دکتر علی درخشان

دکتر علی درخشان استادیار دانشگاه گلستان

دکتر علی درخشان

Dr. Ali Derakhshan

استادیار دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Qualitative Exploration of Emotional Intelligence in English as Foreign Language Learning and Teaching: Evidence from Iraq and the Czech Republic (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 2
2 A Systematic Review of Compliments among Iranian Persian Speakers: Past, Present, and Future Directions (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
3 An Investigation into the Demotivating and Remotivating Factors among Iranian MA and PhD Exam Candidates of TEFL (Research Article) (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 27
4 ارتباط میان سطح بسندگی زبانی و دانش منظور ضمنی فردی و قاعده مند در بین دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 5
5 اصول طراحی شهرپیاده مدار(نمونه موردی شهردوگنبدان) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 3، شماره: 31
6 BOOK REVIEW: International Research, Policy and Practice in Teacher Education: Insider Perspective (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 7، شماره: 3
7 Cultuling Analysis of “Devaluation” in the Iranian Culture (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 5
8 Developing a Checklist for Evaluating Research Articles in Applied Linguistics (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 2
9 Emergence Distance Education (EDE) role in the Learning of English Language Skills during COVID-۱۹ Pandemic (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 40، شماره: 3
10 Identity Processing Styles as Predictors of L2 Pragmatic Knowledge and Performance: A Case of Common English Speech Acts (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 2
11 Instructed Second Language English Pragmatics in the Iranian Context (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 39، شماره: 1
12 Instructed Second Language Pragmatics for the Speech Act of Apology in an Iranian EFL Context: A Meta-Analysis (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 3
13 Investigating a Structural Model of Self-Efficacy, Collective Efficacy, and Psychological Well-Being among Iranian EFL Teachers (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 12، شماره: 1
14 Investigating the Effects of English Language Teachers’ Professional Identity and Autonomy in Their Success (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
15 Investigating the Interplay of Emotional Intelligence and Interlanguage Pragmatic Competence in Iranian Lower-Intermediate EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
16 Measuring the Predictability of Iranian EFL Students’ Pragmatic Listening Comprehension With Language Proficiency, Self-Regulated Learning in Listening, and Willingness to Communicate (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 9، شماره: 2
17 Pragmatic comprehension of apology, request and refusal: An investigation on the effect of consciousness-raising video-driven prompts (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 1
18 Psychometric Properties of Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales (MIDAS) for Adults in the Iranian Context (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
19 Revisiting Research on Positive Psychology in Second and Foreign Language Education: Trends and Directions (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 5
20 Self-efficacy, Reflection, and Burnout among Iranian EFL Teachers: The Mediating Role of Emotion Regulation (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 9، شماره: 2
21 The Contribution of General High-Frequency, Core-Academic, and Academic-Technical Words to ESP Reading Comprehension (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
22 The Effect of Metapragmatic Awareness, Interactive Translation, and Discussion through Video-Enhanced Input on EFL Learners’ Comprehension of Implicature (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
23 The Predictability of Turkman Students’ Academic Engagement through Persian Language Teachers’ Nonverbal Immediacy and Credibility (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 21
24 The Socio-Pragmatic, Lexico-Grammatical, and Cognitive Strategies in L2 Pragmatic Comprehension: The Case of Iranian Male vs. Female EFL Learners (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 8، شماره: 1
25 بررسی ارتباط خودکارآمدی و خوش بینی تحصیلی معلمان زبان انگلیسی در ایران از طریق مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 55، شماره: 4
26 بررسی امکان پذیری فراخوانش قید زمان و ترتیب به کمک ایماهای استعاری ربات های اجتماعی در آموزش مهارت درک خوانداری محتوای پزشکی به زبان فارسی (مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
27 بررسی پاسخ به تمجید دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در چارچوب میز-آره والو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
28 بررسی تطبیقی مطالعات انجام‌شده در حوزۀ زباهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 4
29 بررسی عاملیت دوره های انبوه برخط زبان آموزی مبتنی بر ربات های اجتماعی برای آموزش مهارت های درک و تولید فارسی با اهداف پرستاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 56، شماره: 1
30 بررسی فراوانی و انواع ویژگی های کاربردشناسی در کتاب های امریکن هدوی ۲، اینترچنج ۲ و فور کورنرز۲ (دریافت مقاله) نقدنامه زبان های خارجی دوره: 1، شماره: 2
31 بررسی مدل تمایل به برقراری ارتباط براساس عزم و خود آرمانی زبان دوم در میان فراگیران فارسی به عنوان زبان خارجی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 11، شماره: 1
32 بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 6
33 پیش بینی مشارکت تحصیلی دانش آموزان ترکمن از طریق اعتبار و رابطه دوستانه غیرکلامی معلمان زبان فارسی ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 21
34 تاثیر آموزش تصادفی و آموزش تعمدی بر درک دانش هم-آیی واژگان انگلیسی در میان زبان آموزان سطح پیشرفته (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 2
35 تاثیر ارزیابی پویا و غیرپویا بر درک یادگیرندگان زبان انگلیسی سطح متوسط از کنش های گفتاری معذرت خواهی و درخواست (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
36 تاثیر روش آموزش کاربردشناسی تشریحی وتلویحی بر درک کنش های گفتاری معذرت خواهی و امتناع در بین دانشجویان زبان انگلیسی سطح متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 35
37 تأثیر آموزش راهبردمحور بر خودکارآمدی و اضطراب مهارت نگارش در بین زبان‌آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 51، شماره: 4
38 تحلیل و نقد ارزش های فرهنگی در مجموعه کتاب های درسی American English File (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 8
39 مطالعه مشارکتی در بررسی کاربردپذیری شیوه یادگیری معکوس مبتنی بر واقعیت افزوده در ارتقای مهارت های درک انگلیسی با اهداف پرستاری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 4
40 معرفی «زباهیجان» به عنوان حلقه مفقوده قوم نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمز (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
41 نقدی بر کتاب Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning (فناوری در آموزش ویادگیری زبان دوم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comprehensive Review of Iranian English Language Teachers’ Conceptions towards Research (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
2 An Evaluation of Merits and Demerits of Iranian First Year Junior High School English Textbook Prospect1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
3 An Investigation into the Applicability of Robot-AR-Aided LMOOCs for Language for Nursing Purposes Teaching and Learning (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها
4 An Investigation into the Comparison of Implicature Knowledge among Iranian EFL Students with High and Low Levels of Language Proficiency (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
5 An Investigation into the Frequency and Types of Pragmatic Features in EFL/ESL Textbooks: The Case of American Headway 2, Interchange 2, and Four Corners 2 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
6 An Investigation into the Sources of Foreign Language Motivation Among Iranian University English Language Teachers (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
7 An Investigation into the Teacher-student Interaction- Dependency of English for Medical Purposes Comprehension in the Virtual Reality-supported Flipped Classrooms (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها
8 Comparative Study on the Effects of University Teachers’ Teaching Experience and Gender on Their Motivational Level in EFL Context of Iran (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
9 How Testable is Interlanguage Pragmatic Ability (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
10 Iranian English Language Teachers’ Conceptions Towards Research (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
11 Iranian English Teachers’ Linguistic, Professional, and Pragmatic Identity: A Comparative Study of English Language Institutes vs. Public Schools’ Teachers (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
12 Perceptual Learning Style Preferences of EFL Learners in the Spotlight (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
13 Pragmatic Features in EFL/ESL Textbooks (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
14 Teachers’ Beliefs of the Present and Ideal Status of the In-Service EFL Teacher Training Programs (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
15 Teaching Reading Comprehension through Edraw-Max Concept-Mapping Software in a CALL Environment (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
16 The Contrastive Analysis of Iranian Intermediate EFL Learners’ Persian and English Relative Clauses (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
17 The Effect of Dynamic and Non-Dynamic Assessment on the Acquisition of Iranian Intermediate EFL Learners Speech Act on Apology and Request (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
18 The Effect of Explicit Sight Word Instruction on Reading Speed of Iranian Elementary EFL Students (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
19 The Effect of Explicit vs. Implicit Pragmatic Instruction on the Pragmatic Comprehension of Intermediate Iranian EFL Learners: A Case of Apology and Request (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
20 The Effect of Reciprocal Teaching on Iranian Pre-intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
21 The Impact of Dynamic Assessment Through Mediational Strategies on Iranian Elementary EFL Learners’ Listening Comprehension (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
22 The Impact of Intentional and Incidental Instruction on the Noticing of English Collocations on Iranian Advanced EFL Learners (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران
23 The Relationship between EFL Teachers’ Conception of Intelligence and Teacher Care, Teacher Stroke, and Teacher Feedback (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
24 The Relationship Between Iranian Intermediate EFL Learners Perceptual Learning Style Preferences and Listening Comprehension Ability (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
25 The Relationship between Lower- Intermediate EFL Learners Emotional Intelligence and Their Interlanguage Pragmatics Competence (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
26 The Theoretical Underpinnings and Pedagogical Implications of Dynamic Assessment in EFL/ESL Classroom (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
27 Trends and Issues in Genre Analysis: Challenges and Opportunities (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی