دکتر عبدالکریم کاشی

دکتر عبدالکریم کاشی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر عبدالکریم کاشی

Dr. Abdolkarim Kashi

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 عاری سازی دو توده تجاری سیر Allium sativum L بومی ایران از پوتی ویروس ها با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
2 آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 1
3 اثر اسپرمیدین بر ماده زایی شش توده پیاز خوراکی بومی استان خراسان در محیط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
4 اثر پایه ها و روش های مختلف پیوند بر زنده مانی و رشد رویشی، عملکرد و برخی صفات کیفی میوه خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
5 اثر تنش آبی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ دستنبو و طالبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
6 اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی خربزه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
7 اثر کاربرد سطوح مختلف آهن و آرد سویا بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)تحت تلقیح با باکتری Pseudomonas putida (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 5، شماره: 1
8 اثر مالچ پلی اتیلن سیاه و کلسیم نیترات بر رشد، عملکرد و پوسیدگی گلگاه (Blossom end rot)هندوانه رقم چارلستون گری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
9 اثر مالچ پلی اتیلن سیاه و کلسیم نیترات بر رشد، عملکرد و پوسیدگی گلگاه (Blossom end rot)هندوانه رقم چارلستون گری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
10 اثر نسبت های متفاوت آمونیوم به نیترات بر رشد و عملکرد چند رقم توت فرنگی (Fragaria xananassa Duch.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
11 اثر نسبت های متفاوت آمونیوم به نیترات بر رشد و عملکرد چند رقم توت فرنگی (Fragaria xananassa Duch.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
12 اثرات آللوپاتیک عصاره اندام های مختلف فلفل دلمه ای (Capsicum annum L.) بر میزان رشد و زیست توده دانهال های خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و بادنجان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 2
13 اثرات بستر پایه و مکمل های غذایی بر شاخص های رشدی قارچ صدفی فلوریدا (Pleurotus florida) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
14 ارزیابی و انتخاب توده های متحمل به تنش خشکی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) بومی ایران در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
15 القاء درون شیشه ای پلی پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 3
16 In vitro Response of Asparagus breslerianus to NaCl (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 6، شماره: 2
17 بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار و کرفس در کشت توأم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 1
18 بررسی اثر مکمل های غذایی و باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas putida) جهت بهبود برخی صفات کمی و کیفی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 17، شماره: 2
19 بررسی اثر هومیک اسید بر تجمع کامیم و تغییر در فعالیت آنتی اکسیدان های پرکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز در کاهو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
20 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندام های مختلف خیار بر شاخص های رشدی دانهال های خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و بادمجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
21 بررسی امکان ایجاد همگروه (کلون) از طریق سوخیزه در تره ایرانی (Allium ampeloprasum ssp.persicum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 2
22 بررسی‎ تاثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
23 بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود مرغی روی صفات کمی و کیفی خیار پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 28
24 بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود مرغی روی صفات کمی و کیفی خیار پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
25 بررسی تاثیر میزان آب آبیاری و کود ازت بر عملکرد و بازده مصرف آب در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
26 بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) بر پایه صفات ریخت شناختی و فیتوشیمیایی میوه و بذر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
27 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss) با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
28 تاثیر اسید هومیکبر جذب نیتروژن، فسفر و شاخصهای تنش در کاهوی آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
29 تاثیر باد شکنی ذرت شیرین و بامیه بر شاخص های رشد و عملکرد خیار در‎ ‎سیستم کشت توام نواری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 4
30 تاثیر برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی بر عملکرد دانه و وزن زیست توده شنبلیله (Trigonella foenum-graecum تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 2
31 تاثیر خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت بر رشد و کارایی مصرف آب در پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
32 تاثیر محلول پاشی اوره، نیترات کلسیم و اسیدبوریک بر رشد و عملکرد خیار گلخانه ای رقم خسیب (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
33 تاثیر منابع و مقادیر نیتروژن، محلول پاشی اوره و محلول غذایی فوسامکو بر عملکرد و صفات رشد خیار (Cucumis sativus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 1، شماره: 2
34 تاثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 4
35 تعیین آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعی برای تشکیل سوخ و آنالیز رشد رقم های پیاز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 4
36 تعیین ارزش غذایی و ظرفیت پاداکسایشی اندام های مختلف دو گونه والک ایرانی (Allium akaka S.G. Gmelin و Allium elburzense W.) در شرایط اقلیمی رویشگاه های مختلف و مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
37 تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران (Spinacia oleracea L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 1
38 زنده مانی و رشد اولیه گیاهچه های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه های مختلف کدو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 1
39 زندهمانی و رشد اولیه گیاهچههای خربزه وطالبی پیوند شده روی پایههای مختلف کدو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
40 مطالعه اثر محل نگهداری میوه روی ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
41 مطالعه رابطه بین حجم ظرف ها و طول مدت نگهداری نشای گوجه فرنگی در گلخانه (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 3
42 مطالعه ژنتیکی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
43 واکنش برخی توده های تره ایرانی به مادهزایی در محیط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسپرمیدین بر روی برخی گیاهان باغبانی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر اسید ایندول- 3-استیک بر روی گندم، سیب زمینی و ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر پیوند دو رقم خیار گلخانهای بر روی پایه کدوی برگ انجیری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
4 اثر پیوند و پایه های کدو روی محتوای کوکوربیتاسین میوه و ریشه خربزه خاتونی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر تاریخ وفاصله کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیرAlliumsativumL رقم همدانی در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
6 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیرAlliumsativumLرقم مازندرانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
7 اثر تراکم کاشت در تولید نشاء گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
8 اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر پنج گونه گیاه دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 اثر غلظت محلول غذایی بر مصرف آب نشای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثر غلظتهای مختلف اسید هومیک روی عملکرد و کیفیت میوه هندوانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اثر فاصله کاشت و تراکم بوته بر رشد و نمو و عملکرد کلم چینی تحت سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 اثر کشت توأم ردیفی همیشه بهار با انیسون و سیاهدانه بر اجزای عملکرد همیشه بهار (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
13 اثر مالچ پلی اتیلن روی رشد و عملکرد دو رقم کلم پیچ (Brassica oleracea var. capitata) تحت سیستم ابیاری قطره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 اثر مالچ پلی اتیلن روی رشد و عملکرد دو رقم کلم گل (Brassica oleracea var. botrytis) تحت سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 اثر مالچ رنگی و اسید هیومیک بر میزان اسیدهای چرب و عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 اثر محلول پاشی اسید بوریک بر میزان بر تجمع یافته در بذر و برخی از مواد فعال کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 اثر محلول های غذایی مختلف بر رشد رویشی دو رقم ریحان (Ocimum basilicum) در شرایط گلخانه ای و سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 اثر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و کیفیت کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) در شرایط گلخانه ای و سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 اثر منبع نیتروژن و بستر کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای پرورش یافته در سیستم آبکشت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
20 اثر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر سطح برگ نشای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
21 اثرات بستر پایه و مکمل های غذایی بر شاخص های رشدی قارچ فلوریدا (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 اثرات تنظیم کننده های رشد گیاهی و زمان هرس در اجزای عملکرد رز داماسک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
23 اثرات محلول پاشی تنظیم کننده های رشد گیاهی و مواد مغذی در بهبود گلهایلیلیوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
24 ارزیابی برخی شاخص های رشدی گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش شوری سدیم کلرید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 ارزیابی عملکرد همیشه بهار در کشت مخلوط با سیر و شنبلیله در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 اسانس وعصاره گیری شنبلیله و تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و تاریخ کاشت بر میزان اسانس و عصاره شنبلیله پاکوتاه محلی کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 استفاده از اسانس های گیاهی برای کنترل فساد بعد از برداشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 القای درون شیشه ای پلی پلوئیدی در گیاه نرگس (Narcissus tazetta) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 اهمیت نوع و نسبت اختلاط اجزاء بر خصوصیات و مدیریت محلول رسانیبسترهای ترکیبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
30 Investigating the effect of plant growth regulators on the propagation of Mooseer (Allium hirtifolium Boiss.) in in vitro conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
31 بررسی اثر الگو کاشت در کشت توام خیار و بامیه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
32 بررسی اثر الگو کاشت در کشت توام خیار و بامیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
33 بررسی اثر بستر کشت و مکمل های غذایی روی ارزش غذایی قارچ خوراکی فلوریدا (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
34 بررسی اثر تیمارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی در بهبود جوانه زنی و سبز شدن بذر کور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
35 بررسی اثر روش های پیوند و پایه های مختلف کدو بر کیفیت خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 بررسی اثر زمان های مختلف کاشت در کشت توأم خیار و بامیه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 بررسی اثر زمانهای مختلف کاشت در کشت توام خیار و بامیه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
38 بررسی اثر کشت توام ذرت شیرین و بامیه برروی شاخص های رشد و عملکرد خیار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 بررسی اثر محلول پاشی عناصر منیزیم و بر برعملکرد و کیفیت میوه در دو رقم خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
40 بررسی اثر محلولپاشی عناصر ماکرو و میکرو بر عملکرد و مقدار عناصر برگ در خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
41 بررسی اثر نیتروژن روی صفات کمی و کیفی و تجمع نیترات در چهار رقم هویج فرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
42 بررسی اثر ویژگیهای فیزیکی و اجزای بسترهای ترکیبی برخصوصیات رشدی نشای گوجه فرنگی گلخانهای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
43 بررسی اثرات اللوپاتیک عصاره اندامهای مختلف خیار برشاخصهای رشدی دانهالهای خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و بادمجان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 بررسی اثرات سطوح مختلف کومارین به همراه بنزیل آمینو پوررین در تولید ریز غده های سیب زمینی رقم کایزر به روش کشت بافت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی اثرات متقابل و اصلی تنشهای غیر زنده محیطی بر روی گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی برخی صفات کمی و کیفی سوخ در پیازهای بومی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
47 بررسی برخی صفات همیشه بهار در کشت توام ردیفی با سیر و شنبلیله (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
48 بررسی تاثیر زمان آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی (در شرایط آب و هوایی کرج) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن و تغذیه برگی بر رشد و عملکرد خیار در کشت پاییزه رقم سوپردامنیوس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 بررسی تأثیر تغذیه برگی و کود سرک نیتروژن بر برخی صفات کمی خیار در کشت پائیزه رقم سوپردامنیوس (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
51 بررسی تأثیر رژیم های آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
52 بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی شنبلیله ایرانی بر اساس نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 بررسی طعم و تندی و برخی صفات مورفولوژیکی در سه توده سیر (Allium sativum L) بومی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
54 بررسی کالوس زایی و باززایی در خربزه Cucumis melo L رقم ایوانکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
55 بررسی کشت بافت نرگس (Narcissus tazetta) با کمک هورمونهای BA و IAA (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 بررسی کشت توام خیار (Cucumis sativus L) و بامیه (Abelmoschus esculentus L) در مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
57 بررسی گیرایی پیوند هندوانه رقم چارلستون گری روی پایه های کدو به دو روش نیمانیم و حفره ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 بررسی واکنش رشد و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) به نوع و میزان کود نیتروژن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 بررسی وضعیت رشد و نمو و سیکل دوره رویشی دو رقم شنبلیله محلی پاکوتاه و پابلند در شرایط آب و هوایی کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
60 پیوند سبزی ها در ایران: پیشینه، کاربرد، موقعیت کنونی و چشم انداز این فناوری در کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 تاثیر سطوح مختلف کود اوره بر رشد و عملکرد کرفس (Apium graveolens L.) تحت سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
62 تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشد و عملکرد کلم چینی تحت سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
63 تاثیر کاربرد اسیدهیومیک و مالچ (سفید و سیاه) بر رشد رویشی گل راعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
64 تاثیر کاربرد نیتروژن و ورمی کمپوست بر غلظت عناصر و نیترات برگ کاهو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
65 تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و زمان کاشت در عملکرد کمی و کیفی شنبلیله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
66 تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و زمان کاشت در عملکرد کمی و کیفی شنبلیله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
67 تاثیر نوع پایه و پیوندک بر جذب عناصر و رشد رویشی خربزه و کدو در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
68 تاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بربرخی پارامترهای رشد نشای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
69 تأثیر اسید هیومیک بر رشد و عملکرد کلم گل (Brassica Oleracea var Botrytis) تحت سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
70 تأثیرباکتری تیوباسیلوس بر جذب فسفر و برخی صفات کیفی میوه گوجه فرنگی تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
71 تأثیرباکتری تیوباسیلوس بر رشد و غلضت ویتامین ث میوه گوجه فرنگی تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
72 تجمع نیترات در گیاهان و خاک و عوارض آن در سیکل زندگی و محیط زیست موجودات زنده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
73 تعیین آستانه حداقل طول روز و دمای تجمعی برای تشکیل سوخ درتوده های بومی و ارقام پیاز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
74 تعیین بهترین حلال قطبی و غیرقطبی به منظوراستخراج عصاره شنبلیله با بیشترین غلظت در کمترین زمان پس از قلیان حلال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
75 تعیین بهترین حلال قطبی و غیرقطبی به منظوراستخراج عصاره شنبلیله با بیشترین غلظت در کمترین زمان پس از قلیان حلال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
76 تعیین شرایط مطلوب سرمادهی و جوانه زنی بذر گیاه دارویی قره قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
77 تغییرات فاکتورهای رشد رویشی و عملکرد خیار تحت تأثیر محلول پاشی و کاربرد خاکی نیتروژن در کشت پائیزه رقم سوپردامنیوس (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
78 خواب یا (DORMANCEY) در بذر تعدادی از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
79 رابطه ژنتیکی خربزه های بومی ایران با سایر کشورها با استفاده از نشانگر رپید (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
80 راهکارهای نوین جهت کاهش محدودیت های کشت خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
81 سوخیزه، ابزاری کارآمد در به نژادی کلاسیک تره ایرانی ( Allium ampeloprassum ssp.persicum (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
82 غلبه بر ترمودرمانسی بذر شیکوره ویتلوف Cichorium intybus L. var.foliosum توسط پلی اتیلن گلیکول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
83 کاربرد اثر هیومیک اسید و ورمی کمپوست بر درصد و عملکرد اسانس ترخون فرانسوی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
84 کالوس زایی و باززایی خربزه (Cucumis melo L.) رقم زرد جلالی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
85 گیاهان دارویی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
86 مراحل کاشت و داشت و برداشت نهال مثمر پیوندی میوه های هسته دار و دانه دارو قلمه های یکساله منطقه ی معتدله و سردسیری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
87 مطالعه اثر نوع نشاء و خاک پوش پلی اتیلنی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه هندوانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
88 مطالعه تاثیر نیتروژن و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی کاهو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
89 مطالعه تغییرات کارایی مصرف آب آبیاری با تغییر در نوع و حجم بستر پرورش نشای گوجه فرنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
90 مقایسه برخی شاخص های عملکردی همیشه بهار در کشت مخلوط با انیسون و سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
91 مقایسه میزان عملکرد کمی و کیفی دو رقم شنبلیله پاکوتاه و پابلند محلی کرمانشاه در شرایط کاهش محسوس دمای محیط و طول روز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
92 مکان یابیDNA ریبوزومی S5 وS45 روی کروموزوم های مارچوبه های بومی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
93 میزان پروتئین کل ودرصد ماده خشک در برگ و بذر شنبلیله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
94 نقشهای فیزیولوژیکی سایتوکیینن،بنزیل ادنین در گلدهی دندروبیوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
95 واکنش عملکرد میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی سمسوری ورامین به تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی