دکتر کامبد امینی حسینی

دکتر کامبد امینی حسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر کامبد امینی حسینی

Dr. Kambod Amini Hosseini

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Method for Assessing the Seismic Risk of Urban Fabrics in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 15، شماره: 1
2 A New Model for Estimating the Value of Human Loss for Cost-Benefit Analysis in Disaster Risk Management in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 22، شماره: 4
3 Assessing the Sensitivity of Seismic Loss Estimation to the Geographic Resolution of Building Exposure Model (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 23، شماره: 3
4 ارائه مدلی به منظور بهبود ایمنی بافت های شهری در برابر زلزله با توسعه پایگاه های جستجو، نجات و امداد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 3
5 ارایه مدل ارزیابی تاب آوری شهری در برابر حملات هوایی با استفاده از روش(IHWP) نمونه موردی منطقه ۵ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 6، شماره: 1
6 Earthquake Building Damage Detection Using VHR Satellite Data (Case Study: Two Villages Near Sarpol-e Zahab) (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 4
7 Evaluation of physical resilience of Karaj city against earthquake (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 11، شماره: 1
8 Geotechnical Instabilities Occurred During the Bam Earthquake of ۲۶ December ۲۰۰۳ (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 4
9 Preparedness and Emergency Response Aspects of Sarpol-e Zahab (Kermanshah), Iran Earthquake of November ۱۲, ۲۰۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 4
10 Ranking of GMPEs for Seismic Hazard Analysis in Iran Using LH, LLH and EDR Approaches (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 19، شماره: 2
11 Recognition of Vulnerable Urban Fabrics in Earthquake Zones: A Case Study of the Tehran Metropolitan Area (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 4
12 توسعه مدلی برای ارزیابی عملکرد سیستم در تاب آوری بافت های دارای ارزش تاریخی- تجاری (بازارهای سنتی) در برابر زلزله؛ مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 3
13 مدل ارزیابی و کاهش خطرپذیری زلزله در بافت های تاریخی مطالعه موردی: بازار تاریخی اردبیل (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 27، شماره: 4
14 مرورى بر مفاهیم، شاخص ها، چارچوب ها و مدل هاى تاب آورى در برابر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 2
15 معرفی روشی برای تعیین حریم امن توسعه بافت های شهری در معرض خطر انفجار انبارهای نفت (مطالعه موردی انبارهای نفت تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A REVIEW ON EFFECTIVENESS OF EMERGENCY TELECOM MUNICATION SYSTEMS IN IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 ارائه مدلی به منظور مکانیابی بهینه پایگا ههای جستجو و نجات دربافتهای لرزه خیز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 ارزیابی اثرات صدمات وارده به تاسیسات خطرناك در شهر تهران به دلیل رخداد زلزله های احتمالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزله اهر، هریس و ورزقان و بررسی اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بحران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 ارزیابی مقایسه ای وضعیت خطرپذیری لرزهای بافتهای شهری در مناطق 3 و 17 تهران از دیدگاه مدیریت بحران زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
6 BASIC METHOD TO CLASSIFY SPATIAL DISTRIBUTION OF SITE FACTOR USING SINGLE MICROTREMOR IN ASHGABAT, TURKMENISTAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 CHALLENGES IN DISTRIBUTION OF EMERGENCY RELIEF SUPPLY:CASE STUDIES OF THREE EARTHQUAKES IN IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 DEVELOPING A NEW MODEL FOR ESTIMATING THE NUMBER OF THE INJURED AFTER POTENTIAL EARTHQUAKES FOR IRAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 DEVELOPING AN EMPIRICAL FATALITY MODEL TO IMPLEMENT IN RAPID LOSS ASSESSMENT SYSTEM OF IRAN EARTHQUAKES (RAISE) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 ESTIMATION OF SEISMIC RISK IN TEHRAN METROPOLITAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 EVALUATION OF T HE EFFECTIVENESS OF RISK R EDUCTION MEASURES FOR EA RTHQUAKE ASSOCIATED GEO- HAZARDS IN TEHRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 NEED ASSESSMENT FOR EMERGENCY SUPPLY IN EVACUATION PLACES AFTER EARTHQUAKES (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 PRESENTATION OF A NEW METHOD FOR ASSESSMENT DIRECT LOSSES FROM EARTHQUAKE IN IRAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 RE-FRAMING EARTHQUAKE RESILIENCE BRIDGING THE GAP BETWEEN THEORY AND IMPLEMENTATION (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 SHORT TO LONG TERM POLICIES ON TEHRAN DISASTER RISK MANAGEMENT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 TECHNICAL CONSIDERATIONS IN DEVELOPING THE FIRST EMRGENCY OPERATION CENTER (EOC) OF IRAN AT TEHRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 بررسی اثر ضعف های موجود در روند ساخت وساز در آسیب پذیری ساختمانهای کشور (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان
18 بررسی اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در پژوهشگاه بین المللی زلز شناسی و مهندسی زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
19 بررسی پراکندگی مدارس منطقه 3 کلان شهر تهران با توجه به پتانسیل لرزه‌خیزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
20 بررسی تاثیر مخاطرات زمین شناختی ناشی از زلزله در تدوین طرحهای توسعه شهری – منطقه ای در کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 بررسی تاثیرات زلزله 83/12/4داهوئیه-زرند بر قناتها و فضاهای زیر زمینی منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
22 بررسی چالشهای اطلاع رسانی و نقش آن در مدیریت بحران زلزله مطالعه موردی زلزله های رودبار و منجیل و بم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23 بررسی خطر زلزله در بازار تاریخی اردبیل و ارائه راهکارهایی برایکاهش خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
24 بررسی مسائل زمین شناختی مهندسی در مکانیکی فضاهای تخلیه امن و راهها اضطراری برای بحران ناشی از زلزله تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 بررسی میزان آمادگی در برابر زلزله در تهران براساس مطالعات تحلیل خطر و آسیب پذیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
26 بررسی و امکان سنجی تعیین خسارات اقتصادی ناشی از تلفات انسانی در زلزله های ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 بررسی وضعیت مدارس و مراکز درمانی- امدادی منطقه چهار شهری تهران از دیدگاه مدیریت بحران لرز های (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
28 تحلیل آسیب پذیری کالبدی - فضایی شهر چالوس در بحران ناشی از زلزله به روش AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 تغییر پارادایم با استفاده از تاب آوری شبکه حمل و نقل بعنوان شاخص ارزیابی عملکرد در مواجهه با زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30 توسعه مدل ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
31 توسعه معیارهای مکانیابی بیمارستان ها در شهرهای لرزه خیز بر اساس شاخص های کالبدی و اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
32 چالشها و راهبردهای مدیریت بحران در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
33 مروری بر برنامه توسعه فضاهای تخلیه امن در شهر تهران بر اساس تحلیل خطر پذیری لرزه ای (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
34 مروری بر چالشهای بازسازی سکونت گاههای روستایی در زلزله های اوج بم و سیلاخور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 مروری بر راهکارهای کاهش خطرپذیری لرزه ای مدارس از دیدگاه برنامه ریزی شهری مطالعه موردی مدارس منطقه سه تهران (دریافت مقاله) همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه
36 مروری بر طرحها و برنامه های طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
37 مروری بر مخاطرات زمین شناختی ناشی از زلزله در شهر تهران و اثرات آنها در تدوین معیارهای توسعه شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
38 مروری بر موضوعات و برنامه های راهبردی ستاد عالی مدیریت بحران کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
39 نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین در گستره استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران