دکتر عباس حسنی

دکتر عباس حسنی استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه

دکتر عباس حسنی

Dr. Abbas Hassani

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تلقیح گونه های قارچ میکوریز (AMF) بر رشد و مواد موثره نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
2 اثر تنش شوری بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک، میزان اسانس و روابط یونی دو زیرگونه مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare & ssp. gracile) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 4
3 اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب های اسانس Agastache foeniculum kuntz. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 3
4 اثر محلول پاشی منابع مختلف روی بر عملکرد و ویژگی های فیتوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 5
5 اثر نوع ریزنمونه و ترکیبات مختلف هورمونی بر باززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
6 اثرتنش آبی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 4
7 ارزیابی ترکیب های فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی در برگ گونه های مختلف گل ماهور (Verbascum L.) در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 3
8 ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی در جمعیت های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) رشدکرده در اطراف دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 3
9 استفاده از اسانس های گیاهی برای کنترل بیماری کپک خاکستری میوه های گلابی (Botrytis cinerea) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
10 Genetic analysis of castor (Ricinus communis L.) using ISSR markers (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 3، شماره: 1
11 بررسی اثر ارتفاع رویشگاه بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس پایه های نر و ماده گیاه Juniperus communis subsp. hemisphaerica در رویشگاه طبیعی آمل (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی اثرات ترکیبات مختلف هورمونی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه ای ریحان (Osmium basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
13 بررسی اثرات نوع ژنوتیپ و غلظت های مختلف بنزیل آدنین بر باززایی مستقیم شاخساره ریحان (Ocimum basilicum) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 4
14 بررسی تاثیر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 3
15 بررسی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
16 بررسی تحمل دو پایه سیب به غلظت های مختلف کلرورسدیم در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 2
17 بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (Verbascum sp.) در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 3
18 بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی توده های بومی ریحان (Ocimum basilicum L.) ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 2
19 بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مراحل مختلف رشد و رویشگاه های طبیعی و گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 3
20 پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری و سطوح سوپرجاذب در شرایط آب و هوایی ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 1، شماره: 1
21 تاثیر تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر جذب عناصر غذایی و برخی فاکتورهای مورفولوژیکی در نعناع فلفلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 1
22 تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. ssp. gracile) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 2
23 تاثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
24 تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 5
25 تاثیر سطوح شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 1
26 تاثیر مایه کوبی با قارچ Piriformospora indica بر برخی ویژگی های رویشی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان اسانس گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 38، شماره: 2
27 تاثیر محلول پاشی سیلیکات پتاسیم و سولفات روی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک دو رقم انگور در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 4
28 تاثیر منبع نیتروژن بر ویژگی های رشدی، میزان کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
29 تاثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ریحان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 2
30 تاثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیم های مختلف آبیاری بر رنگیزه های فتوسنتزی و ارتباط آن با عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
31 تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 1
32 تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب محصولات خیار و گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (مطالعه موردی: منطقه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 3
33 ویژگی های مورفوفیزیولوژیک، کمیت و کیفیت اسانس گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تاثیر اسید سیلیسیک در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتفاع و زمان برداشت بر میزان اسانس گیاه آویشن کوهی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
2 اثر چینه سرمایی و شوک حرارتی در شکستن خواب و تحریک جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی کنگر(Gundelia tournefortii) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 اثر حشره کشی اسانس پسته وحشی (بنه، یا سقز، یا چاتلانقوش) ، Pestacia atlantica var. kurdica Fam.: Anacardiaceae ، بر روی حشرات کامل سوسک توتون Lasioderma serricorne F. COL.: Anobiidae ، در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
4 اثر ضدقارچی اسانس گل و برگ مرزنجوش بر قارچهای Verticillium و Monilinia (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر مقادیر فرم های مختلف آهن بر روی درصد اسانس مراحل مختلف برداشت در توده محلی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 اثر مقادیر فرم های مختلف آهن بر روی عملکرد کاپیتول مراحل مختلف برداشت در توده محلی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
7 اثر مقادیر محلول پاشی آهن نانو در مقایسه با سه نوع کود رایج آهن روی عملکرد مرفولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
8 اثرات همزیستی دو گونه قارچ آربسکولار مایکوریزا بر برخی از ویژگی های رشدی و متابولیکی گیاه ریحان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثرمحلول پاشی آهن نانووسه نوع کودرایج آهن روی علمکرداسانس گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
10 اثرمحلول پاشی سیلیکون و روی برغلظت برخی عناصربرگ انگور در شرایط شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اثرمقادیرمحلول پاشی آهن نانووسه نوع کودرایج آهن روی درصداسانس گیاه دارویی همیشه بهارCallendula officinalic (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
12 ارائه یک رویکردجدید جهت بهبود عملکرد رله دیستانس درشرایط نوسان توان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
13 ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی نوتیپ های مختلف گیاه خوشک (Daphne mucronata) در منطقه سردشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
14 ارزیابی خواص فیتوشیمیایی و ترکیبات اسانس گیاه گل اروانه اورامانی (.Hymenocrater longiflorus Benth) در غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
15 ارزیابی و تعیین ترکیبات فنلی موجود در اندام گل و برگ گل ماهور (Vrebascum saccatum) جمع آوری شده از استان آذربایجان غربی با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
16 ارزیابی ویژگی های جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) در پاسخ به تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
17 Effect of foliar application of different zinc sources on some phytochemical characteristics of Cape gooseberry (Physalis peruviana L.) fruits (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
18 Effect of salinity stress on some physiological and phytochemical properties of oregano (Origanum vulgare L. ssp. vulgare) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
19 Investigation of phytochemical diversity of Daphne mucronata collected from three regions of West Azerbaijan province (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
20 بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی نعناع (Mentha aquatica L. ) بر جوانه زنی و رشد علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) ، سلمه تره (Chenopodium album ) و خرفه (Portulaca oleracea) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
21 بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی بذر گیاه مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
22 بررسی اثر عملیات پیرسازی بر رفتار سایشی آلیاژ Ti- 6Al- 4V (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
23 بررسی اثر نوع سویه و نوع ریزنمونه بر القای ریشه های موئین تراریخت در گل مکزیکی (Agastache foeniculum) توسط Agrobacterium rhizogenes (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
24 بررسی اثرات فیزیولوژیک پرتوهای فرابنفش B روی ویژگیهای جوانه زنی گیاه دارویی ریحانOcimum basilicum (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 بررسی اثرشوری آب دریا بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بررسی باززایی مستقیم درون شیشه ای گیاه دارویی گل مکزیکی (Agastache foeniculum) با استفاده از ریزنمونه های گره و هیپوکوتیل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 بررسی باززایی مستقیم شاخساره ازقطعات گره ساقه گیاه ریحان Ocimum basilicum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare ssp. Gracile) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
29 بررسی تاثیر عصاره مخمر بر میزان رشد و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه های موئین گیاه دارویی بذرالبنج کوتاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بررسی تأثیر تیمار اسیدسالیسیلیک در تعدیل تنش خشکی در گیاه دارویی گل مکزیکی (Agastache foeuniculum) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی تنوع درمیزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی درتوده های بومی ریحان ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی تنوع ژنتیکی توده های زنیان با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی تنوع ژنتیکی توده های کرچک بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
34 بررسی تنوع فیتوشیمیایی گیاه خوشک (Daphne mucronata) جمع آوری شده از سه منطقه استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
35 بهینه سازی شاخه زایی درون شیشه ای و افزایش بیوماس شاخساره ی گل راعی Hypericum perforatum با استفاده از غلظت های محتلف ویتامین ها و ساکارز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
36 تاثیر اسانس مرزنجوش Oreganum vulgare ssp. gracile بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی شلیل رقم ( Red Gold) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
37 تاثیر برخی از اسانس ها در کنترل بیماریهای قارچی پس از برداشت گیلاس در سردخانه (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
38 تاثیر برخی اسانس ای گیاهی و اسید سالیسیلیک در کنترل بیماریهای قارچی بعد از برداشت توت فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
39 تاثیر پاکلوبوترازول بر برخی از صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
40 تاثیر پاکلوبوترازول بر برخی خصوصیات کیفی و کارآیی مصرف آب دو رقم چمن پوآ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
41 تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های رشدی و میزان مالون دی آلدهید دو رقم چمن پوآ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
42 تاثیر تنش خشکی بر عملکرد پیکر رویشی، درصد و عملکرد اسانس مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. Gracile) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
43 تاثیر تنش خشکی بر مقادیر کلروفیل،پروفیل و قندهای محلول در انگور (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
44 تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
45 تاثیر تنش شوری بر فعالیت آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی و محتوای اسانس مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. ssp. gracile) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 تاثیر شوری آب دریا بر برخی از صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گساه نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
47 تاثیر فواصل آبیاری و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه مرزنجوش (.Origanum vulgare L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
48 تاثیر قطع آبیاری بر برخی صفات موفولوژیکی گل مکزیکی (Agastache foeniculum) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
49 تاثیر کاربرد غلظتهای مختلف بنزیل آمینوپورین بر باززایی مستقیم گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 تاثیر کود مرغی و اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
51 تاثیر مایه کوبی با میکروارگانیسم های محرک رشد بر عملکرد پیکر رویشی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 تاثیر مایه کوبی با میکروارگانیسمهای محرک رشد بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 تاثیر مایه کوبی با میکروارگانیسمهای محرک رشد بر عملکرد پیکر رویشی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 تاثیر محلول پاشی با منابع مختلف روی برخی ویژگی های مورفولو یکی گیاه فیسالیس (.Physalis peruviana L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
55 تاثیر محلول پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی شاخص های کمی و کیفی میوه فیسالیس (Physalis peruviana L.) تحت شرایط شوری کلرور سدیم (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
56 تاثیر محلول پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی های رشدی، رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنتی اکسیدانی فیسالیس (Physalis peruviana L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
57 تاثیر محلول پاشی منابع مختلف روی بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی میوه گیاه فیسالیس (Physalis peruviana L.) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
58 تاثیر نسبت های مختلف +(NO(3): NH(4 و مواد هیومیکی بر عملکرد تر، خشک، محتوای فنل ها وفلاونوئیدهای ریحان (L. basilicum Ocimum) در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
59 تاثیر نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم بر ویژگی های بیوشیمیایی دو زیرگونه مرزنجوش (Origanum vulgare ssp. vulgare and O. vulgare ssp. gracile) تحت شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
60 تاثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر برخی پارامتر های رشدی و متابولیکی گیاه ریحان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 تاثیرتیمار اکسین و نوع بسترکاشت روی ریشه زایی قلمه های ساقه آویشن باغی(Thymus vulgaris (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 تأثیر ابیاری با آب شور و تیمار سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و میزان فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی گایاکول پراکسیداز در دو رقم زیتون. Olea.europaea L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
63 تأثیر تیمار گرمایی و اسانس مرزنجوش بر ماندگاری و برخی خواص کیفی میوه گیلاس رقم تک دانه مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل مکزیکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
65 تأثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه ریحان(Ocimum bacilicum L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
66 تجمع تنظیم کننده های اسمزی در برگ های زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب تحت رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
67 تغییرات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) تحت تاثیر منابع مختلف نیتروژن در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
68 تغییرات درصد و عملکرد روغن دانه همیشه بهار با محلول پاشی غلظت های مختلف انواع کود آهن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
69 تولید بیوماس زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
70 ثر محلول پاشی سلیکات پتاسیم و سولفات روی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، نشت یونی و مالون دی آلدئید در دو رقم انگور تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
71 سالیکورنیا یک گیاه امیدبخش برای کشاورزی در مناطق شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
72 مطالعه اثرات توام مقادیر مختلف آب آبیاری و پرلیت بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی کیاه داروئی ریحان (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
73 مطالعه تنوع زیستی کرچک های بومی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
74 واکنش رنگیزه های فتوسنتزی و سطح برگ گیاه دارویی مرزنجوش به فواصل مختلف آبیاری و مقادیر کوددامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
75 واکنشهای مورفولوژیکی و فزیولوژیکی گیاه دارویی شاه اسپرم(Tanacetum balsamitaL)در پاسخ به محلول پاشی برگی اسیدآمینه ها (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
76 همبستگی و تجزیه مسیرترتیبی برای برخی ازصفات وابسته به عملکرددرگیاهان دارویی زنیان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران