دکتر حمیدرضا ابوطالبی

دکتر حمیدرضا ابوطالبی استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد

دکتر حمیدرضا ابوطالبی

Dr. Hamid Reza Abutalebi

استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Binaural Speech Separation Using Binary and Ratio Time-Frequency Masks (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 3
2 بهسازی وفقی سیگنال گفتار در محیط های واقعی با استفاده از ساختار ترکیبی مبتنی بر شکل دهنده های پرتو و فیلتر پسینه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
3 پیاده سازی سیستم های ترکیبی حذف انعکاس از گفتار و ارائه دادگان دوکاناله گفتار فارسی برای سنجش کارآیی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 3، شماره: 12
4 ترکیب فیلتر ذره ترتیبی و شکل دهنده پرتو برای مکانیابی منابع اخلالگر مغزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پردازش سیگنال پیشرفته دوره: 5، شماره: 1
5 شکل دهنده پرتو MVDR مرتبه کسری و مبتنی بر آنالیز مقادیر ویژه برای بهسازی گفتار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه دادگان فارسی برای آزمون DRT جهت سنجش قابلیت فهم سیگنال گفتار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 استفاده از فیلتر وفقی در حذف آرتیفکت EOG از سیگنال EEG مربوط به فعالیت های ذهنی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
3 استفادها ز تحلیل اجزای اصلی در بازشناسی گفتار پیوسته زبان فارسی برای مقاوم سازی ویژگیها و کاهش تعداد آنها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 Localization of Multiple Simultaneous Speakers by Combining the Information from Different Subbands (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 بررسی عملکرد شکل دهنده ی پرتو مصالحه ای مرتبه کسری در کاربرد پاکسازی گفتار از نویز و پژواک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
6 بررسی میزان تنکی سیگنال گفتار در حوز ههای مختلف (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 بررسی و تحلیل مدلهای مفهومی و معیارهای سنجش شهر هوشمند از منظرهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
8 بهبود روش GCC-PHAT برای تخمین تأخیر زمانی بین دو میکروفون در حضور نویز و انعکاس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 بهبود فرآیند حذف نویز با اعمال محدودیت های خطی روی بی مفرمرهای مستقل از فرکانس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 بهسازی گفتار با استفاده از جداسازی کورمنابع در حضور نویز زمینه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 بهسازی گفتار بر پایه تبدیل موجک با در نظر گرفتن ویژگی های سیگنال گفتار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 بهسازی سیگنال گفتار با حذف همزمان نویز های جهت دار گذرا و دائمی محیط توسط شکل دهنده های پرتو مستقل از فرکانس (CDB) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 بهسازی گفتار درحوزه DCT با استفاده از آستانه گذاری مبتنی برواکداری یا بی واکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 بهسازی و بهبود قابلیت فهم سیگنال گفتار آغشته به انعکاس با استفاده از روش های دومیکروفونه (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
15 ترکیب شکلدهنده پرتو فوقجهتی زیرآرایهای با پسافیلتر برای بهسازی گفتار (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 حذف نویز جهتی با استفاده از آرایه های میکروفونی تفاضلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران
17 روش ترکیبی برای افزایش دقت تخمین TDOA بین میکروفون ها و بهبود مکان یابی منبع سیگنال گفتار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
18 فشرده سازی تصاویر دیجیتال به روش ترکیب تبدیل موجک و تبدیل بسته موجک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
19 کاهش نویز موزیکال با استفاده ازد پردازش تصویر اسپکتروگرام گفتار خروجی روش تفریق طیفی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
20 مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال در شهر هوشمند (SC-DT-CMM) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
21 معرفی فیلتر ذره ترتیبی برای ردیابی اهداف چندگانه بدون آستانه گذاری بر مشاهدات (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
22 مکانیابی منابع سیگنالهای EEG با استفاده از فیلتر ذره ترتیبی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
23 وفقی سازی تکنیک آستانه گذاری ضرایب موجک برای کاربرد بهسازی گفتار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران