکه لرزه نگاری محلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
8 محاسبه منحنی کاهندگی مقیاس بزرگای محلی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A repeated M8 algorithm and its application to the large Iranian earthquakes (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
2 ارزیابی زیست محیطی مکان دفن پسماند شهری در شهر زنجان با استفاده ازداده های هیدروژئولوژیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
3 ارزیابی زیستمحیطی مکان دفن پسماند شهری در شهر زنجان با استفاده ازداده های ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
4 افت استرس بالای زلزله کهک مشخصه تغییر شکل در مناطق درون صفحه‌ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
5 CHARACTERIZING SURFACE RUPTURE IN THE 1990 RUDBAR EARTHQUAKE (IRAN) USING OPTICAL IMAGE CORRELATION (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 Effects of the Borealis impact on the thermal evolution of Mars (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
7 GEOMETRY OF OCEANIC SLAB BENEATH THE WESTERN MAKRAN SUBDUCTION ZONE (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 HIGH RESOLUTION IMAGE OF UPPERMOST MANTLE BENEATH ZAGROS CONTINENTAL COLLISION (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 IMAGING STRUCTURE OF THE WESTERN MAKRAN SUBDUCTION ZONE BY RECEIVER FUNCTIONS ANALYSIS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 INVESTIGATION OF MANTLE KINEMATICS BENEATH NW IRAN WITH THE COMPARISON OF TELESEISMIC DIRECT S WAVES AND SKS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 INVESTIGATION OF SEISMOTECTONICS OF MAKRAN REGION USING LOCAL NETWORK DATA (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 ML SHEAR WAVE VELOCITY TOMOGRAPHY IN TURKISH PLATEAU (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 PATTERN OF SEISMICITY AROUND ZAGROS MAIN RECENT FAULT (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 RELATION BETWEEN THE RUPTURE OF SEDIMENTARY ROCK AND THE RUPURE OF BASEMENT IN THE ZAGROS SIMPLY FOLDED BELT, IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 The Depth of Magnetic Basement and Averaged Crustal MagneticSusceptibility of Afghanistan (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
16 The ML Scale for the central and west Alborz (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
17 THE SEISMOTECTONICS OF CENTRAL ALBORZ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
18 بررسی سایزموتکتونیک شمال شرق ایران با استفاده از مکانیابی دوباره زمین لرزه ها (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
19 بررسی فعالیت لرزه ای سامانه های گسلی در استان زنجان و مناطق مجاور با استفاده از مکان یابی دوباره ی زمین لرزه ها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
20 بررسی لرزه خیزی شمالغرب ایران و شرق ترکیه با استفاده مکانیابی مجدد خوشه های لرزه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
21 تخمین عمق کوری در ایران با استفاده از داده های مغناطیس هوایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
22 تخمین عمق و شکل هندسی کانسار آهن ذاکر زنجان با روش وارون سازی معادله اویلر و روش تلفیق سیگنال تحلیلی و معادله اویلر با استفاده از داده های مغناطیسی زمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
23 تشخیص هوشمند رویداد و مکان زلزله های ایران در شبکه لرزه نگاری کشوری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
24 تعیین پارامترهای گسله مسبب زمین لرزه قطور و توزیع لغزش برپایه مشاهدات اینسار (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
25 تعیین شکل منحنی میرایی دامنه امواج لرز های در ناحیه تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
26 توموگرافی الحاقی نوفه زمینه در منطقه مکران غربی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
27 توموگرافی لرزه ای یک بعدی برای منطقه تهران و اطراف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
28 چگونگی تشکیل اقیانوس های بازالتی ماه: همرفتی ناشی از برخورد شهاب سنگی و تولید مذاب در جبه ماه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
29 دایرکتیویتی گسیختگی زمین لرزه های اخیر ایران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
30 کاهش عدم قطعیت مکانی الگوریتم پیش بینی میان مدت زلزله، M8، و کاربرد آن برای زلزله منجیل-رودبار (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 محاسبه‌ مقیاس بزرگای محلی زمین‌لرزه برای آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
32 مدل‌سازی یک‌بعدی پوسته و بررسی لرزه‌خیزی منطقه تبریز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
33 مدیریت کارای شبکه لرزه نگاری دانشگاه تهران و اطلاع رسانی بهنگام داده های آن با استفاده از فن آوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
34 مشاهده مهاجرت لرزه‌ای پس لرزه ها و دایرکتیویتی در زلزله کهک قم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
35 مطالعه ساختار پوسته و لرزه خیزی منطقه تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
36 مطالعه ناهمسانگردی لرزه ای در شمال غرب ایران با استفاده از فازهای S پوسته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
37 مطالعه ی تولید و مهاجرت مذاب در مناطق فرورانش به کمک شبیه سازی جریان دو فاز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
38 نقشه خطرزمین لرزه احتمالاتی درسواحل دریای خزر (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران