دکتر محمود قاسم نژاد

دکتر محمود قاسم نژاد استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

دکتر محمود قاسم نژاد

Dr. Mahmood Ghasemnezhad

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Evaluation of the Phytochemical Properties of SomePomegranate Cultivars during Fruit Development and Ripening (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 4، شماره: 2
2 اثر آبیاری زمستانه بر گل دهی و تشکیل میوه زیتون ارقام ʼزردʻ و ʼمانزانیلاʻ در منطقه ی لوشان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
3 اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 1
4 اثر آسیب دیدگی میوه ها در زمان برداشت بر کیفیت روغن استحصالی زیتون رقم زرد و روغنی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 2
5 اثر بی کربنات آب آبیاری بر کلروز برگی، رنگدانه های فتوسنتزی و جذب آهن دانهال های کیوی فروت. (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 1
6 اثر پتاسیم روی بازدهی سوسن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 25
7 اثر پوترسین بر کیفیت پس از برداشت، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی گلچه های کلم بروکلی (Brassica oleracea L. cv Italica) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 3
8 اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی دو گونه چمن، بنت گراس خزنده (Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پابلند (Festuca arundinacea cv. Greystone) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
9 اثر ترکیب‌های آنتی‌‌اکسیدانی و ماده‌های بسته‌‌بندی بر کیفیت و عمر انباری میوه‌ ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 19، شماره: 2
10 اثر تغذیه خاکی و برگی هیومیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 3
11 اثر تنش شوری بر ویژگی های رشدی، مقدار سدیم و کلر برگ قلمه های ریشه دار شده تعدادی از ارقام انار در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 1
12 اثر تیمار حلقه برداری و کاربرد فورکلروفنورون بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه کیوی رقم ʼهایواردʼ (Actinidia deliciosa cv. ‘Haywardʼ) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 3
13 اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل» (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 2
14 اثر دور آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 3
15 اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت برخی از عناصر غذایی در برگ نهال های جوان پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
16 اثر زمان برداشت بر ویژگی های کیفی، ارزش غذایی و خواص ارگانولپتیک میوه انواع گوشت قرمز و گوشت طلایی کیوی فروت (Actinidia chinensis) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 54، شماره: 3
17 اثر زمان برداشت میوه بر عملکرد و کیفیت روغن برخی از ارقام زیتون (Olea europaea L.) در منطقه رودبار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 18
18 اثر سوپرجاذب و شرایط کم آبیاری تنظیم شده بر کیفیت انبارمانی میوه آلوی ژاپنی (Prunus salicina) رقم سانتاروزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 2
19 اثر سیستم تربیت و محلول پاشی با کلسیم در بهبود رنگ و ترکیب عناصر غذایی میوه سیب رقم «گالا» و «دلبار استیوال» (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 1
20 اثر سیستم تربیت و محلول پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
21 اثر سیستم های تربیت و سطوح هرس بر عملکرد و کیفیت کیوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 1
22 اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
23 اثر عصاره جلبک دریایی و پتاسیم بر درصد شکوفایی جوانه ها و گلدهی کیوی رقم هایوارد ( Actinidia deliciosa ‘Hayward’) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 7، شماره: 2
24 اثر کاربرد قبل از برداشت منابع مختلف کلسیم بر کیفیت گل شاخهبریده ژربرا (‏Gerbera jamesonii ‎L.‎‏) در دو رقم ‏Intense‏ و ‏Rosalin (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 2
25 اثر کم آبیاری بعد از شروع رنگ گیری بر عمکلرد، کیفیت حبه ها و کارایی مصرف آب انگور رقم های کشمشی و صاحبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 2
26 اثر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن کشی زیتون بر عملکرد، درصد روغن و مقدار عناصر معدنی برگ دو رقم زرد و روغنی زیتون (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 2
27 اثر کود آبیاری با نیتروژن بر عملکرد،کیفیت و ترکیب عناصر غذایی برگ کیوی رقم ’هایوارد‘ در منطقه رودسر (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 1
28 اثر کود آبیاری بر عملکرد میوه، کیفیت روغن و عناصر غذایی برگ زیتون رقم زرد (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 2
29 اثر گرده افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
30 اثر محلول پاشی بُر در زمان‌‌‌های مختلف بر گلدهی و تشکیل میوه سه رقم زیتون (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 1
31 اثر نوع سیستم تربیت و محلول پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
32 اثر هرس تابستانه و محلول پاشی با کلسیم بر ترکیبات معدنی و کیفیت میوه کیوی رقم ’هایوارد‘ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
33 اثر همزمان کم آبیاری تنظیم شده و سوپر جاذب بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه آلوی ژاپنی رقم سانتاروزا (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 3
34 اثر هیدروژن سیانامید بر گلدهی، عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد در شرق استان گیلان (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 4
35 ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
36 ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه ای در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
37 ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
38 ارزیابی عمر انبارمانی میوه کیوی رقم «هایوارد» براساس ترکیب معدنی میوه چه ها و میوه های بالغ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
39 ارزیابی عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه های کیوی رقم ’هایوارد‘ تولید شده در سیستم های کشاورزی ارگانیک و متداول (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 3
40 ارزیابی قابلیت انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم رباب شیراز تولیدشده در نظام کشت متداول، تلفیقی و ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
41 اعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپهای مختلف کیوی فروت حاصل گرده افشانی آزاد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 2
42 Effects of combined Red and Blue light spectra as supplemental light on yield and fruit quality of sweet pepper (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 6، شماره: 22
43 Evaluation of Biochemical Composition and Enzyme Activities in Browned Arils of Pomegranate Fruits (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 1، شماره: 1
44 Evaluation of phenotypic diversity of nut and kernel characteristics in some almond cultivars and promising genotypes (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 1
45 Nano-Chelated Nitrogen Fertilizer as a New Replacement for Urea to Improve Olive Oil Quality (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 2
46 Response of Different Citrus Genotypes to Continuous Flooding Conditions (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 5، شماره: 2
47 بررسی اثر کم آبیاری پایدار و مالچ آلی بر بهره وری آب و عملکرد درختان سیب رقم ”گرانی اسمیت“ در زمان برداشت (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
48 بررسی برخی صفات بیوشیمیایی نهال های دو ساله لیموآب شیراز (Citrus aurantifolia L. var. Mexican lime) در برابر تنش دمای پایین پس از تیمار با گلایسین بتائین (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 19
49 بررسی پاسخ های ریخت شناختی و بیوشیمیایی برخی گونه های چمن تلقیح شده با قارچ قارچریشه ای در شرایط تنش عنصر سرب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
50 بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان بیان ژن Ptcorp نارنگی ژاپنی و گریپ فروت رابی استار بر پایه نارنج به تنش سرما (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 8، شماره: 1
51 بررسی تاثیر کائولین بر میزان آفتاب سوختگی و شاخص های کیفی انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
52 بررسی چندشکلی نشانگرهای مولکولی SSR و ISSR در نژادگان های مختلف لیموترش بدون علائم بیماری جاروک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
53 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه ژنوتیپ های مختلف کنار هندی استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
54 بررسی میزان ترکیبات فلاونوئیدی در دو مرحله بلوغ و رسیدگی میوه شش رقم مرکبات (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
55 بررسی ویژگی های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد برداشت شده از مناطق مختلف استان گیلان در طی دو ماه نگهداری در سردخانه (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 2
56 پاسخ های رشدی و تنظیم یونی Agrostis stolonifera L. به ترینگزاپک اتیل در تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
57 پاسخ های مورفو- فیزیولوژی نهال های دو گونه افرا پلت و توسکا ییلاقی به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 51
58 تاثیر آسکوربیک اسید در به تاخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 1
59 تاثیر اسید جیبرلیک و کلسیم در کاهش دوره رشد زنبق (‘Blue Magic’ var. Iris hollandica) در گلخانه و افزایش ماندگاری گل شاخه بریدنی آن (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 1
60 تاثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 4
61 تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 1
62 تاثیر پساب کارخانه روغن کشی زیتون بر ویژگی های زیستی خاک، درصد و کیفیت روغن و عملکرد میوه دو رقم زیتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
63 تاثیر پوشش های مختلف پس از برداشت بر میزان رنگ و آنتوسیانین انار ملس ساوه در دوره انبارداری سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 4
64 تاثیر پیش تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنت گراس خزنده ( Agrostis stolonifera cv. Palustris ) و فستوکای پابلند ( Festuca arundinacea cv. Greystone ) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
65 تاثیر تیمارکوتاه مدت سالسیلیک اسید و آسکوربیک اسید در به تاخیر انداختن پیری گل بریده رز رقم ’ردنائومی‘ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
66 تاثیر زمان برداشت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت نگهداری میوه کیوی رقم ’هایوارد‘ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
67 تاثیر سیلیسیم بر بهبود ویژگی‌‌های رشدی، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 2
68 تاثیر ضایعات چای و زئولیت به عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 2
69 تاثیر کاربرد بنزیل آدنین بر کاهش پراکسیداسیون لیپید و میزان کاروتنوئیدها درگل سوسن‌‌ (Lilium oriental cv. Belladona) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 57
70 تاثیر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن کشی زیتون بر درصد و کیفیت روغن زیتون رقم های ’زردʻ و ’روغنیʻ در منطقه منجیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
71 تاثیر محلول پاشی پرولین بر ویژگی های بیوشیمیایی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 1
72 تاثیرکم‌آبیاری تنظیم‌شده بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و کیفیت میوه آلو ژاپنی رقم فرایر (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 3
73 ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 1
74 تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال های تامسون ناول و خونی در طی انبارداری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
75 شناسایی اختصاصی نماتد ریشه ‎گرهی Meloidogyne incognita رایج در باغات کیوی فروت استان های گیلان و مازندران با استفاده از توالی ژن sec-۱ (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 11، شماره: 4
76 عملکرد رشد و پاسخ دفاعی نهال های گونه ون به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 3
77 فرصت ها و چالش های استفاده از برنامه های هوشمند تلفن همراه در آبیاری محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
78 مطالعه تغییرات در رنگ گیری، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و کیفیت ماندگاری گل های بریده آلسترومریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 2
79 مطالعه درصد بازشدن جوانه های زمستانه و بروز میوه های بدشکل در تاکستان های کیوی رقم هایوارد در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 2
80 مطالعه واکنش های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن Agrostis stolonifera و Festuca arundinacea Schreb. نسبت به تنش خشکی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 22
81 مطالعه همبستگی بین مقدار و نسبت عناصر معدنی میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ در زمان برداشت با عمر پس از برداشت آن در باغ های کیوی شرق استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
82 مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد در روش های کشاورزی ارگانیک ، تلفیقی و متداول (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
83 مقایسه برخی تیمارهای شیمیایی و کارواکرول در بهبود ماندگاری گل های شاخه بریده آلسترومریا رقم بریدال (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 18
84 مقایسه سیستم های کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم بر کیفیت میوه انار رقم رباب شیراز (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 3
85 همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوه سیب رقم ʼرد دلیشزʻ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آسیب مکانیکی میوه ها در ضمن برداشت بر کیفیت روغن استحصالی زیتون (Olea europaea) رقم زرد و روغنی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی های کمی و کیفی گل سوسن در کشت بدون خاک غیرچرخشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
3 اثر بسته بندی با پوشش پلی اتیلن بر کیفیت نگهداری و عمر انبارمانی میوه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر پیش تیمار شوری در مرحله گیاهچه ای در بهبود میزان تحمل به تنش شوری دو رقم تجاری فلفل در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر پیش تیمار نیتریک اسید بر برخی ویژگی های بیو شیمیایی گیاهچه های برنج در تنش شوری شدید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تغذیه خاکی اسید هیومیکبر خصوصیات کمی آریل و میوه انار رقم ملس ساوه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 اثر تنش خشکی ومحلول پاشی نیتریک اکسید بر برخی تغییرات فیزیکی و شیمیایی دو گونه چمن اگروستیس(Agrostis stolonifera) و فستوکا(Festuca arundinacea schreb) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
8 اثر توام کم آبیاری تنظیم شده و سوپرجاذب بر افزایش کیفیت انبارمانی میوه ی آلوی ژاپنی (Prunus Salicina) رقم سانتاروزا (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 اثر تیمار دمایی قبل از انبارداری بر شدت بیماری پوسیدگی خاکستری در کیوی رقم هایوارد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
10 اثر تیمارهای دمایی بر تشکیل و نمو جوانه گل در تاک کیوی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اثر دما بر عقیمی و بدشکلی جوانه های گل کیوی فروت رقم هایوارد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 اثر زمان برداشت بر درصد روغن و کیفیت روغن ارقام امیدبخش زیتون کرونایکی (I38)، آربیکین (I18) و زرد در شهرستان رودبار (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
13 اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و لیپوکسی ژناز و به تأخیر انداختن پیری گل های شاخه بریدنی لیزیانتوس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاهچه های جو Hordeum vulgar L. cv. Sahra در تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
15 اثر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در افزایش تحمل به تنش شوری درمیخک Dianthus caryophyllus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
16 اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و نیترات نقره و ارتباط آن با عمر پس از برداشت گل های بریده رز رقم ’رد ریبون‘ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 اثر غلظت های مختلف کود زیستی فسفاته بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(.Mentha spicata L )تحت تنش آرسنیک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
18 اثر غلظتهای مختلف کود زیستی فسفاته بر رشد و ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) تحت تنش آرسنیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 اثر قارچ کشی اسانس و عصاره برخی گیاهان در کنترل پوسیدگی میوه توت فرنگی ناشی از Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 اثر کاربرد کائولین بر کنترل عارضه آفتاب سوختگی و کیفیت میوه انار رقم ملس ساوه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
21 اثر کم آبیاری بر عملکرد، درصد روغن و ویژگی های کمی میوه زیتون رقم زرد (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
22 اثر محلول پاشی با بنزیل آدنین بر کیفیت و عمر گلجایی گل های شاخه بریده سوسن شرقی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 اثر محلول پاشی برگی نانو کلات نیتروژن بر خواص کمی و کیفی روغن زیتون رقم زرد Olea europaea L. cv. Zard (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
24 اثر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر برخی خصوصیات کمی آریل و میوه انار رقم ملس ساوه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 اثر مقاوم سازی اولیه روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و صفات مورفولوژیک چمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
26 اثر نسبت های مختلف زئولیت و پرلیت محیط کشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 اثرات پس از برداشت تیمار نیتریک اکسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی، برخی خواص کیفی و عمرانبارمانی میوه پسته ی تر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 اثرات روی، بر، گوگردوبرهمکنش آنها برخصوصیات زراعی کمی و کیفی کلزا رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 ارزیابی اثر تنش کم آبی بر شاخصهای فلورسانس کلروفیل و محتوای نسبی آب در ژنوتیپ های کیوی (Actinidia chinensis L.) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 ارزیابی اثرآبیاری زمستانه برگلدهی و تشکیل میوه ی درختان زیتون دو رقم ʼ زرد ʻ و ʼ مانزانیلا ʻ درمنطقه ی لوشان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
31 ارزیابی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های شش گونه چمن تحت تنش فلز سنگین سرب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
32 ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی چند ژنوتیپ منتخب گلابی وحشی (خوج) (Pyrus sp) در استان گیلان، بر اساس دستورالعمل DUS (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 ارزیابی فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی چند ژنوتیپ های گوجه درختی در استان گیلان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 ارزیابی کیفیت میوه برخی از ژنوتیپ های امید بخش کیوی طلایی (Actinidia chinensis) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 استفاده از ریزفلس های سوخک های تولید شده در شرایط درون شیشه ای به منظور تکثیر سوسن چلچراغ (Lilium ledeborii (Baker) Boiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
36 Effect of different ratio of zeolite and perlite in soilless culture on quantitative and qualitative characteristics of tomato (Lycopersicum esculentum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
37 Effect of olive mill wastewater on some pomological properties and yield in two olive cultivars (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
38 Effect of zeolite as a growing medium in soilless culture on tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits yield and quality (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
39 بررسی اثر تغذیه پتاسیم و بسترهای مختلف کشت بر فعالیت آنزیم های ضد اکسنده (سوپر اکسید دیسموتاز،آسکوربیت پراکسیداز و پراکسیداز) در گل سوسن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 بررسی اثر تیمار پس از برداشت آسکوربیک اسید بر خصصویات فیزیکوشیمیایی میوه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت عناصر غذایی پرمصرف خاک پرتقال Citrus sinensis L.) رقم تامسون ناول (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
42 بررسی اثر دور آبیاری و نوع پایه بر میزان عناصر غذایی ریز مغذی در محیط رشد پرتقال رقم تامسون ناول (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
43 بررسی اثر کم آبیاری پایدار و مالچ آلی بر عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ”گرانی اسمیت“ درزمان برداشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
44 بررسی اثر ورمی کمپوست و ورمی واش بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی در لوبیا سبز (Phaselous vulgaris L) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 بررسی اثرسالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریدنی رز رقم ’ردنائومی‘و ’آوالانج‘ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه ده ژنوتیب منتخب گلابی وحشی (خوج) (Pyrus sp.) در استان گیلان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 بررسی برخی عکس العمل های فیزیولوژیک هشت رقم انار (.Punica granatum L) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
48 بررسی تاثیر حلقه برداری بر کیفیت میوه کیوی فروت رقم ʼهایواردActinidia deliciosa ʻ cv. ‘Hayward در تاکستان های مختلف شرق استان گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 بررسی تاثیر کم آبیاری پایدار و مالچ آلی بر کیفیت و کمیت میوه سیب رقم گرانی اسمیت در زمانبرداشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
50 بررسی تاثیر محلول پاشی برگی اسید هومیک در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 بررسی عملکرد و برخی شاخص های کیفی پنج رقم فلفل در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
52 بررسی مقایسه ای محتوای کل کربوهیدرات و چربی در چهار ژنوتیپ کیوی طلایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
53 بررسی میزان بروز جوانه های زمستانه ناشکوفا و میوه های بدشکل در تاکستان های کیوی فروت رقم هایوارد (مطالعه موردی در شرق و غرب استان گیلان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 بررسی میزان روغن و خصوصیات آنتی اکسیدانی مغز برخی ارقام و ژنوتیپ های بادام (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 بررسی همبستگی بین سفتی بافت در زمان برداشت و عمر انباری میوه با مقدار و نسبت عناصر معدنی در میوه چه ها و میوه های بالغ کیوی رقم هایوارد در 70 باغ تجاری قسمت شرقی استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 بهینه سازی تولید و باززایی کالوس درگیاه کیوی فروت به منظور استفاده در برنامه های به نژادی با اهداف دارویی، غذایی و تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
57 تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی برگ صنوبر (populus nigra) بر برخی ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه های چمن پوا (poa paratensis cv. Balin) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea (cv. Greystone (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
58 تاثیر پوشش چیتوزان بر حفظ کیفیت و عمر انباری میوه های پرتقال تامسون و خونی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 تاثیر پوشش چیتوزان در کنترل پوسیدگی قارچی و حفظ کیفیت میوه گوجه فرنگی طی انبارداری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
60 تاثیر تیمارهای فیزکی و شیمیایی بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی برخی ارقام ایرانی و وارداتی زیتون Olea europaea L (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 تاثیر زمان برداشت بربرخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه کیوی رقم آبوت در ضمن انبار داری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
62 تاثیر ژل آلوئه (Aloe vera) در حفظ کیفیت میوه های توت فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
63 تاثیر کم آبیاری تنظیم شده بر عملکرد و کیفیت ارقام انگور کشمشی و صاحبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
64 تاثیر متیل جاسمونات برسنتز آنتوسیانین در گل سوسن شرقی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
65 تاثیر متیل جاسمونات و شوک دمایی در افزایش میزان آنتوسیانین و بهبود کیفیت میوه پرتقال خونی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 تاثیر محلول پاشی کلسیم و بر قبل از باز شدن کامل گل ها، بر کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 تاثیر محلول پاشی محرکهای زیستی بر پایه ی اسیدهای آمینه بر صفات عملکرد و خصوصیات کیفی پسته رقم احمدآقایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
68 تاثیرسطوح مختلف پسماندهای مایع صنعتی بر برخی از ویژگی های زیستی خاک تحت کشت دو رقم زیتون (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
69 تأثیر تیمار پس از برداشتسیتریک اسید بر کیفیت میو ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
70 تأثیر سیستم های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی در سطوح مختلف نیاز آبی گیاه خیار بر عملکرد و بهره وری آب در منطقه قروه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
71 تغییرات غلظت آنتوسیانین, ظرفیت آنتی اکسیدانی, پراکسیداسیون لیپیدها و عمر ماندگاری گل های بریده برخی ارقام آلسترومریا در برداشت های مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
72 تنش تاریکی و اتیلن در پیری القا شده برگ در گلهای شمعدانی و بازدارندگی آنها با نانوذرات نقره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
73 تولید و صادرات میوه کیوی در ایران: فرصتها و چالشها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
74 عکس العمل تاک های کیوی به حلقه زنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
75 کاربرد حلقه برداری به منظور بهبود اندازه و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia deliciosa cv. ‘Hayward) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
76 کاربرد سالیسیلیک اسید در به تاخیر انداختن پیری و افزایش عمر گل های شاخه بریده رز رقم ’یلوآیسلند‘ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
77 گزینش گرده دهنده نر مناسب برای ژنوتیپ های امیدبخش کیوی فروت ماده گوشت زرد(Actinidia chinensis) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
78 مطالعه اثر محلول پاشی برگی کلرید کلسیم و نوع سیستم تربیت بر بهبود خواص کیفی میوه سیب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
79 مطالعه ترکیبات فنلی چهار رقم بومی و وارداتی سیب در منطقه کرج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
80 مقایسه اثرات حلقه برداری و حلقه زنی بازو بر برخی صفات میوه کیوی رقم هایوارد در استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
81 مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتیاکسیدانی میوه برخی از ژنوتیپهای کدو زمستانه تولید شده در مناطق مختلف استان گیلان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
82 مقایسه ترکیبات فنلی برخی از ارقام سیب ایرانی و وارداتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
83 مقایسه خصوصیات طعم میوه، آنتوسیانبن کل و ترکیب معدنی میوه انار رقم رباب شیراز در سیستم های کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
84 مقایسه خصوصیات کمی وکیفی میوه و آریلانار رباب شیراز در کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
85 مقایسه سیستم های مختلف تربیت بررشد گلدهی و عملکرد میوه کیوی رقم هایوارد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
86 مقایسه محلول های مختلف نگهدارنده دانه گرده در گرده افشانی مصنوعی گل های کیوی رقم هایوارد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
87 نقش تیمار دمایی و آسکوربیک اسید در کنترل قهوه ای شدن برش های تازه میوه برخی از ارقام سیب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
88 نقش حفاظتی نیتریک اکساید خارجی در برابر خسارت اکسیداتیو القاء شده با تنش شوری در برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 واکنش میوه گوجه فرنگی برداشت شده در مرحله سبز بالغ و صورتی نسبت به کاربرد متیل جاسمونات (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
90 هرس تابستانه روشی برای بهبود ترکیب معدنی و کاهش وزن میوه های کیوی رقم «هایوارد» در طی دوره ی انبار مانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم